Annons:
Ett av de förslag som utredarna presenterar går det ut på att sju myndigheter som arbetar med analys och utvärdering avvecklas och slås ihop till tre nya, med inriktning på olika samhällssektorer.Bild:Mostphotos
STATSFÖRVALTNING
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Kritik mot förslag att slå samman myndigheter

Sju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.

I den så kallade analys- och utvärderingsutredningen föreslås att de myndigheter som sysslar med analys- och utvärdering ska få en förändrad organisation.

Utredningen berör Brottsförebyggande rådet, Brå, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IFAU, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtanalys, Myndigheten för trafikanalys och Myndigheten för vårdanalys.

Ett av de förslag som utredarna presenterar går det ut på att dessa sju myndigheter avvecklas och slås ihop till tre nya, med inriktning på olika samhällssektorer.

När förslaget nu återvänder från en remissrunda bland berörda och indirekt berörda myndigheter möts det av en hel del kritik. Ett flertal statliga remissinstanser ifrågasätter idén om en sammanslagning av de sju analys- och utvärderingsmyndigheterna, ett antal är särskilt kritiska till att avveckla Brå som egen myndighet.

Polisen skriver i sitt svar att de är oroliga för att förslaget kommer att leda till att Polisen kommer få att ta över en del av Brås verksamhet.

”Polismyndigheten är en intressent som ofta tillfrågas i olika frågor som gäller sådan verksamhet som Brå ansvarar för, och det bör eftersträvas att Polismyndigheten inte belastas med samma frågor från flera olika myndigheter”, skriver man.

I svaret påpekar Polisen också att flera av de myndigheter som föreslås gå samman har andra uppdrag som ligger utanför det som de tre nya myndigheterna ska utföra. Det gör att Polisen inte ser sammanslagningen som självklar.

Åklagarmyndigheten vill inte gå så långt som att avstyrka förslaget, men påpekar att det behövs säkerställas så att ett antal av de uppgifter som Brå gör inte går förlorade vid en sammanslagning. Myndigheten påpekar också att de uppgifter som inte följer med till den nya myndigheten rimligtvis måste utföras av någon annan.

”Om någon uppgift skulle hamna hos Åklagarmyndigheten behöver det utredas i vilken omfattning detta ska genomföras och med vilka resurser”, uttrycker Åklagarmyndigheten i sitt remissvar.

Även Kriminalvården avstyrker förslaget med förklaringen att förslagen som utredningen ger behöver analyseras djupare innan beslut tas.

”Förslaget innebär bland annat att fungerande myndigheter, som till exempel Brå, avvecklas eller får kraftigt förändrade uppdrag”, betonar man i sitt svar.

Brå avvisar helt utredningens förslag om att förvandla sju myndigheter till tre:

”De skäl som anförs för en sådan ordning grundar sig i alltför stor utsträckning på antaganden och bedömningar, redovisade utan egentliga empiribaserade analyser”, slår Brå fast i sitt svar till utredarna.

Kultur är ett annat område inom vilket de berörda myndigheterna reser frågetecken till utredningens förslag.

Myndigheten för Kulturanalys skriver i sitt svar att utredningen är bra som underlag till en förändrad styrning av analys- och utvärderingsverksamheten i staten, men att underlaget inte räcker för att ligga till grund för ett beslut om att slå ihop myndigheter.

Kulturrådet framhåller att en ny struktur bland myndigheterna i fråga vore bra, men varnar för risken att kulturområdet kan hamna i skymundan.

”Rådet ser dock med viss oro på förslaget att kultur ska ingå inom tillväxt- och samhällsbyggnadsanalysområdet. Nyttoperspektivet på kultur kan riskera att få ett för stort utrymme”, skriver man i remissvaret.

Statens museer för världskultur anger däremot att man ställer sig positiv till att de berörda myndigheterna slås ihop.

Migrationsverket fokuserar en stor del av sitt remissvar på att migrationsområdet föreslås delas upp mellan två av de tre nyinrättade myndigheterna:

”Betänkandet saknar tydliga och faktabaserade antaganden om de resurser som ska flyttas över från utgiftsområde Migration till de nya myndigheterna. I utredningen finns enbart övergripande antaganden”, skriver Migrationsverket.

Göteborgs universitet dömer på det stora hela ut hela utredningen, med motiveringen att utredaren, sannolikt av resursbrist, inte har brytt sig om att utvärdera de berörda myndigheternas prestation eller kvalitet.

”Det går på grund av ovan självklart inte att avgöra om förslagen förbättrar eller försämrar analysernas och utvärderingarnas användbarhet och relevans”, skriver universitetet.

Men det finns också remissinstanser som är positivt inställda till utredningens förslag, däribland SMHI som betonar att en sammanslagning skulle leda till ”större resurser och mer avgränsade uppdrag”.

Strålsäkerhetsmyndigheten är också positiv till att samla verksamheten kring analys och utvärdering, men framhåller att utredningen kan ha underskattat vad det kommer att kosta att slå ihop myndigheter.

”Inrättande och avveckling av myndigheter kan innebära betydande kostnader. SSM grundar denna bedömning på de erfarenheter som myndigheten har fått i samband med att omlokalisera verksamhet till annan ort”, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.