Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Starkt stöd för Arbetsmiljöcentrum

Stödet för att inrätta en ny nationell arbetsmiljömyndighet är starkt bland remissinstanserna, skriver Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter har gått igenom remissvaren på utredningsförslaget att inrätta ett Arbetsmiljöcentrum, AMC, som presenterades i våras. Den nya myndigheten skulle delvis fylla tomrummet efter Arbetslivsinstitutet, som lades ned för tio år sedan. Remissinstanserna är enhälligt för att inrätta den nya myndigheten, skriver tidningen.

Den nya myndigheten ska enligt utredaren Maria Stanfors förslag ha som uppgift att samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet. AMC ska arbeta för att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och till praktisk nytta i arbetsmiljöarbetet. Utredningen föreslog också att centrumet ska utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och dess effekter, med särskild tyngdpunkt på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher och arbetsplatser.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i sitt remissvar invändningar och anser att uppdraget ska gälla för alla diskrimineringsgrunder, inte bara diskriminering på grund av kön utan också på grund av etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läkarförbundet har synpunkter på att AMC inte ska få forska. Ett AMC som varken får bedriva eller beställa forskning kommer att knappast att kunna attrahera tillräckligt kompetenta forskare, anser förbundet i sitt remissvar.

Finansieringen av den nya myndigheten ifrågasätts också av flera remissinstanser. Enligt förslaget ska anslagen tas från befintliga aktörer, men bland andra TCO och PTK varnar för att det kan försämra de forskningsresultat som AMC ska förvalta, skriver tidningen. Också Försäkringskassan invänder mot att bidra med medel från sin budget till den nya myndigheten.

Bli den första att tycka till!