Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Myndigheter positiva till registerkontroll

Arbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.

I efterdyningarna av en tidigare statlig utredning, som föreslår en sorts förbud mot registerkontroll i arbetslivet, har en annan utredning startats. Syftet med den senare är att kartlägga om det finns behov av att undanta vissa arbetsgivare från förbudet.

Utredaren har kommit fram till att exempelvis Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska få kontrollera om en anställd som erbjuds en ny anställning vid myndigheten förekommer i belastningsregistret. De ska också få kontrollera om den som ska utföra uppdrag vid myndigheten förekommer i belastningsregistret. 

Efter en remissrunda bland utvalda instanser framgår att många myndigheter är positiva till förslaget. Brottsförebyggande rådet, Brå ser förslaget som rimligt men varnar också för att det finns en risk för att arbetsgivare kan komma att lägga alltför stor vikt vid registerutdrag när de rekryterar.

Kriminalvården är också positiv till förslaget. Däremot har myndigheten synpunkter på att utredningen inte vill att Kriminalvården ska få göra löpande registerkontroll av sina befintliga anställda, eftersom det anses som ett omotiverat intrång i de anställdas integritet.

”Riskerna för att tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare försvagas bör kunna motverkas genom att tydliga regler och rutiner införs avseende hur och när en löpande registerkontroll får genomföras”, skriver Kriminalvården i sitt remissvar.

Undantaget bör också gälla för exempelvis arbetsgivare som verkar inom vård- och omsorg i hemmet, enligt utredningens rapport. Myndigheten för delaktighet, MFD, välkomnar förslaget men reserverar sig för det faktum att utredningen föreslår att registerkontroll för personal inom vård och omsorg av äldre ska vara frivillig. Myndigheten vill att sådan kontroll ska vara obligatorisk, i likhet med den som föreslås för verksamhet som rör barn.

”MFD anser att utredningens argumentation signalerar att utsatta och sårbara grupper värderas olika, vilket inte är förenligt med grundläggande mänskliga värderingar och rättigheter”, skriver myndigheten i sitt svar.

Från fackligt håll pekar TCO på att de uppgifter som förekommer i belastningsregistret är extremt känsliga, och att det därför är viktigt att understryka att hänsyn ska tas till detta vid lagstiftning om utdragskontroller i arbetslivet. Vad som faktiskt står i utdragen bör inte heller dokumenteras, enligt TCO.

”Det är också angeläget att hanteringen av registerutdrag begränsas till en liten krets personer hos den arbetsgivare som begärt in utdraget och att inte utdraget sprids i onödan”, skriver man i remissvaret.

Saco betonar att den typen av registerkontroll som föreslås måste följas upp regelbundet, så att kontrollerna ”inte går längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det skyddsvärda syftet och den enskildes personliga integritet”, skriver man.

En myndighet som inte finns med bland dem som utredningen skulle överväga att undanta när det gäller registerkontroller är Tullverket, påtalar myndigheten i sitt remissvar. Tullverket vill gärna inkluderas i förslaget och bli ett undantag, eftersom man har "höga krav på lämplighet, lojalitet och laglydnad hos sin personal”, skriver myndigheten.

Från Polisens sida, som är den myndigheten som handhar belastningsregistret, uttrycker man att det finns en osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenser som ett ökat antal registerkontroller kommer att innebära.

Polisen skriver också i sitt remissvar att det kommer att behöva göras ”tekniska anpassningar inom Polismyndigheten”, eftersom vissa verksamheter inte har åtkomst till registret rent tekniskt i dagsläget. 

Om förslaget blir verklighet kommer myndigheten också behöva utforma utbildnings- och informationsinsatser i de nya reglerna kring registerkontroller, både externt och internt, skriver Polisen i sitt remissvar.

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.