Annons:
Revision
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Anmärkningar för 14 statliga myndigheter

Fjorton av statens myndigheter och en stiftelse får någon form av anmärkning i Riksrevisionens årliga granskning av årsredovisningar. Allvarligast är kritiken mot Statens fastighetsverk och Tillväxtverket.

Det är en central del av Riksrevisionens verksamhet att granska de statliga myndigheternas årsredovisningar. Myndigheten har nu avslutat granskningen av cirka 220 myndigheters årsredovisningar för år 2016, och de allra flesta uppfyller enligt ett pressmeddelande i allt väsentligt de krav som ställs.

För fjorton av de statliga myndigheterna och en stiftelse finns avvikelser i revisionsberättelserna.

Riksrevisionen avstår helt från att göra några uttalanden när det gäller Statens fastighetsverk, som är föremål för polisutredning. Enligt revisionsberättelsen finns det så många osäkerhetsfaktorer att revisorerna inte har kunnat bilda sig en uppfattning om huruvida årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter.

”När vi avstår från att uttala oss om årsredovisningen avstår vi även från att uttala oss om ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster och bedömning av intern styrning och kontroll”, skriver myndigheten i sin revisionsberättelse.

När det gäller Tillväxtverket uttalar sig Riksrevisionen med en avvikande mening. Vid avvikande mening är felen så genomgripande att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild. Enligt revisionsberättelsen innehåller Tillväxtverkets årsredovisning ”omfattande felaktigheter som påverkar hela den finansiella redovisningen samt ger följdfel i de finansiella uppgifterna i resultatredovisningen”.

De övriga tolv myndigheterna som Riksrevisionen har anmärkningar mot är

 • Kammarkollegiet
 • Folke Bernadotteakademien
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Försäkringskassan
 • Post och telestyrelsen
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Statistiska centralbyrån
 • Migrationsverket
 • Kustbevakningen
 • Sametinget.

samt Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Bli den första att tycka till!