Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Förslag om att ändra reglerna om internrevision

Internrevisionen i de statliga myndigheterna fungerar, men den fungerar olika. Det konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en granskning. ESV föreslår ett antal justeringar av regelverket.

ESV har haft regeringens uppdrag att kartlägga och analysera hur förordningen om intern styrning och kontroll tillämpas av ett antal myndigheter. Förordningen tillämpas av de så kallade internrevisionsmyndigheterna och ESVs slutsats är förordningen tillämpas av alla, men med viss variation.

Huvuddelen av myndigheterna genomför riskanalyser av all verksamhet. Enligt ESV används riskanalyserna och myndigheterna anser att de har nytta av förordningen. Men, konstaterar ESV, riskanalyser och kontrollåtgärder för oegentligheter görs inte främst utifrån förordningen, utan oftare som en reaktion på händelser inom och utanför den egna organisationen. Däremot tar myndigheterna riskerna för otillbörlig påverkan, bedrägerier eller annan oegentlighet i arbetet på fullt allvar. 

En stor del av de berörda myndigheterna vill behålla förordningen som den som den är. Men det finns också önskemål om förändringar. ESVs slutsats är att det finns behov av justeringar i förordningen om intern styrning och kontroll och föreslår i sin rapport ett antal förändringar, till exempel:

  • Lyft fram myndighetsledningens anvar för intern styrning och kontroll.
  • Lyft in den interna miljön i förordningen.
  • Förtydliga förordningens koppling mot myndighetens uppgift och mål.
  • Möjliggör ett bredare fokus riskanalysen.
  • Använd samma period för bedömningen som för årsredovisningen.

 

Bli den första att tycka till!