Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Föreslår stärkt skydd av arbetsmiljön

Två statliga utredningar kring arbetsmiljöfrågor presenterades på tisdagen. Den ena föreslår att ett nationellt centrum för arbetsmiljö skapas, och den andra förändringar i reglerna om arbetsmiljö.

Den särskilda utredaren Maria Stanfors har haft regeringens uppdrag att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik kan inrättas. Hennes förslag innebär att ett sådant centrum inrättas antingen som en fristående myndighet, eller som en del av Stockholms universitet.

”Utredningen har noga övervägt vilken eller vilka befintliga myndigheter som skulle kunna lämpa sig för centrumets verksamhet. Slutsatsen är att det saknas en sådan. Däremot kan Stockholms universitet vara ett lämpligt lärosäte för en sådan placering”, skriver utredaren.

Grunden för utredningsuppdraget och utredningens förslag är att det saknas en aktör som utvärderar effekterna av den förda arbetsmiljöpolitiken. Enligt utredaren är det viktigt att det arbetsmiljöarbete som görs bygger på gedigen kunskap och vetenskaplig grund.

Det nationella arbetsmiljöcentret ska enligt utredningen samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Centret ska verka för att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig så att den kommer till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet.

Den andre särskilde utredaren Kurt Eriksson har haft i uppdrag att analysera om bestämmelserna om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga. I uppdraget ingick också att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt. Utredningen föreslår bland annat att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet.

Utredningen konstaterar också att det är viktigt att bevaka de utmaningar som arbetslivets förändring för med sig, bland annat i form av oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det finns enligt utredaren skäl att undersöka hur arbetsmiljöreglerna är utformade ur genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

Bli den första att tycka till!