Annons:
STATENS FASTIGHETSVERK
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Omfattande kritik mot Fastighetsverket

Statskontorets granskning av Statens fastighetsverk, SFV, innebär en hård dom över tidigare ledning, organisation och kultur. ”Nu behöver medarbetarna se att ledningen tar problemen på allvar och gör något åt dem”, säger Statskontorets utredare Peter Ehn.

Statskontoret har på regeringens uppdrag undersökt vad i strukturer och kultur på SFV som ligger bakom den omfattande korruption som TV4s Kalla fakta avslöjade i vintras. Avslöjandet har hittills lett till att sex personer delgivits misstanke om brott, däribland myndighetens generaldirektör och fastighetschef.

Enligt reportage i TV4 hade fastighetschefen bland annat fått en viss procent av ett anlitat byggföretags fakturor, räkningar som var kraftigt friserade uppåt. Han ska också ha låtit byggföretaget utföra arbeten åt honom privat utan kostnad.

Alla kända tecken på riskkultur för korruption har funnits på plats, bedömer Statskontoret i sin rapport. Peter Ehn, som ansvarar för utvärderingen, understryker samtidigt att de missförhållanden som avslöjats enbart gällde vissa delar av SFVs verksamhet, och att de flesta anställda är rättskaffens statstjänstemän.

– Men genom dåligt ledarskap och dålig organisation och styrning har man öppnat för det fåtal korrupta personer som har funnits där. Det har också funnits en allmän otydlighet när det gäller ansvarsförhållanden. Till exempel har beslut fattats av personer som inte är bemyndigade att fatta beslut – sådant får ju inte ske.

Otydligheten har bidragit till att det olika arbetsplatser haft skilda tolkningar av uppdrag och regler, och på vissa har det utvecklats ”normer och värderingar som inte alltid är förenliga med en god förvaltningskultur”, sägs det i rapporten.

Ledningen har varit svag och inte velat ta tag i problemen trots att det kom tydliga signaler om att något var fel, konstaterar Statskontoret. ”Det har funnits en rädsla att fatta beslut; obehagliga beslut och konflikter har man velat undvika”.

Bristerna i de formella strukturerna har lett till att informella ledare fått makt och att vänskapsrelationer fått stor betydelse för karriär och lön.

Problemen har också bidragit till en tystnadskultur och till grava arbetsmiljöproblem. I en undersökning som företagshälsovården Previa gjorde i mars i år svarar 11 procent av medarbetarna att de känt sig mobbade eller trakasserade.

Många medarbetares förtroende för ledningen är mycket svagt, och det är det allra viktigaste problemet för SFV att ta itu med, anser Peter Ehn.

– Utan förtroende för ledningen kan man inte förankra det förändringsarbete som är nödvändigt. Attityderna bland medarbetare är avgörande. Man kan ha hur många dokument och policies som helst, men de är inte till någon nytta om de inte förstås och accepteras ute i verksamheten.

Statskontorets rapport lyfter också frågan om det stora antalet konsulter på Fastighetsverket. En exakt siffra har inte varit möjlig att få, men det finns indikationer på att konsulterna kan vara lika många som de anställda, eller fler. Med en så stor andel konsulter blir det enligt Statskontoret svårt att arbeta för en god förvaltningskultur, och riskerna för korruption och oegentligheter ökar

Den tillförordnade generaldirektören Birgitta Böhlin har satt igång ett antal åtgärder för att stärka förvaltningskulturen. Även om det är bra behövs en strategi och en långsiktig plan, menar Statskontoret. Fokus bör vara på ledarskapsrollen.

Andra rekommendationer är att alla anställda ska få en introduktion i den statliga värdegrunden och att medarbetarna ges ett stort inflytande i arbetet med att förbättra kultur och struktur på arbetsplatsen.

Inga åtal har ännu väckts mot de sex personer i härvan som är misstänka för brott.

Bli den första att tycka till!