Annons:
Utgångspunkten är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under innevarande mandatperiod. Arbetet med att fundera ut var de ska ligga i stället pågår, säger civilminister Lena Micko, S, till Publikt.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
REGERINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Nya ministern vill ha fler servicekontor

Omlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.

Det har gått tre veckor sedan Lena Micko, S, tog över som civilminister efter Ardalan Shekarabi, S, som i stället blev socialförsäkringsminister. 

Redan andra veckan på jobbet fick hon ta emot Tillitsdelegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten av delegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden.

I betänkandet pekas Arbetsgivarverket ut som bäst lämpat att leda uppdraget med att stötta myndigheterna kring att utveckla tillitsbaserad styrning. Enligt betänkandet bör det ske i samarbete med Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen också lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Lena Micko framhåller att tillitsbaserad styrning handlar om att ge stöd åt medarbetare i sina roller, och att det inom den ramen finns ett tydligt arbetsgivaransvar för att ge medarbetarna rätt förutsättningar. Därför delar hon delegationens uppfattning om att Arbetsgivarverket bör leda arbetet.

– Det är rätt när man ska gå vidare och konkretisera det som handlar om stöd och introduktionsutbildningen. Sedan är det viktigt att vi bereder vidare hur vi gör med de övriga förslagen, de är ju en helhet, säger Lena Micko till Publikt.

En hjärtefråga för företrädaren Ardalan Shekarabi var att hela Sverige ska leva, bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter. Det arbetet kommer att fortsätta under Lena Micko, inte minst eftersom det är en del av januariöverenskommelsen, säger hon.

– Fastslagen utgångspunkt är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden, och då måste man luska vidare i hur och på vilket sätt man ska lokalisera.

Om det betyder att Lena Micko snarare än att verka för att hela myndigheter omlokaliseras kommer att följa den riktning som Statskontoret pekat ut i en kartläggning, att låta större myndigheter flyttar delar av sin verksamhet, kan hon inte svara på i nuläget.

– Så långt har jag inte hunnit. Det har varit en del andra akuta frågor, men det här är jätteviktigt att vi kommer framåt i, säger hon.

Att hela Sverige ska kunna leva hänger också på att att de statliga servicekontoren blir fler, enligt civilministern. Det finns budgetmedel avsatta för att bygga upp fler servicekontor och de första kommer att öppna som planerat 2020, enligt Lena Micko.

Visionen är att etablera ännu fler kontor än de som nu är planerade till och med 2022. Hur många servicekontor det blir, var de ska ligga och när de kommer att öppna, kommer Lena Micko att ge besked om i ”närtid”, säger hon.

Hon hänvisar till den pågående omstöpningen av Arbetsförmedlingen som en viktig orsak till att frågan om servicekontorens exakta lokalisering behöver beredas ytterligare.

Utbyggnaden av servicekontor bör ske parallellt med Arbetsförmedlingens förändring av verksamheten, enligt Lena Micko.

Fler myndigheter än Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket bör också följa Statens servicecenters rekommendation och ansluta sig till servicekontoren, anser civilministern.

– I det här skedet är det bra att vi har fler som har en service.

När det gäller Statens servicecenter så är vissa myndigheter kritiska mot att de mer eller mindre ska tvingas in deras tjänster, eftersom de anser att det inte leder till ökad effektivitet. Hur tänker du där?

– Man ska kunna ägna sig åt sina kärnuppgifter, och samla det som i övrigt är administrativt. Och det finns en bra grundtanke i det, för det gör vi ju på andra håll i samhället. Så jag tycker nog att det är klokt att ha det som en linje. Sedan måste man naturligtvis se om det är någonting som det blir problem med. Då måste man gå igenom det.

Lena Micko är före detta kommunalråd i Linköping och kommer närmast från Sveriges kommuner och landsting, SKL, där hon senast var andre vice ordförande. Mellan mars 2015 och mars 2019 var hon SKLs ordförande.

Till jobbet som civilminister tar hon med sig de kontakter hon har haft med de statliga verksamheterna utifrån ett kommunalt perspektiv. Stöd ges nationellt, säger hon, men konstaterar att välfärden ofta genomförs på lokal nivå närmast medborgarna.

Att sjuktalen i staten är högre än någonsin är en av de frågor som Lena Micko känner igen från den kommunala sektorn, och orsakerna bakom är desamma, enligt henne.

Stress leder till sjukdomar, och stress måste förebyggas. Ansvaret för att förebygga ligger hos arbetsgivarna, som i samråd med fackliga organisationer kan förändra för att förbättra arbetsmiljön, menar hon.

Det finns en risk, tror hon, för att statsanställda – i och med att de har i uppdrag att ge samhällsservice åt medborgarna – kan känna att det är svårt att sätta gränser i jobbet. Och det kan leda till stress.

– Samhället har inte råd med att vi har den typen av översjuktal, och det här är varningsklockor för att arbetet måste intensifieras, säger Lena Micko.

Från kommunerna till staten

Lena Micko, S, är före detta kommunalråd i Linköping.

Fram till i våras var hon ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Därefter var hon andre vice ordförande för SKL fram tills för tre veckor sedan, då hon efterträdde Ardalan Shekarabi som ny civilminister.

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.