Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Facket står starkt även med nya avtal

Partsförhållandena är fortsatt tydliga och starka, även med samverkansavtal och lönesättande samtal. Det skriver Anita Engvoll, ordförande för ST inom Regeringskansliet, i ett svar till Thomas Janson.

I en debattartikel i Publikt nr 14-2016 diskuterar Thomas Janson, förtroendevald vid ST inom Regeringskansliet, hur utvecklingen på ett antal områden enligt honom försvagat facket. Tre huvudområden tas upp i artikeln: effekterna av samverkansavtal, lönesättande samtal som huvudmodell samt att individgarantin i de centrala avtalen försvunnit. Som ordförande för ST inom Regeringskansliet vill jag kommentera artikelns innehåll.

Att ha samverkan som modell för inflytande och utveckling av arbetsplatser finns sedan lång tid tillbaka i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i arbetsmiljölagen. Det ska samverkas om verksamhetsfrågor och man ska också som medarbetare ges möjligheter att ha inflytande över sitt eget arbete och verksamheten. Syftet med samverkan är att beslutsfattaren ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Ett kollektivavtal om samverkan understryker och förstärker endast detta och utvidgar möjligheten att även samverka i en vidare mening. I det sammanhanget finns inte parterna närvarande, och ska heller inte vara det. Parterna sluter dock avtalet som styr hur detta ska gå till.

Vad gäller lönesättande samtal som huvudmodell så är detta ett tydligt önskemål från medlemmarna i Regeringskansliet. Det sluts ett lokalt kollektivavtal om hur detta ska gå till och hur man kan få fackets hjälp om man känner sig missnöjd på något vis. ST utbildar dessutom medlemmarna i kommunikationsverktyg och avtalsfrågor. Facket påverkar genom att träffa en överenskommelse med arbetsgivaren kring processer och modellen för lönesättningen. Ny lön blir också därmed kollektivavtalsreglerad. Här har facket en viktig roll som part på arbetsplatsen och det är också en av de för medlemmarna viktigaste frågan i medlemskapet.

Individgarantin försvann från det centrala avtalet för ett antal år sedan. Den saknas förstås av många, men har effekten av ett tariffsystem som parterna på arbetsmarknaden har gått ifrån. Du ska lönesättas utifrån svårighetsgrad och skicklighet, vilket blir ett mer rättvist system. Det motiverar också medarbetare i sitt arbete, vilket gör att verksamheten utvecklas på ett sunt sätt. Det blir en vinn-vinn-situation. I Sverige har vi haft reallönehöjningar sedan många år tillbaka eftersom vi inte har inflation. Att säkerställa reallöneökningar i lågkonjunktur är däremot en utmaning för facken eftersom arbetsgivarna inte vill (och bör) kompensera för detta eftersom samhällsekonomin då skulle bli lidande. Inom ST har vi siffror, ett så kallat oenighetsbelopp, som säkerställer att våra medlemmar på en arbetsplats, som kollektiv, tillförsäkras en viss löneutveckling. Det är bra, och det kommer ST fortsätta att kämpa för trots att Arbetsgivarverket vill få bort detta.

Slutsatsen blir att partsförhållandena fortsatt är tydliga och starka. Ju fler som organiserar sig i ett fack desto bättre, eftersom vår röst då hörs mer och arbetsgivarna inte kan negligera våra krav på samma sätt.

Anita Engvoll, ordförande för ST inom Regeringskansliet

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.