Annons:
kultur
Kultur
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Krångelsvenska blir läsbar

”Detta rum skall migreras den 10 maj”. Den lilla lappen på dörren till arbetsrummet blev droppen för Wiwi Samuelsson. Hon drev igenom ett språkvårdsprogram på sin arbetsplats Migrationsverket.

Migrationsverket fattar varje år tusentals beslut som berör människor som förstår svenska dåligt eller inte alls. Det är också beslut som kan få omvälvande betydelse för den det gäller, till exempel om asyl, uppehållstillstånd eller utvisning.

Trots det har besluten formulerats på ett sätt som skulle kunna få en normalbegåvad svenskspråkig person att gå i taket. Som den följande texten, ett svar till en människa som ansökt om rättshjälp till advokat:

”Enligt 11 kap 8 § första stycket 2. samt andra stycket Utlänningslagen skall i ärende angående utvisning enligt 4 kap 3 § offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Invandrarverket behandlar för närvarande inte ärendet som ett utvisningsärende. Behov av biträde saknas således.”

– Den som fått detta kan nog aldrig ana att det är ett ganska positivt besked, säger informatören Wiwi Samuelsson. Motiveringen innebär att det lutar åt att det inte blir någon utvisning, och då behövs inget biträde. Förmodligen hade alla andra sätt att uttrycka det blivit begripligare.

Wiwi Samuelsson och hennes kollegor på informationsenheten har känt av effekterna av myndighetens dåliga språk inpå bara telefonörat.

– De sökande ringde hit, genom vår överbelastade växel, och frågade vad det var för besked de fått.

Nu har det blivit ett par snäpp bättre. Efter den ödesdigra lappen och Wiwi Samuelssons initiativ satte Migrationsverket 1997 igång ett arbete för att förbättra sitt språk. Det har varit ett mödosamt arbete, och det är långtifrån klart.

– Vi var nog lite blåögda. Om man bara talar om hur det ska vara blir det nog bra, trodde vi. Vi hade också en entusiastisk generaldirektör och direktion, som trodde att det skulle gå fortare och enklare än det faktiskt gjorde.

Till att börja med fick en språkkonsult gå igenom och analysera olika typer av handlingar. Resultatet var delvis förbluffande.

– Vi upptäckte att vi satt och skrev till våra sökande i tredje person. Jag hade heller aldrig reflekterat över det innan. Var använder man det? Mot beväringar, kanske: ”Karlsson utgår riktning Tallinn!”

En första slutsats blev därför att ändra till direkt tilltal. Dessutom skulle man skriva du, inte ni.

– Det blev en orgie i diskussioner och känslor, minns Wiwi Samuelsson. Flera kollegor satte huvudet i pant på att aldrig skriva du. Men problemet med ”ni” är att det kan betyda flera personer.

Verkets handläggare skulle etikettera sig själva som ”vi”, slog man också fast.

– När vi hette Statens invandrarverk skrev vid omväxlande det, Invandrarverket eller förkortningen SIV. Det gav en språklig variation, men var förvirrande för mottagarna. Och vem var SIV? Vi hade en polis som hette Siv anställd, och hon fick ta emot en hel del.

Numera har Migrationsverket byggt upp en permanent språkvårdsorganisation med ett 40-tal språkvårdare och en ansvarig i varje region. En språkkonsult har anställts, språkliga riktlinjer har antagits, språkfrågor ingår i utbildningar för nyanställda och alldeles nyss kunde verket visa upp sin första skrivhandledning.

Verktygen ska hjälpa handläggarna att samtidigt bry sig om språket och se det med lite distans.

– Språk hanteras så ovetenskapligt i någon mening, menar Wiwi Samuelsson. Många betraktar det som ett utflöde av den egna personligheten, inte som ett verktyg i arbetet.

Högsta chefens uttryckliga stöd för verksamheten har varit viktigt. GD Lena Häll-Eriksson har deklarerat att hon hädanefter inte skriver under ärenden hon inte förstår.

– Det är ganska tufft, eftersom det innebär att folk får vänta på beslut ännu längre, säger Wiwi Samuelsson.

Nästa stora uppgift är att rensa i det språkliga ogräs som frodas i Migrationsverkets skrivmallar. Wiwi Samuelsson ser inte alldeles glad ut när hon tummar på den tjocka mappen med så kallade textsträngar – standardformuleringar som man får fram genom att knappa in en kod, till exempel ”anknytning på familjeanknytningsgrund avvisas”.

– De är formulerade av gudvetvem. De flesta kan man ta bort, men att säga det när handläggarna är jagade av väntande sökande är inte lätt.

Förra året belönades Wiwi Samuelsson med regeringskansliets lilla Klarspråkskristall för sina insatser som eldsjäl i språkarbetet. Men själv vill hon tona ned föreställningar om stora framsteg.

– Jag kan inte påstå att vi åstadkommit en revolution. Och man kommer aldrig i mål, men man kan hoppas att det blir bättre. Ett allmänt intresse och vaksamhet borde ge resultat.

Ämnen: Kultur
Gamla mallen:
”Grund för avvisning har förelegat med stöd av 4 kap.1 § första stycket 2 och 4 kap. 2§ första stycket 1 utlänningslagen. Några skäl att ändra polismyndighetens beslut har inte kommit fram. Skäl att bevilja uppehållstillstånd på en här i landet gjord ansökan föreligger inte.”

Nya mallen:
”Vi anser att det har funnits grund för polismyndighetens beslut att avvisa dig. Det har inte kommit fram några skäl för att ändra beslutet. Vi avslår därför ditt överklagande.”

Skriv
levnadssätt, inte vandel
betalas ut, inte utgår
överklaga, inte fullfölja talan
lämna in, inte inge
få eller ha, inte uppbära

Bli den första att tycka till!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.