Annons:
PILOTPROJEKT
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Ingen ska hamna mellan stolarna

Det är inget lätt uppdrag AMS och RFV getts – att få sjukskrivna arbetslösa tillbaka i arbete. Men nu pågår pilotprojekt i fem län. Bäst har man lyckats i Västerås.
Nästan var fjärde person, som i Västerås deltagit i pilotprojektet, Faros kallat, har antingen fått nytt jobb, startat eget eller påbörjat en yrkesutbildning. Detta har skett under det första året projektet pågått med full styrka.

Västerås är en industristad under intensiv strukturell omvandling. Avståndet till Stockholm är elva mil och kommunikationerna goda. Västerås ligger på pendelavstånd till en tredjedel av alla arbetstillfällen i Sverige.

I juni 2003 var 3 800 personer sjukskrivna; 23 procent av dem, 870 personer, var arbetslösa. Av dessa hade 82 procent sin första kontakt med arbetsförmedlingen för mer än sex år sedan, 53 procent för mer än tio år sedan. Totalt var det cirka 500 personer som var aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering och därmed kvalificerade att ingå i projektet.

Faros skiljer sig från tidigare samverkansprojekt genom att det nu är en handläggare från försäkringskassan (FK) och en från arbetsförmedlingen (AF) som tillsammans tar hand om varje ärende, tillsammans fattar alla beslut kring det och tillsammans driver ärendet vidare. Målet ska vara arbete, inte några timmars sysselsättning om dagen.

"Ingången" till Faros är försäkringskassan. Där görs ett underlag som bland annat innehåller en medicinsk bedömning av den sjukskrivnas arbetsförmåga och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Bedömningen görs i samtal med den sjukskrivna.

Har denna fortfarande en anställning, ska arbetsgivaren redovisa möjligheterna till omplacering. Redovisningen ska vara dokumenterad i en akt, där det också framgår om den sjukskrivna, arbetsgivaren och facket är överens om att omplacering inte är möjlig.

Även handläggarens bedömning ska finnas med i akten, t ex varför personen anvisats till Faros. En del ärenden skickas nämligen relativt snabbt tillbaka till försäkringskassan, när man efter några samtal med den sjukskrivna kommit fram till att det är för tidigt att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering. Då fortsätter den medicinska rehabiliteringen.

–Vi arbetar hårt för att undvika onödiga väntetider eller att ett ärende hamnar "mellan stolarna", säger Arja Meller, projektledare för Faros i Västerås.

En vecka efter att ett nytt ärende kommit till Faros ska det vara fördelat mellan handläggarna. Det är alltid en handläggare från FK och en från AF på varje ärende, men i olika parkonstellationer. Detta gör man för att öka lärandet.

Ambitionen är att den sjukskrivna kommer till kartläggningssamtal inom två till fyra veckor efter att ärendet har fördelats. Då deltar både FK- och AF-handläggaren. Man gör också en handlingsplan och dokumenterar allt som sker.

–Dokumentationen är viktig, men tyvärr ser den inte likadan ut på FK och AF, eftersom vi ännu inte hittat riktigt bra administrativa rutiner och fortfarande arbetar i två olika datasystem, förklarar Arja Meller.

Idag arbetar fyra rehabiliteringssamordnare från försäkringskassan och fem arbetsförmedlare i projektet. Arbetsförmedlingen bidrar också med psykolog och projektledare. Gruppen sitter i gemensamma lokaler, i kontorslandskap.

– Detta tror vi är en framgångsfaktor, eftersom frågor kan lyftas direkt när de uppstår. Vi är dessutom en relativt liten grupp som kan samlas snabbt, diskutera kring fikabordet och hitta användbara lösningar.

Arbetsförmedlingens alla åtgärder och program används. Man har också tillgång till försäkringskassans samtliga ramavtal. Egna medel finns för köp av olika tjänster, som man ibland använt för att snabba upp processen eller för att lösa problem som uppstått. Det är tillåtet att ta ut svängarna, så länge man håller sig inom regelverkets ramar. Alla inköp följer arbetsförmedlingens normala inköpsrutiner.

Marknadsinriktad rehabilitering är en ny metod som också prövas i Västerås för att eventuellt implementeras i framtida arbetslivsinriktade rehabiliteringar.

Stor vikt läggs vid individuell uppföljning. Man gör mycket täta uppföljningar; i början gör AF och FK dem oftast tillsammans, men när det börjar närma sig ett jobb är det AF som tar över.

Ämnen: Arbetsmiljö
Detta är Faros
Förnyad arbetslivsinriktad rehabilitering, organisation och samordning, Faros, är ett samarbetsprojekt mellan arbetsförmedlingen (AF) och försäkringskassan (FK). Det gemensamma målet är att rehabilitera sjukskrivna arbetslösa tillbaka till arbete, med eller utan stöd. Även sjukskrivna som inte kan återgå till sitt gamla arbete omfattas av projektet.

För att effektivisera rehabiliteringen försöker man ta fram beslutsunderlag med hög kvalitet, bedöma behovet tidigt och sätta in rehabiliteringen utan dröjsmål.

Rehabiliteringen för arbetslösa sjukskrivna hålls samman för att undvika väntetider och bollande mellan AF och FK.

Pilotverksamheten ska pågå under 2003 och 2004 i Blekinge län, Västra Frölundas lokalkontorsområde (Göteborg) och kommunerna Haparanda-Övertorneå, Västerås och Norrköping.

För 2003 har man tilldelats 35 miljoner kronor.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.