Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Kritik mot Högskolan i Halmstad

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är kritisk mot Högskolan i Halmstad för att ha rekryterat en akademichef utan att studenterna fått delta. Detta strider enligt UKÄ mot högskolelagen.

Det var Halmstad studentkår som anmälde högskolan till UKÄ för att ha rekryterat en akademichef utan att studenterna blivit erbjudna att vara representerade.

Lärosätet erkänner visserligen att det gått till så, men anser att omständigheterna var speciella. Enligt högskolan gjordes en risk­bedömning enligt arbetsmiljölagen, som innebar att det var av yttersta vikt att genomföra en snabb rekrytering av ny aka­demi­chef. För att spara tid annonserades tjänsten internt, en intervju hölls och rektor fattade beslut om anställning utan att studenterna fick vara med.

Enligt högskolelagen har studenterna rätt att utöva infly­tande över utbildningen och rätt att vara repre­senterade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studen­ternas situation. Också högskolans lokala regler säger att rekryteringen skulle ha genomförts genom beredning i en rekryteringsgrupp, att beslutet om anställ­ning skulle ha fattats vid rektors beslutsmöte och att studenterna hade rätt att vara representerade i såväl rekryteringsgruppen som vid beslutsmötet.

I sitt beslut anser UKÄ att anställning av en akademichef är av sådan betydelse för studenterna att de har rätt att vara representerade i samband med rekryteringen. Ämbetet anser också att Högskolans i Halmstad lokala regler om studentrepresentation vid sådana rekryteringar överensstämmer med kraven i högskolelagen och högskoleförordningen.

”Behovet att genomföra en snabb chefsrekrytering för att undvika arbetsmiljö­problem inne­bär inte att lärosätet kan åsidosätta tvingande författ­nings­be­stämmel­ser om student­representation”, skriver UKÄ och kritiserar Högskolan i Halmstad för att ha frångått både högskolelagen och högskoleförordningen.

Bli den första att tycka till!