Annons:
En norsk polis som blev utsänd att jobba på olika platser fick inte restiden godkänd som arbetstid och tog därför frågan till rättslig prövning. EFTA-domstolen slår nu fast att restiden ska räknas som arbetstid.Bild:Getty Images
Arbetsrätt
Nyhet
AVBengt Rolfer1 kommentarer

Restid kan räknas som arbetstid enligt ny dom

Restid ska i vissa fall betraktas som arbetstid. Det fastslår EFTA-domstolen i en färsk dom som kan få betydelse även på den svenska arbetsmarknaden.

– Det här är ett steg framåt. Det kan finnas anledning för svenska förbund att se över sina kollektivavtal med anledning av domen, säger TCOs chefsjurist Lise Donovan.

Domen gäller den norske polisen Thorbjørn Selstad, med ordinarie arbetsplats på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane fylke, som vid några tillfällen blivit utsänd till andra platser i regionen. Han fick inte restiden godkänd som arbetstid och tog därför frågan till rättslig prövning.

I domen slår EFTA-domstolen fast att restid ska räknas som arbetstid när en arbetstagare åläggs av arbetsgivaren att utföra uppgifter utanför den fasta arbetsplatsen. Så länge resan är nödvändig för att utföra uppdraget är den anställde per definition i arbete.

Även om domen kan ses som ett steg framåt så påpekar Lise Donovan att den inte är generellt tillämplig under andra förhållanden än de som gällde i målet. Men i och med att det för vissa grupper blir allt vanligare att en del av arbetet utförs utanför arbetsplatsen kan det vara relevant att jämföra vad som står i det egna avtalet med den nu aktuella domen.

– Domen får direkt betydelse i de fall där arbetstidslagen tillämpas. I Sverige har dock lagen på många områden ersatts av kollektivavtal. Då kan det bli aktuellt att tillämpa den så kallade EU-spärren som säger att avtal är ogiltiga i den del som innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagarna än vad som följer av lagstiftningen, säger Lise Donovan.

Hon understryker att det är svårt att bedöma vilken effekt domen kommer att få. Varje förbund får analysera sina avtal och avgöra vad de bör göra.

EFTA-domstolens dom gäller enbart i fallet med den norska polisen. Men vad som kan vara vägledande även för andra är att domstolen slår fast att det ska röra sig om tillfälliga resor. Det klargörs också att det saknar betydelse hur mycket arbete man har utförts under restiden.

EFTA-domstolen
  • EFTA-Domstolen har jurisdiktion över Norge, Island och Liechtenstein som ingår i den Europeiska frihandelssammanslutningen, EFTA. De tre medlemsländerna har tillgång till EUs inre marknad och är därmed underställda delar av EU-rätten.
  • Att den aktuella domen om restider avkunnats av EFTA-domstolen och inte EU-domstolen har ingen avgörande betydelse. EU-kommissionen har i ett så kallat tolkningsmeddelande av några EU-domar tidigare i år kommit till en liknande slutsats.
egentligen inget nytt, se AD 1994 nr 39