Annons:
Bild:Lennart Perlenhem
arbetsförmedlingen
Nyhet
AVAnn Dahlin1 kommentarer

Majoritet vill utreda nedläggning

Arbetsförmedlingen har länge fått kritik från enskilda riksdagspartier. Nu vill en majoritet i riksdagen utreda en nedlägg­ning av myndigheten i dess nuvarande form. Forskare anser dock att det saknas belägg för att privata aktörer skulle göra jobbet bättre.

För första gången säger allianspartierna med gemensam röst att privata och ideella aktörer ska ta över arbetsförmedling, coachning och utbildning från Arbetsförmedlingen. Staten ska i fortsättningen endast ansvara för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning, anser de.

Det konkreta förslag som nu passerat riksdagens arbetsmarknadsutskott är att den utredning som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, tillsatt om Arbetsförmedlingen ska få nya och radi­kalt annorlunda direktiv: att föreslå en nedläggning av Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Utredningen ska lämna sitt slutförslag i januari 2019.

Alliansförslaget har fått stöd i arbetsmarknadsutskottet av Sverige­demo­kraterna.

Paula Bieler, som är suppleant för Sverige­demo­kraterna i arbetsmarknadsutskottet, säger till Publikt att partiet kommer att rösta ja till förslaget.­

– Allianspartiernas målsättning är mer långtgående än vad vi har föreslagit, men efter­som det är en utredning har vi inget emot att man ser över det grundligt.

Med Sverige­demo­kra­ternas ställningstagande finns en majoritet i riksdagen för ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att ändra utredningens direktiv. Rege­ringen är inte formellt bunden att rätta sig efter beslutet, men det är konstitutionell praxis att göra det.

Förslaget innebär att en »ny struktur« skapas. I den ska icke-statliga aktörer sköta arbetsförmedling, coachning av arbetssökande och utbildning. Statens roll avgränsas till myndighetsutövning samt »rigorös uppföljning och kontroll« av aktörerna.

Motiveringen är att Arbetsförmedlingen länge uppvisat låga förtroendesiffror och alltför dåliga resultat.

När det gäller resultaten finns en relativt omfattande svensk forskning där Arbetsförmedlingens och privata aktörers effektivitet och resultat jämförs. Den har dock inte kunnat påvisa några betydande skillnader mellan offentliga och privata aktörer, enligt Anders Fors­lund, biträdande chef på Institutet för arbets­marknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

– Det som är slående i flertalet studier är att det är väldigt små skillnader åt det ena eller andra hållet. Så i det avseendet är jag väldigt oklar över vad den långtgående kritiken mot Arbetsförmedlingen bygger på, säger han.

Men det är ett faktum att Arbetsförmedlingen har ett långvarigt dåligt anseende hos allmänheten, även om det förbättrats något de två senaste åren. Anders Forslund tror att det kan återspegla många olika saker, men att en väsentlig aspekt är myndighetens kontrollfunktion.

– Arbetsförmedling­en ska övervaka att folk följer regelverket i a-kassan, och om de sköter det kommer de att bli impopulära.

Skulle det vara bättre om Arbets­förmedlingen inte hade kontroll­uppdraget?

– Det är i alla fall ett genuint problem att de har både kontrolluppgiften och förmedlingsuppdraget. De som är satta att förmedla arbeten är förmodligen mest lämpade att övervaka, samtidigt som det kan vara något som förstör relationen.

Annika Qarlsson, C, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, säger att hon är medveten om att svensk forskning inte stöder uppfattningen att icke-statliga aktörer får fler i jobb än Arbetsförmedlingen.

– Men ramarna var så begränsade i tidigare modeller, till exempel fick man bara göra vissa insatser i början, säger hon. Vi vill att aktörerna ska få arbeta friare och fokusera på utfallet. Vi kan också se att de som var hos privata aktörer var mer nöjda, även om utfallet vad gäller jobb var detsamma.

Annika Qarlsson bedömer att kontrollen av privata aktörer måste bli skarpare än den varit hittills. Den nuvarande regeringens beslut att stoppa upphandling av etableringslotsar för nyanlända var riktigt, anser hon.

– Det fanns de som hade kriminella aktiviteter, och det är inte acceptabelt. Men det går att undvika fällor med lycksökare.

Men i dag är uppföljningen av upphandlingar rejält bristfällig, säger Henrik Eriksson, docent på Chalmers tekniska högskola, som har granskat upphandlingar i vård och omsorg. Nästan alla resurser i upphandlingar läggs på att göra ett förfrågningsunderlag för att ta in anbud.

– Man lägger kanske 80 procent på själva upphandlingen och 20 procent på uppföljning. Uppföljningen har en stor förbättrings­potential.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är kritisk till oppositionens utspel och anklagar de borgerliga partierna för att ha kört Arbetsförmedlingen i botten och för att ha lagt »miljardbelopp på oseriösa coacher och lotsar«.

Även STs ordförande Britta Lejon har invändningar mot den förra rege­ringens styrning av Arbetsförmedlingen. Ett fundamentalt fel, anser hon, var att begränsa myndighetens uppdrag till att stödja och hjälpa långtids­arbets­lösa, lågutbildade och andra grupper som har särskilt svårt att få ett jobb.

– Jag tror att det har varit förödande för Arbets­förmedlingens legitimitet att de inte har haft i uppdrag att hjälpa dem som knackar på hos Arbetsförmedlingen och är bättre rustade – de som talar svenska, är utbildade och har haft jobb nyligen eller fortfarande har ett jobb.

Men att slå mot Arbetsförmedlingen är inte en konstruktiv väg för att förbättra svensk arbetsmarknadspolitik, anser hon. Däremot måste utbildnings­systemen förbättras så att alla klarar gymnasieskolan.

ST uppmanar också regeringen att rensa i floran av anställningsstöd och att ge den enskilde arbetsförmedlaren ett större mandat.

– Det behövs mer flexibilitet, så att arbetsförmedlarna kan specialdesigna insatser utifrån individens behov, säger Britta Lejon. Det skulle definitivt ge effekt.

Skrämmande! Jag kan se hur de privata aktörerna gnuggar händerna av glädje. Coacher, etableringslotsar, Fas 3-anordnare har roffat åt sig många många miljarder under Alliansens år. Skattepengar som har gått rakt ner i deras fickor. Har man inte lärt sig någonting?
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.