Annons:
Öppenhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

UDs hantering av handlingar får JO-kritik

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar på nytt utrikesdepartementets, UDs, hantering av allmänna handlingar. Skrivelser har inte lämnats ut på ett sätt som stämmer med grundlagens krav, anser JO.

En journalist vid Dagens Nyheter anmälde i fjol UD för att man inte hade diariefört handlingar om kampanjen för att ge Sverige en plats i FNs säkerhetsråd. Dessutom ansåg anmälarna att UD inte följt tryckfrihetsförordningens krav på skyndsamhet när myndigheten hanterade en begäran om att få ut vissa e-postloggar.

JO konstaterar i sitt beslut att om offentlighetsprincipen ska fungera ska det utan svårighet gå att konstatera vilka handlingar som kommit in till en myndighet eller som har upprättats där. Därför är utgångspunkten och huvudregeln att allmänna handlingar ska registreras. Det enda undantaget gäller handlingar som uppenbart är av ringa betydelse för myndigheten.

När det gäller e-postloggarna har UD hävdat att de, trots att de innehöll vissa sekretessbelagda uppgifter, var av ringa betydelse för departementets verksamhet och därför inte behövde registreras. JO ifrågasätter inte bedömningen av handlingarnas betydelse, men kritiserar ändå UD för att myndigheten inte löpande tagit ställning till om mejlen skulle diarieföras.

JO är också kritisk till att UD inte hanterat framställningen om att få ut e-postloggarna så skyndsamt som tryckfrihetsförordningen kräver. JO är dessutom tveksam till att departementet låtit prövningen ligga kvar på tjänstemannanivå, trots att den krävt flera samråd och ett omfattande arbete med att ta fram principer för bedömningen. Enligt JO är det också anmärkningsvärt att det fanns flera uppgifter i loggarna som omfattades av utrikessekretess, trots att sådana uppgifter enligt Regeringskansliets riktlinjer inte ska hanteras i e-postsystemet.

”JO har tidigare framhållit att det är särskilt viktigt att just Regeringskansliet respekterar insynsrätten. Risken är annars stor att inte heller andra myndigheter anser sig behöva leva upp till grundlagens krav, vilket på sikt skulle kunna vara ett hot mot offentlighetsprincipen”, skriver JO Cecilia Renfors i sitt beslut.

JO förutsätter att UD vidtar åtgärder med anledning av den kritik som riktats mot departementet tidigare och den kritik som riktas mot myndigheten i den nya granskningen.

Bli den första att tycka till!