Annons:
Bild:Kriminalvården
Kriminalvården
Nyhet
AVErik Dalunde0 kommentarerTyck till!

Kriminalvårdens skuldberg hos kronofogden

Kriminalvårdens omorganisation har inte varit smärtfri. Under årets första tre månader har myndigheten dragit på sig 300 000 kronor i förseningsavgifter och 75 noteringar hos Kronofogden. Samtidigt får ledningen kritik av facket för att kostnaderna ökar.

Vid årsskiftet genomförde Kriminalvården en omfattande omorganisation efter år av förberedelser. En förändring är att det mesta av administrationen flyttats från regionkontoren till huvud­kontoret och ett nytt service­center. Där ska nu alla fakturor och löner inom myndigheten hanteras. Det har skapat en omfattande oreda. I ekonomi­systemet låg 31 mars 3 999 obehandlade fakturor, alla inkomna efter omorganisationen.

På grund av de obetalda fakturorna har Kriminalvården under första kvartalet tvingats betala drygt 300 000 kronor i dröjsmålsräntor och försenings­avgifter. Under årets tre första månader har Kronofogden fått in 75 anmäl­ningar som gäller utebliven betalning från Kriminalvården.

– Det låter förfärligt, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn när han får del av uppgifterna.

– Det är pengar som skulle kunna användas bättre, till exempel i arbetet mot återfall i kriminalitet.

Kriminalvården är en av Sveriges största myndigheter med drygt 9 000 årsarbetskrafter. Men det är en myndighet med en krympande verksamhet. Fängelserna, häktena och frivården får allt färre klienter. 

I budgetunderlaget till regeringen ger generaldirektör Nils Öberg en positiv bild av hur myndigheten lyckats bli effektivare under de senaste åren:

»Under flera år har Kriminalvården vidtagit åtgärder för att öka kostnads­medvetenheten, varaktigt minska våra utgifter och överlag öka verksam­hetens effektivitet. Vi ser nu att dessa ansträngningar gett resultat«, skriver han. 

Men en granskning av Kriminal­vårdens årsredovisningar och budgetunderlag visar en annan utveckling. Kriminalvårdens kostnader har aldrig varit högre trots att man nu har färre klienter än tidigare.

  • Kostnaderna per vårddygn i fängelser och häkten har ökat med cirka 16 procent de senaste tre åren.
  • Och kostnaderna kommer att fortsätta öka – under de närmaste åren vill Kriminalvården ha 449 miljoner kronor mer. Från 7 884 miljoner kronor i dag till 8 333 miljoner 2018 – trots att minskningen av antalet klienter beräknas fortsätta de kommande åren.
  • Under de tre senaste åren har antalet anställda ökat med 300 personer. 

Per Sunneborn ser kostnadsökningarna som ett bekymmer:

– Kostnaderna tycks skena. Som facklig företrädare är jag naturligtvis glad för att verksamheten får pengar. Men jag är skattebetalare också och jag ser att vi utför mindre kriminalvård för mycket mer pengar.

Att det blir färre klienter är en trend som håller i sig, enligt Kriminalvårdens beräkningar. Fram till 2018 väntas antalet intagna i häkten och på anstalter minska med ytterligare 360 personer till 5 130. Men det har inte blivit fler vårdare per klient än tidigare. 

Det är främst myndighetens huvudkontor som expanderat. 2008 arbetade cirka 400 personer på huvudkontoret och regionkontoren. I dag är 800 personer organisatoriskt placerade på huvudkontoret.

– När mina medlemmar får höra det blir de förtvivlade. För samtidigt som kostnaderna ökar har vi brist på personal ute på anstalterna, i den klientnära verksamheten, säger Per Sunneborn.

 

 

"Syftet inte att sänka kostnader"

Försenade betalningar och anmälningarna till Kronofogden är övergående problem, enligt Kriminalvårdens ekonomi­direktör Charlotta Gustafsson. Att myndighetens kostnader ökar är det svårt att göra något åt, menar hon.

Kriminalvårdens omorganisation har skapat inkörningsproblem, säger ekonomidirektör Charlotta Gustafs­son.

– Vi har gjort många saker sam­tidigt, många har bytt jobb, vi har ett nytt ekonomisystem och en ny leve­rantör för inskanning av fakturor. 

Charlotta Gustafsson medger att Kriminalvården har fått många anmälningar till Krono­fogden på grund av uteblivna betalningar, men säger att man har kont­roll på problemen.

– Vi måste ha lite tålamod helt enkelt. Det gäller både oss som jobbar här och regeringen och riksdagen, säger hon.

Ska de som inte fått betalt i tid av Kriminalvården också visa tålamod?

– Våra leverantörer får ju kompensation med dröjsmålsränta och förseningsavgifter.

Att omorganisationen inte kommer att leda till några kostnadsminskningar är inte något som bekymrar Charlotta Gustafsson.

– Syftet med omorganisationen har inte varit att sänka kostnaderna utan att skapa en högre effektivitet med bättre långsiktighet och enhetlighet. Vi ska frigöra resurser i kärnverksamheten när administrationen läggs i ett servicecenter. Besparingar är inte huvudsyftet.

Charlotta Gustafsson förklarar kostnadsutvecklingen med att Kriminal­vårdens största kostnads­poster är fasta och svåra att påverka.

– Sextio procent av våra utgifter är personalkostnader och femton procent är lokalhyror som vi inte kan göra så mycket åt. Våra fastigheter är rätt speciella, vi kan inte lätt hyra ut dem. Det är inte så många som vill hyra ett fängelse, förklarar hon.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Försöket på FörsäkringskassanFördjupningForskarna beskrev dem som burfåglar. Trots att dörren var öppen satt de länge kvar på sin pinne, innan de till slut flög ut. I mer än ett år fick personalen på Försäkringskassan i Torsby själva planera sitt arbete, utan styrning uppifrån.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.