Annons:
Regeringen
Nyhet
Tyck till!

KU kritiskt till ärenden i långbänk

Överklaganden till regeringen blir liggande i åratal, i många fall utan åtgärd. Departementen skyller på personalsituationen. Det är inte godtagbart, skriver konstitutionsutskottet i sin årliga granskning av regeringens administrativa arbete.

I höstens granskning har konstitutionsutskottet, KU, gått igenom de balansförteckningar som departementen upprättade vid årsskiftet 2013/2014. Det gäller ärenden som då hade väckts för mer än ett år sedan och som ännu inte hade avgjorts.

Genomgången omfattar dels ärenden som avser utlämnande av allmänna handlingar, som kallas regeringskansliärenden, dels överklagandeärenden, som främst är regeringsärenden. 

KUs granskning av utlämnande av allmänna handlingar berör tjugo ärenden i justitiedepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet.

I hälften av fallen var dokumentationen så dålig att KU inte har kunnat klarlägga tidsåtgången för handläggningen. I några fall var det tveksamt om ärendena ens hade handlagts.

I resten av fallen har handlingarna lämnats ut men fanns kvar i balansförteckningarna för att de inte hade avslutats på ett korrekt sätt.

I granskningen av överklaganden ingick 52 ärenden varav 32 avsåg överklaganden från enskild part och främst rörde näringsdepartementet och miljödepartementet. Det gällde exempelvis överklaganden av länsstyrelsebeslut om skjutfält, vattenskyddsområde, vindkraftverk och strandskydd.

Av dessa ärenden hade regeringen fattat beslut i 16 fall i augusti 2014, konstaterar KU. Handläggningstiderna varierade från ett och ett halvt år till 3 år och 10 månader. I 16 fall hade regeringen ännu inte fattat beslut.

Enligt KU har Regeringskansliet förklarat den långa handläggningstiden med en ansträngd arbetssituation för medarbetarna och hög omsättning av personal. Detta trots att exempelvis miljödepartementet inrättade en särskild miljöprövningsenhet i januari 2013 för att få bukt med problemen.

I miljödepartementets svar till KU sägs att arbetet vid enheten ha präglats av en svårförutsägbar arbetsbelastning och hög personalomsättning.

Utskottet skriver att ”det är inte godtagbart att sådana lägen uppkommer i departementen att handläggningen av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda fördröjs på grund av att personalsituationen inte är tillfredsställande..”. 

Det är inte första gången som KU kritiserar Regeringskansliets administrativa processer. KU understryker därför återigen vikten av väl fungerande rutiner för akthantering, dokumentation och diarieföring.

Andreas Norlén, M, är ordförande för KU. Han är övertygad om att budskapet i granskningen tas emot och behandlas på departementen.

− Vi vet att våra betänkanden blir noggrant lästa av exempelvis rättscheferna, säger han till Publikt.

Bli den första att tycka till!