Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Högskolan ska aktivt bredda rekryteringen

Regeringen vill att universitet och högskolor ska arbeta mer aktivt för att bredda antagningen till högre utbildning. I en promemoria föreslår utbildningsdepartementet ändringar i högskolelagen.

Redan i dag föreskriver högskolelagen att universitet och högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Den nya texten innebär att högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Formuleringen ”främja ett brett deltagande” omfattar inte bara rekryteringsfrämjande åtgärder. Den omfattar också att främja ett brett deltagande bland de som har antagits. Det kan handla om att ge studenterna ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen eller genom ökad geografisk tillgänglighet ge fler möjlighet att studera.

Enligt promemorian innebär den nya lagtexten att universitet och högskolor ska vidta åtgärder för att främja att personer från olika delar av landet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund ska söka, påbörja och fullfölja en högskoleutbildning.

Promemorians förslag bygger bland annat på en rapport från Universitets- och högskolerådet, UHR. Enligt rapporten har ”breddad rekrytering” länge bara tolkats som att social och etnisk snedrekrytering ska motverkas. I rapporten framhåller UHR att det är viktigt att också ta hänsyn till andra aspekter på övergången till högskolan. Också parlamentariska landsbygdskommittén har föreslagit att universitet och högskolor ska ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

Bli den första att tycka till!