Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarer

Ny förvaltningslag på riksdagens bord

Regeringen har lämnat sitt förslag till ny förvaltningslag till riksdagen. Syftet med den nya lagen är enligt regeringen att stärka enskildas rättssäkerhet och snabba på ärendehanteringen.

Den nuvarande förvaltningslagen från 1986 har successivt fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet. Den ska ge en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda. Redan 2008 lät den dåvarande regeringen en särskild utredare se över lagen. Utredningens förslag från 2010 har inte hittills lett fram till någon ny lagstiftning. Men nu föreslår regeringen en helt ny förvaltningslag.

Den nya förvaltningslagen ska stärka rättssäkerheten och reglerna om processerna hos förvaltningsmyndigheterna ska bli mer heltäckande. Allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis blir fastslagna i lagtexten och därigenom blir lagen mer lättillgänglig, skriver regeringen i lagrådsremissen.

”Den nya lagen sätter medborgaren i fokus och ökar bland annat möjligheterna att snabba på handläggningstiden. Det gör att den enskilde kan ta tillvara på sin rätt mer effektivt”, skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Ett av de nya inslagen är att medborgarna ska kunna kräva att ett ärende avgörs snabbare. Genom införandet av så kallad dröjsmålstalan kan den enskilde kräva ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats mer än sex månader. Under remissbehandlingen har förslaget mötts med omfattande kritik från flera myndigheter.

Dessutom innebär förslaget bland annat att:

  • Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet.
  • Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part.
  • Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar.
  • En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska beslutsmotiveringarna förbättras.
  • Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

BEKRÄFTAR GILTIGHETEN I VÅR ÄLDRE FÖRVALTNINGSLAG.
Sveriges Rikes Lag (FL)  Förvaltningslag (1986:223)