Annons:
ST kongress
Fördjupning
0 kommentarerTyck till!

Framtidsfrågorna i diskussionsmaterialet

Så här beskrivs framtidsfrågorna i det diskussionsmaterial som ST har framställt:

Läs mer

Röster om STs framtid

Ny lönepolitik
Den enskilde medlemmen ska ha en reallöneskyddad lön som bygger på arbetets svårighetsgrad och det egna arbetsresultatet.
Utifrån de lönekriterier man enas om på arbetsplatsen ska den enskilde medlemmen kunna välja i vilken utsträckning hon/han själv vill komma överens med chefen om sin lön. Lönerna ska vara kända av alla, vara allmänt accepterade och uppfattas som riktiga.
Man ska veta varför man har den lön man har.
När någon lönesätts ska man utgå från arbetsuppgifterna, inte från person. Den enskilde medlemmen ska också

 • ha rätt till samtal med sin chef om bland annat arbete, lön och kompetensutveckling,
 • kunna påverka lönepolitiken på arbetsplatsen,
 • få bästa möjliga stöd om man själv vill diskutera lön med chefen,
 • årligen få veta vad som gäller för lönesättningen på arbetsplatsen.

Den attraktiva arbetsplatsen
STs arbetsplatser ska vara de bästa på arbetsmarknaden. Det innebär:

 • att man har direkt inflytande på sitt arbete,
 • att det finns bra chefer och förutsättningar för bra chefskap,
 • att olikheter och mångfald bejakas,
 • möjlighet att utvecklas i arbetet,
 • lika villkor och möjligheter oavsett kön,
 • att lönerna  uppfattas som ”rättvisa” och är konkurrenskraftiga,
 • att man förblir frisk på jobbet och kan förena arbets- och familjeliv,
 • en arbetsplats där kritik och ifrågasättande tillåts och alla behandlar varandra med respekt och värdighet.

Högre utbildning
Vad krävs för att ST ska vara facket för alla oavsett
utbildningsbakgrund? Hur ser ST på högre utbildning? Här framhålls till exempel:

 • De flesta inom statlig verksamhet kommer i framtiden att ha högskoleutbildning.
 • Vertikalitet och arbetsplatsgemenskap är STs värdegrunder.
 • ST måste driva en facklig politik som attraherar även högutbildade och yngre.
 • För att vara attraktiv att anställa måste man vara beredd att ständigt utvecklas. Det är arbetsgivarens ansvar att kompetensutveckla de anställda.
 • ST måste bland annat driva på möjligheten till studier och studiefinansiering under livslångt lärande och utvecklingen och möjligheten att värdera (validera) redan förvärvad kunskap.

Mer medlemsinflytande
Medlemskap i ST ska ge förutsättningar att ha inflytande både som enskild medlem och tillsammans med andra i ett kollektiv. Den enskildes inflytande är främst knutet till sakfrågor på arbetsplatsen.

 • Arbetsplatsombudet är lokala fackets yttersta företrädare.
 • Fackligt beslutsfattande delegeras så mycket som möjligt.
 • Nya arbetsformer utvecklas, t ex genom ny teknik.
 • Rådslag, öppna ”chatforum” på Internet och opinionsgrupper skapas.
 • Statstjänstemannen och avdelningstidningarna används strategiskt.
 • Motionsrätt året runt till förbundsstyrelsen.
 • Ökad dialog mellan förtroendevalda och medlemmar.
 • ST-distriktens verksamhet utvecklas, till exempel till regionala konferenser.
 • ST ska ha öppen beslutsordning i alla sakfrågor på kongress, ombudsmöten med mera, sluten omröstning enbart i personval.

Kvalitet i medlemskapet
Främst följande områden ska kvalitetssäkras för medlemmarna:

 • Löner och övriga anställningsvillkor.
 • Trygghet i anställningen.
 • Utveckling i anställningen.

Men behoven är olika. STs åtaganden kan därför ändras från en tid till en annan.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.