Annons:
Karin Dölek, Hira Ansari, Eva Dazley, Charlie Mattsson, Maiju Koskela, STs arbetsplatsombud Davide Piccar­do, Jessica Wartanian, Farah Badrudin, Toumas Eskndar, Kristofer Svensson, Malin Wärlinge och Leila Habibi Javid.Bild:Elis Hoffman
Servicekontor
Nyhet
AVKarin ThorsellTyck till!

Stor utmaning när personalen byter myndighet

Vid årsskiftet ska myndigheten Statens service­center ta över ansvaret för servicekontoren från Försäk­rings­kassan, Skatte­verket och Pensionsmyndig­heten. Davide Piccardo på service­kontoret i Kista ser fördelar med förändringen, men påpekar också att många frågor återstår att lösa.

Det är tisdagsmorgon, strax före öppningsdags, när Publikt besöker service­kontoret i Kista i norra Stockholm. Utanför ingången står ett femton­tal personer i kö. Varje dag kommer i genomsnitt 500 personer hit.

Totalt tar landets 103 service­kontor emot 3,8 miljoner besök varje år. De som kommer vill få hjälp med ärenden hos en eller flera av de tre myndig­heterna Försäkringskassan, Skatteverket eller Pensionsmyndigheten. För även om mycket går att genom­föra digi­talt, finns det många som av olika orsaker behöver hjälp och stöd vid ett personligt möte.

Davide Piccardo är arbetsplats­ombud för ST och servicehandläggare på servicekontoret i Kista. Han berättar att det har kommit upp många frågor från personalen inför bytet av arbetsgivare vid nyår:

– Vad händer? Vad blir det av min anställning? Inte mycket är spikat. Nu finns en känsla av att vi får vänta och se.

Skatteverkets tidigare general­direktör Mats Sjöstrand leder utredningen om service­kontorens organisation. Han menar att den stora fördelen med förändringen är att det blir en enda ledning.

– Tre myndigheter har samverkat och det är en svår ledningsroll. Med det här blir det större stabilitet, mer långsiktighet. Vi får en myndighet som ansvarar för service till medborgarna, som har ett anslag att göra det bästa möjliga av, och inte behöver förhandla med andra.

För att verksamheten ska flyta på som vanligt efter förändringen krävs mycket jobb internt, säger han.

– Det viktiga är att få med sig mycket duktigt folk, att de ska känna för­troende för att det ska gå bra. Ingen av de inblandade myndigheterna kan sitta på sidlinjen, utan de måste ha ett tätt samarbete.

Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, menar att det är viktigt för alla inblandade myndigheter att verksamheten fungerar bra.

– En annan myndighet ska stå för vår service. Där måste vi se till att för­utsättningarna finns. Det här handlar om förtroendet för vår myndighet, så det får inte bli fel.

En timme efter öppning finns ett fyrtio­tal besökare i lokalen på service­kontoret i Kista. Några sitter och väntar på sin tur, andra har fått komma fram till en handläggare vid disken medan ytterligare några står vid besöks­datorerna. Flera handläggare går runt och hjälper människor till rätta.

I dag har Skatteverket och Försäkringskassan ansvar för ungefär hälften av servicekontoren vardera. Det betyder att all personal på ett servicekontor är anställd av samma myndighet, men ska hantera ärenden för alla tre myndig­heter: Förutom Skatte­verket och Försäkringskassan även Pensionsmyndigheten – som inte har någon egen personal på service­kontoren.

Varje morgon har personalen i Kista två timmar avsatta för att upprätt­­hålla sina kunskaper om hur ärendena ska hanteras och för att läsa in sig på nya regler. Resterande sex timmar träffar de kunder, berättar Davide Piccardo.

– Arbetet kräver jättemycket kunskapsmässigt och samtidigt i be­mötande. Det kan vara ärenden med tre till fyra beslut från olika myndigheter och det gäller att se vad som hänt, om något är missat, och sedan förklara. Ofta på andra språk, säger han.

Mats Sjöstrands utredning ska titta på hur verksamheten inom några år kan utvidgas och även omfatta Arbets­förmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets förarprov, något Davide Piccardo uppfattar som en stor ut­maning.

– Hur ska vi hantera det ökade informationsflödet? undrar han.

Hans dröm är att arbetet ska bli mer hållbart, med flextid, friskvårdstimme och minskad arbetstid, så att personalen orkar jobba på servicekontor i många år.

Marie Martinsson, utredare på ST, säger att förbundet välkomnar att Statens servicecenter tar över huvud­manna­skapet för servicekontoren:

– Vi tycker att staten ska stärkas i landet och det här är ett bra sätt att få närvaro i stället för att flytta på befintliga myndigheter. Vårt fokus är på god arbetsmiljö, på avtalen och på att det från politiskt håll tillförs tillräckligt med pengar och resurser. Men idén tror vi är nödvändig, förklarar hon.

Andra ST-företrädare pekar på att förändringen innebär utmaningar.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, har svårt att se hur kompetensutvecklingen ska fungera när personalen inte längre är anställd av de myndigheter vars ärenden de hjälper till med.

– Det handlar både om att ge korrekt information och att fånga upp och föra tillbaka hur medborgarna upp­lever myndigheten och försäkringarna. Det gäller att det växer fram ett samarbete, och att inte vi and­ra myndig­heter ska behöva försörja service­kontoren med kompetens utan att få resurser till det.

Annika Andersson, ordförande för ST inom Statens servicecenter, säger att personalen på servicekontoren behöver ha ett fortsatt bra samarbete med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensions­myndigheten.

– Det är ju fortfarande de myndig­heternas ärenden som besökarna behöver hjälp med.

Bland de anställda på servicekontoren finns funderingar på vad som händer med flextiden, förmåner i lokala avtal och sparad semester. Det kommer att avgöras när avtalen tas upp till förhandling, vilket blir senast i augusti, berättar ombudsmannen Jorma Niska som ansvarar för förhandlingarna för STs del. Han är angelägen om att få en omfattande kommunikation med medlemmarna och att de tidigt får veta vad som gäller.

– Jag vill att förhandlingen är klar i så god tid att när medarbetarna får erbjudande från sin arbetsgivare om verksamhets­övergång ska de veta vad de tackar ja eller nej till. Jag utgår också från att alla som i dag är sysselsatta på servicekontor erbjuds att fortsätta, säger Jorma Niska.

Över 100 kontor – och det ska bli fler
  • Det finns 103 servicekontor i Sverige. I sommar öppnar ytterligare tio. Antalet anställda motsvarar cirka 760 årsarbetskrafter.
  • På kontoren kan man få hjälp med ärenden hos Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
  • Servicekontoren drivs av Skatteverket och Försäkrings­kassan. Statens Servicecenter, som i dag främst sköter admi­nist­­rativ verksamhet på uppdrag av ett antal myndigheter, ska ta över verksamheten 1 januari 2019. Regeringen har ännu inte fattat det formella beslutet, men finansdepartementet uppger att förändringen kommer att bli av.
  • Utredningen »Servicekontor i ny regim« lämnar sitt slutbetänkande 31 maj. Då ska den bland annat föreslå hur servicekontoren kan bli fler. Den ska också se över när service i ärenden hos Arbets­förmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets förarprovs­verksamhet kan tillhandahållas på servicekontoren.
Bli den första att tycka till!