Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ledningen ansvarar för god myndighetskultur

Det är myndighetsledningens ansvar att utveckla en god förvaltningskultur som bygger på professionella värderingar och den statliga värdegrunden. Det är huvudbudskapet i en studie från Statskontoret.

Statskontoret fokuserar i en studie på statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur, samt hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i det arbetet. En god förvaltningskultur handlar om att professionella värderingar präglar alla statsanställda, värderingar som bygger på den gemensamma statliga värdegrunden.

En myndighetsledning möter olika utmaningar i arbetet för en god förvaltningskultur, konstaterar Statskontoret i studien. Ledningens förutsättningar påverkas av myndighetens storlek, men också av personalsammansättningen. På myndigheter med starka professioner kan önskan om stort oberoende vara svår att förena med den statliga värdegrunden. Där det saknas en gemensam profession kan det i stället vara en utmaning att skapa en samstämmig syn på hur etiska dilemman och svåra situationer ska hanteras.

Chefer i medborgarnära myndigheter och myndigheter med verksamheter där det finns särskild korruptionsrisk möter andra utmaningar. Då handlar det till exempel om hur de kan åstadkomma en balans mellan tillit och kontroll i sin styrning, eller mellan service och effektivitet.

Mellancheferna har enligt studien en viktig roll i arbetet med en god förvaltningskultur. Flera myndigheter lyfter fram vikten av ett närvarande och coachande ledarskap. Samtidigt kan ett sådant ledarskap vara svårt att förverkliga, bland annat på grund av oklara förväntningar och mellanchefernas brist på tid.

Bli den första att tycka till!