Annons:
Arbetsskador
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Välkomnar ny arbetsskadeförsäkring

LO-TCO rättsskydd välkomnar förslaget från arbetsskadeutredningen om en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring. Utredningen föreslår bland annat nya regler för livränta.

Den särskilda utredaren Ingrid Petersson lämnade i april sina förslag i betänkandet Samlad kunskap – stärkt handläggning. Hennes uppdrag var att utreda många frågor i samband med arbetsskadeförsäkringen, men särskilt hur det kan förhindras att människor gör rättsförluster på grund av att det inte prövas om en skada är en arbetsskada. En central utgångspunkt för utredningen var att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få sina skador erkända som arbetsskador. Nu kommenterar LO-TCO rättsskydd förslagen i ett pressmeddelande.

LO-TCO rättsskydd har drivit åtskilliga fall för medlemmar som nekats ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Ett problem är att det sedan 2008 inte finns någon fastställd tidpunkt för när det ska prövas om en sjukskrivning ska övergå i sjukersättning eller livränta. Sedan ändringen genomfördes har antalet ansökningar om livränta minskat markant, konstaterar rättsskyddet.

”Våra jurister har även sett att kvinnor har svårare att få sina besvär godkända som arbetsskada. Många gånger saknas tillräcklig forskning på de besvär som uppstår i kvinnodominerade yrken”, skriver enhetschefen Robert Sjunnebo.

Utredningen föreslog ingen fast tidpunkt för prövningen av livränta, trots att arbetstagarorganisationerna förordade det under utredningsarbetet. Utredningens förslag blev i stället inriktat på att ge bättre utredningsunderlag. Det vanligaste skälet för att avslå ansökningar om livränta är att kravet på varaktigt nedsatt arbetsförmåga inte är uppfyllt. Utredningen föreslår att det ska regleras tydligare när Försäkringskassan ska inhämta ett läkarintyg vid arbetsskada. Huvudregeln föreslås vara att Försäkringskassan ska vara skyldig att begära läkarutlåtande om varaktighetskravet.

LO-TCO rättsskydd tycker förslaget är bra, bortsett att det saknas en fast tidpunkt för prövning av livränta.

”Vår bedömning är att möjligheten att få en livränta godkänd förhoppningsvis kommer att bli bättre om utredningsunderlaget förbättras. Genom att frågan avgränsas till varaktighetskravet kommer det bli tydligare för läkare vilka uppgifter som efterfrågas. Idag är det mycket svårt för en försäkrad att få ett godtagbart läkarintyg”, skriver Robert Sjunnebo.

En uttrycklig utredningsskyldighet för Försäkringskassan är enligt LO-TCO rättsskydd också ett bra steg för att öka rättssäkerheten och jämställdheten i ärenden om livränta.

Utredningen har också föreslagit en ny ersättningsform vid rehabilitering efter arbetsskada. Ersättningen kompletterar den vanliga rehabiliteringspenningen och ersätter upp till den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst, SGI, under upp till tolv månader. Den nya ersättningsformen kommer att möjliggöra att varaktighetskravet vid livränta under rehabilitering kan frångås, konstaterar Robert Sjunnebo.

Bli den första att tycka till!