Annons:
Ungdomsarbetslöshet
Fördjupning
AVAnn Dahlin2 kommentarerTyck till!

Många unga hamnar utanför samhället

Var tionde ung person varken arbetar eller studerar. Nästan hälften av dem har varit i den situationen i minst tre år. En statlig utredning kräver nya åtgärder för att ungdomar inte permanent ska hamna utanför samhället.

I den politiska debatten används olika siffror på ungdomsarbetslösheten som slagträn. Vissa pekar på att nästan var fjärde ung person i arbetskraften är arbetslös. Andra framhåller att flertalet av dem som betecknas som arbetslösa antingen studerar på heltid eller bara har kortare perioder av arbetslöshet mellan två jobb.

Men det finns en grupp unga som oroar alla. Det är de som varken arbetar eller studerar och som tycks fastna i ett långvarigt utanförskap. Enligt en analys som Arbetsförmedlingen publicerade förra året stod var tionde person i åldern 16–29 år 2010 utanför jobb och studier. Det handlar om 191 000 personer, en ökning med 31 000 sedan 2008.

Av dem hade drygt 77 000 varken arbetat eller studerat de senaste tre åren.

– Det här är unga som har uppenbara etableringsproblem, säger rapport­författaren Marwin Nilsson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Om man har varit borta så länge från arbete och studier blir vägen tillbaka också så mycket längre.

De mest utsatta var de äldre i gruppen. Drygt sex procent av alla 25–29-åringar i Sverige hade 2010 stått utanför både arbete och studier i minst tre år.

Anna Angelin, doktor i socialt arbete vid Socialhögskolan på Lunds universitet, har intervjuat ett stort antal personer i 25–30- års­åldern som helt eller delvis levt på social­bidrag sedan de slutade skolan. Alla hade sin individuella historia, men gemensamt var att de hade en mångfald problem – och mycket begränsade resurser att lösa dem.

– Arbetslösheten är bara en del­kompo­nent. Ett annat stort problem är att ekonomin är körd i botten, så man har inte råd att exempelvis flytta eller ta körkort för att lättare kunna få jobb. Jag kallar det den dubbla vanmakten.

Många unga med långvarigt utanförskap saknar gymnasieutbildning. De har fått det allt svårare att finna ett arbete, säger Marwin Nilsson.

– En möjlighet skulle kunna vara att vi på Arbetsförmedlingen får rätt att anvisa dem att läsa in gymnasieskolan.

Även Anna Angelin ser bristen på utbildning som ett avgörande hinder för de unga i hennes studie.

– Jag tror att de flesta av de här personerna inte kan lösa sin situation utan att studera mer. Och två tredjedelar av dem ville också det, problemen handlade mycket om finansiering. De är ofta redan skuldsatta och är rädda att ta mer lån. Många hade försörjningsansvar för barn och befarade att social­bidraget skulle tas ifrån dem om de började studera.

Marwin Nilsson och Anna Angelin är ense om att det behövs ett helhetsgrepp för att hjälpa unga som hamnat utanför.

– De här ungdomarna är så många och så utspridda. Det är en samhällsutmaning som angår oss alla att hitta lösningar, säger Marwin Nilsson.

Regeringens utredareAnn-Marie Begler presenterade i oktober förra året ett förslag till bättre stöd för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hon föreslog bland annat att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna ska samverka i en särskild satsning på unga. Arbetsförmedlingen bör arbeta aktivt med dessa ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet, anser hon. Dessutom behövs enligt utredningen en nationell samordnare som har ett helhetsperspektiv och driver frågorna framåt.

I ett tidigare betänkande föreslog Ann-Marie Begler skärpta lagkrav på kommunerna att aktivt stötta unga under 20 år som aldrig börjat eller som hoppat av gymnasiet.

I mångt och mycket kloka förslag, tycker Anna Angelin.

– Jag tycker också att det vore lovvärt att titta på en möjlig studiefinansiering, till exempel genom att man får behålla socialbidraget åtminstone ett år vid studier. Och kanske öppna en möjlighet att låna till körkortsutbildning.

Ann-Marie Begler betonar i sin utred­ning att det behövs mer kunskap om ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. Den största utmaningen är de ungdomar som inte har någon som helst kontakt med samhällets instanser. Enligt Arbetsförmedlingens analys finns drygt 20 000 ung­domar som inte räknas in i arbetskraften, och »saknat känd aktivitet« och inte haft kontakt med vare sig Försäkrings­kassan, Arbets­förmedlingen eller kommunens socialkontor under en treårsperiod.

– Dem kan vi nästan inte nå, säger Anna Angelin. De hamnar ofta inte i statistiken och vi vet för lite om dem för att kunna dra säkra slutsatser i studier. En del kanske är i Thailand en tid eller arbetar som au pair och har det ganska bra, men de kan också sitta hemma hos sina föräldrar.

  

Ungas arbetslöshet

Nästan var fjärde person i åldern 15–24 år är arbetslös, enligt SCBs statistik. Men det är inte i förhållande till hela åldersgruppen, utan endast som andel av dem som ingår i arbetskraften. Studerande, långtidssjuka och hemarbetande står utanför arbetskraften, liksom andra som saknar arbete, men inte är inskrivna som arbetssökande. Beräknat på hela åldersgruppen är arbetslösheten 12,4 procent. Av de arbetssökande är knappt hälften, 44,6 procent, studerande på heltid. Siffrorna gäller 2012. 

  • 1 234 900 personer är Sveriges befolkning i åldrarna 15–24 år.
  • 647 500 personer bland dessa 15–24-åringar ingår i arbetskraften.
  • 153 200 personer bland de 15–24-åringar som ingår i arbetskraften räknas som arbetslösa.
  • 84 900 personer bland de arbetslösa 15–24-åringarna varken arbetar eller studerar.
  • 68 300 personer bland de 15–24-åringar som räknas som arbetslösa är heltidsstuderande som söker jobb.

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU)

  

Inlagt av Magnus sön, 10/04/2015 - 20:24
Problemet är dessa unga inte vill utbilda sig eller jobba. Frågan är om dessa personer skall ha tillgång till skattefinansierade tjänster. Vill man inte lägga ner energi på att vara en del av samhället varför skall vi då låta dessa glida runt utan krav eller förpliktelser. Detta problem kommer att öka i framtiden.
Inlagt av marianne bodin sön, 06/08/2014 - 09:05
Jag har ett förslag gällande ungdomar och deras sysselsättning. Efter gymnasiet borde alla göra samhällsplikt inom skola,vård,omsorg eller hemvärn
minst 1 eller 2 år och minst 2 områden. Då får de insikt om hur samhället fungerar,kan mogna över yrkesval,lära sig empati,samarbete m.m. Någon form av ersättning bör de få utifrån vad vi har råd med. Det är min dröm om ett bra
samhälle!
Mvh
Marianne Bodin
Omlokalisering NyhetArbetsgivarverket har inte backat om att anställda har arbetsskyldighet på nya orten vid omlokalisering, men har gått med på förbättringar i stödet till dem som drabbas. Det är resultatet av fackens förhandlingar om villkoren vid omlokalisering.
HögskolanNyhetI en departementspromemoria föreslår utbildningsdepartementet att högskolans basår ska moderniseras så att den kan kombineras med andra högskoleintroducerande utbildningar.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar och tillsätter en särskild utredare för att analysera och föreslå vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
DiskrimineringNyhetAtt utestänga en kvinna från anställning därför att hon av religiösa skäl vägrat hälsa genom att ta i hand utgör diskriminering. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom.
StatsförvaltningNyhetDen nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigdes igår av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Myndigheten har lokaliserats till Gävle och Nader Ahmadi är generaldirektör.
ArbetsmiljöNyhetVi presterar bäst på jobbet om vi kan uppsöka ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, när vi ska utföra jobb som kräver koncentration. Det är en slutsats av en studie som gjorts vid Högskolan i Gävle.
StatsförvaltningNyhetStatliga myndigheters inköp av konsulttjänster har stora brister. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
StatsförvaltningNyhetKustbevakningen lyfter genomsnittet när myndigheten för första gången är med i Kantar Sifos anseendeundersökning. Med 61 poäng hamnar Kustbevakningen allra högst när det gäller svenskarnas förtroende.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska i alla län, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet på juli var 339 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än för ett år sedan.
#metooNyhetRegeringen satsar ytterligare 120 miljoner kronor mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. 95 miljoner går till att stärka statliga myndigheters arbete och 25 miljoner till kommunernas socialtjänst.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans kostnader för socialförsäkringen kommer att växa de närmaste åren. Det framgår av myndighetens prognos som lämnats till regeringen.
LÄNSSTYRELSERNANyhetEfter ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen kan skogsbiologen Sebastian Kirppu fortsätta inventera skyddsvärd skog. Åtminstone tills vidare. ”Jag ser ADs fingervisning som en klar markering till länsstyrelsen om att de fattat ett felaktigt beslut”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.