Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Brister i statens arbete mot ohälsa

Många statliga myndigheter saknar system för att upptäcka ohälsa och hantera hög arbetsbelastning och stress bland medarbetarna. Det konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.

Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en analys av myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaro. Den samlade bedömningen är att myndigheterna i flera avseenden arbetar för att förebygga och minska sjukfrånvaron i linje med forskningen om friskfaktorer. Men enligt rapporten uppger många av myndigheterna att de saknar system för att upptäcka ohälsa och hantera hög arbetsbelastning och stress.

Ett närvarande ledarskap är enligt Statskontoret den främsta faktorn för att förebygga ohälsa. Det innebär att cheferna ska vara tillgängliga för sina medarbetare och ha god kännedom om medarbetarnas hälsa och förutsättningar att klara arbetet. Då kan cheferna upptäcka tidiga tecken på ohälsa och vidta åtgärder i ett tidigt skede för att undvika en annalkande sjukskrivning. Nio av tio myndigheter uppger till Statskontoret att linjecheferna bedriver ett närvarande ledarskap i hög eller i ganska hög utsträckning.

Rapportens slutsats är att linjecheferna hanterar arbetsbelastning och stress, men varannan myndighet saknar arbetssätt för att hantera problemen. 96 procent av myndigheterna uppger till Statskontoret att hög arbetsbelastning och stress är ett problem. Bara varannan av de anställda inom staten upplever att chefen stödjer dem i att finna en balans mellan arbete och privatliv.

Sjukfrånvaron i staten är högre bland kvinnor än bland män. Det kan enligt rapporten bero på att kvinnor generellt sett har en sämre arbetsmiljö än män, vilket motiverar att åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljön där kvinnor dominerar. Statskontoret efterlyser genusperspektiv i analysen av arbetsmiljön på de enskilda myndigheterna och åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Många myndigheter kan enligt rapporten göra mer för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor.

Bli den första att tycka till!