Annons:
Utgångspunkten är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under innevarande mandatperiod. Arbetet med att fundera ut var de ska ligga i stället pågår, säger civilminister Lena Micko, S, till Publikt.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
REGERINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Nya ministern vill ha fler servicekontor

Omlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.

Det har gått tre veckor sedan Lena Micko, S, tog över som civilminister efter Ardalan Shekarabi, S, som i stället blev socialförsäkringsminister. 

Redan andra veckan på jobbet fick hon ta emot Tillitsdelegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten av delegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden.

I betänkandet pekas Arbetsgivarverket ut som bäst lämpat att leda uppdraget med att stötta myndigheterna kring att utveckla tillitsbaserad styrning. Enligt betänkandet bör det ske i samarbete med Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen också lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Lena Micko framhåller att tillitsbaserad styrning handlar om att ge stöd åt medarbetare i sina roller, och att det inom den ramen finns ett tydligt arbetsgivaransvar för att ge medarbetarna rätt förutsättningar. Därför delar hon delegationens uppfattning om att Arbetsgivarverket bör leda arbetet.

– Det är rätt när man ska gå vidare och konkretisera det som handlar om stöd och introduktionsutbildningen. Sedan är det viktigt att vi bereder vidare hur vi gör med de övriga förslagen, de är ju en helhet, säger Lena Micko till Publikt.

En hjärtefråga för företrädaren Ardalan Shekarabi var att hela Sverige ska leva, bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter. Det arbetet kommer att fortsätta under Lena Micko, inte minst eftersom det är en del av januariöverenskommelsen, säger hon.

– Fastslagen utgångspunkt är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden, och då måste man luska vidare i hur och på vilket sätt man ska lokalisera.

Om det betyder att Lena Micko snarare än att verka för att hela myndigheter omlokaliseras kommer att följa den riktning som Statskontoret pekat ut i en kartläggning, att låta större myndigheter flyttar delar av sin verksamhet, kan hon inte svara på i nuläget.

– Så långt har jag inte hunnit. Det har varit en del andra akuta frågor, men det här är jätteviktigt att vi kommer framåt i, säger hon.

Att hela Sverige ska kunna leva hänger också på att att de statliga servicekontoren blir fler, enligt civilministern. Det finns budgetmedel avsatta för att bygga upp fler servicekontor och de första kommer att öppna som planerat 2020, enligt Lena Micko.

Visionen är att etablera ännu fler kontor än de som nu är planerade till och med 2022. Hur många servicekontor det blir, var de ska ligga och när de kommer att öppna, kommer Lena Micko att ge besked om i ”närtid”, säger hon.

Hon hänvisar till den pågående omstöpningen av Arbetsförmedlingen som en viktig orsak till att frågan om servicekontorens exakta lokalisering behöver beredas ytterligare.

Utbyggnaden av servicekontor bör ske parallellt med Arbetsförmedlingens förändring av verksamheten, enligt Lena Micko.

Fler myndigheter än Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket bör också följa Statens servicecenters rekommendation och ansluta sig till servicekontoren, anser civilministern.

– I det här skedet är det bra att vi har fler som har en service.

När det gäller Statens servicecenter så är vissa myndigheter kritiska mot att de mer eller mindre ska tvingas in deras tjänster, eftersom de anser att det inte leder till ökad effektivitet. Hur tänker du där?

– Man ska kunna ägna sig åt sina kärnuppgifter, och samla det som i övrigt är administrativt. Och det finns en bra grundtanke i det, för det gör vi ju på andra håll i samhället. Så jag tycker nog att det är klokt att ha det som en linje. Sedan måste man naturligtvis se om det är någonting som det blir problem med. Då måste man gå igenom det.

Lena Micko är före detta kommunalråd i Linköping och kommer närmast från Sveriges kommuner och landsting, SKL, där hon senast var andre vice ordförande. Mellan mars 2015 och mars 2019 var hon SKLs ordförande.

Till jobbet som civilminister tar hon med sig de kontakter hon har haft med de statliga verksamheterna utifrån ett kommunalt perspektiv. Stöd ges nationellt, säger hon, men konstaterar att välfärden ofta genomförs på lokal nivå närmast medborgarna.

Att sjuktalen i staten är högre än någonsin är en av de frågor som Lena Micko känner igen från den kommunala sektorn, och orsakerna bakom är desamma, enligt henne.

Stress leder till sjukdomar, och stress måste förebyggas. Ansvaret för att förebygga ligger hos arbetsgivarna, som i samråd med fackliga organisationer kan förändra för att förbättra arbetsmiljön, menar hon.

Det finns en risk, tror hon, för att statsanställda – i och med att de har i uppdrag att ge samhällsservice åt medborgarna – kan känna att det är svårt att sätta gränser i jobbet. Och det kan leda till stress.

– Samhället har inte råd med att vi har den typen av översjuktal, och det här är varningsklockor för att arbetet måste intensifieras, säger Lena Micko.

Från kommunerna till staten

Lena Micko, S, är före detta kommunalråd i Linköping.

Fram till i våras var hon ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Därefter var hon andre vice ordförande för SKL fram tills för tre veckor sedan, då hon efterträdde Ardalan Shekarabi som ny civilminister.

Bli den första att tycka till!
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu stänger ledningen kontor i Stockholmsområdet och ser över säkerheten i hela landet. "I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare", säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till. Det konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på ett åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar, inte minst sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig med besöksförbud och färre intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Slutsatsen redovisas i forskningsstudien Diginord som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, uppger SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektiv, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.