Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Granskning
Ditt jobb
AVIngegerd RönnbergTyck till!

Så klarar du granskningen av ditt arbete

Att ens egen arbetsinsats granskas kan väcka oro och stress. Misslyckade granskningar kan också hämma kreativiteten på hela arbetsplatsen. Samtidigt kan en bra utvärdering leda till förbättringar och utveckling.

I det moderna arbetslivet är det vanligt att arbetsgivarna granskar och utvärderar de anställdas prestationer. En välgjord granskning av arbetsplatsens prestationer kan vara positiv. Det är nyttigt att ibland utvärdera vad man gör, menar Anne­marie Hultberg, hälsovetare på Institutet för stress­medicin. Granskningen kan öka medvetenheten om vad som är bra kvalitet.

– Men ledningen ska vara öppen om vad syftet med granskningen är och sätta in den i ett sammanhang. Medarbetarna ska inte behöva oroa sig över varför den görs eller behöva vara rädda för att man ska leta efter syndabockar, säger hon.

Annemarie Hultberg arbetar med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser »där varje medarbetare kan och vill göra sitt bästa«.

– Ett sådant förtroende leder till något gott och det bör arbetsgivaren slå vakt om, säger hon.

Kerstin Wentz, psykolog på enheten för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte­borg, menar ändå att det finns faror med granskningar som inte genomförs på ett bra sätt.

– Forskning visar att i organisationer och företag med mer granskande arbetsmodeller har personalen ett mind­re förtroendefullt förhållningssätt till arbetsgivaren. Arbetsdagen präglas av kamp, de anställda blir mind­re hjälpsamma mot varandra och kreativiteten hämmas. När medarbetarna känner den här typen av obehag påverkas både produktiviteten och ekonomin negativt.

Hon tycker inte att arbetsgivaren behöver utvärdera personalens arbetsprestationer genom enkäter eller så kallade ratings, där exempelvis kunder bedömer hur anställda klarar sitt arbete.

– Ytligt sett kan det kanske verka effektivt. Men det är ett tecken på att ledarskapet går ut på att lappa och laga provisoriskt. Ett bra ledarskap handlar om ett dagligt utbyte av erfarenheter och en ständigt pågående dialog med de anställda om deras roll i verksamheten.

Både Kerstin Wentz och Annemarie Hultberg menar att om du misstänker att ledningen har en dold agenda med granskningen är det bra att inte protestera ensam.

Kanske känner du oro för att ledningen egentligen vill minska personalstyrkan eller pressa personalen att arbeta hårdare.

– Diskutera saken med dina arbetskamrater, säger Annemarie Hultberg. Tillsammans kan ni begära mer information. Kräv tydliga besked om varför granskningen görs, på vilket sätt feedback kommer att ges och hur resultatet ska användas. Eventuellt kan ni också tala med era fackliga företrädare.

Oron bland de anställda brukar minska om medarbetarna får information om varför arbetet ska granskas, säger Kerstin Wentz.

– Det är viktigt ur hälsosynpunkt att processen är genomskinlig, så att medarbetarna kan se att den genomförs på ett rättvist sätt. Ju mer medarbetarna vet om varför en utvärdering görs, desto mindre rädsla uppstår.

Med en öppen kommunikation och ett problemlösande förhållningssätt ter sig granskningen mindre dramatisk.

När undersökningen väl är i gång är den bästa strategin i allmänhet att vara så öppen som möjligt, menar Anne­marie Hultberg.

– Det är viktigt att du ger ärliga svar och bidrar med relevanta fakta.

Kerstin Wentz understryker vikten av att omdömen som ges efter en granskning ska vara konkreta och sakliga. Framför allt ska synpunkterna till den anställde inte innehålla några otrevliga överraskningar.

det är bra att förbereda sig på att det kommer ett resultat, menar Anne­marie Hultberg. Det kan innehålla negativ kritik som annars kan vara svår att ta emot.

– Tänk på att lyssna vid återkopplingen. Gå inte i försvar om du får negativ kritik, säger hon. Ta ett djupt ande­tag och be gärna om betänketid.

Hon föreslår att man som anställd söker stöd hos sina kolleger.

– Fundera på det du fått höra och resonera med dina arbetskamrater om vilken sanning det ligger i kritiken och hur du bäst ska bemöta den.

Annemarie Hultberg ger rådet att inte inta försvarsposition, utan att fundera på möjligheten att förändra ett beteende eller skaffa en kompetens som saknas.

Hon tycker att företagshälsovården bör informeras om att granskningen »kan göra att det uppstår svåra situationer«.

– Det ska finnas en beredskap att ta hand om medarbetare som far illa och stötta dem så de känner en grundtrygghet.

Kerstin Wentz betonar att arbets­givaren har ansvar för att granskningen inte skadar arbetsmiljön.

– Också därför är det viktigt att chefer har ett etiskt och respektfullt förhållningssätt och en vänlig ton i samtal med personalen.

Råd när din arbetsinsats ska granskas
  • Förvissa dig om syftet med utvärderingen och att den sker på ett rättvist sätt.
  • Ta reda på hur återkoppling ska ske och hur resultatet ska användas.
  • Tänk på att granskningen kan föra något gott med sig.
  • Anar du en dold agenda, prata med dina kolleger.
  • Svara ärligt på frågor och bidra med relevant information.
  • Gå inte i försvar om du får kritik.
  • Fundera på och prata med kolleger om huruvida det ligger något i eventuell kritik.
  • Var öppen för förändringar.
  • Kontakta företagshälsovården om du känner oro eller ångest. 
Bli den första att tycka till!