Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarer

Arbetsförmedlingen brister i jämställdhet

Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökande brister i jämställdhet. Insatserna under nyanländas etablering är ojämnt fördelade mellan män och kvinnor konstaterar myndigheten i en egen rapport.

Arbetsförmedlingen har genomfört en studie av sin förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Studien visar enligt en nyhet på myndighetens webbplats att det är en ojämn fördelning av insatserna till män och kvinnor. Studien är en del av en handlingsplan för att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor. Syftet är att identifiera orsakerna till den ojämna fördelningen, för att skapa en mer jämställd etablering på arbetsmarknaden.

Enligt studien träffar män sina arbetsförmedlare tidigare och oftare än kvinnor. Män får också fler arbetsnära insatser som arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar. Detta gäller i alla grupper, både inrikes och utrikes födda, men är extra tydligt hos utrikes födda och deltagare i etableringsuppdraget.

Slutsatsen av studien är att det behövs en ökad medvetenhet och ett fortsatt aktivt arbete på flera plan för att skapa en mer jämställd etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har infört ett nytt systematiskt arbetssätt inom etableringsuppdraget, som under en testperiod visat sig ha en gynnsam effekt för kvinnor. Det behövs också fler insatser för kvinnodominerade yrken, och validering behöver anpassas bättre efter kvinnors behov och erfarenheter, enligt studien.

Inget nytt under solen. I slutbetänkandet Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) presenterade utredningens analys och förslag till åtgärder. Utredningen visade då som nu att utrikes födda kvinnors lägre sysselsättning inte främst kan förklaras av bristande vilja att arbeta eller stora familjer. I stället visas att kvinnor systematiskt får ta del av ett senare och sämre stöd för etableringen.
Jag deltog i JA-Delegationen (jämställdhet i arbetslivet) och var mycket tydlig med detta ojämställda bemötande av nyanlända kvinnor. Nu ser jag fram emot krafttag som skapar enklare vägar till jobb för alla.