Annons:
Utgångspunkten är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under innevarande mandatperiod. Arbetet med att fundera ut var de ska ligga i stället pågår, säger civilminister Lena Micko, S, till Publikt.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
REGERINGEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Nya ministern vill ha fler servicekontor

Omlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.

Det har gått tre veckor sedan Lena Micko, S, tog över som civilminister efter Ardalan Shekarabi, S, som i stället blev socialförsäkringsminister. 

Redan andra veckan på jobbet fick hon ta emot Tillitsdelegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten av delegationens ordförande Christina Forsberg, generaldirektör för Centrala studiestödsnämnden.

I betänkandet pekas Arbetsgivarverket ut som bäst lämpat att leda uppdraget med att stötta myndigheterna kring att utveckla tillitsbaserad styrning. Enligt betänkandet bör det ske i samarbete med Statskontoret och Ekonomistyrningsverket. I maj 2020 ska Tillitsdelegationen också lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk grundutbildning för statsanställda kan införas.

Lena Micko framhåller att tillitsbaserad styrning handlar om att ge stöd åt medarbetare i sina roller, och att det inom den ramen finns ett tydligt arbetsgivaransvar för att ge medarbetarna rätt förutsättningar. Därför delar hon delegationens uppfattning om att Arbetsgivarverket bör leda arbetet.

– Det är rätt när man ska gå vidare och konkretisera det som handlar om stöd och introduktionsutbildningen. Sedan är det viktigt att vi bereder vidare hur vi gör med de övriga förslagen, de är ju en helhet, säger Lena Micko till Publikt.

En hjärtefråga för företrädaren Ardalan Shekarabi var att hela Sverige ska leva, bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter. Det arbetet kommer att fortsätta under Lena Micko, inte minst eftersom det är en del av januariöverenskommelsen, säger hon.

– Fastslagen utgångspunkt är att inga fler myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden, och då måste man luska vidare i hur och på vilket sätt man ska lokalisera.

Om det betyder att Lena Micko snarare än att verka för att hela myndigheter omlokaliseras kommer att följa den riktning som Statskontoret pekat ut i en kartläggning, att låta större myndigheter flyttar delar av sin verksamhet, kan hon inte svara på i nuläget.

– Så långt har jag inte hunnit. Det har varit en del andra akuta frågor, men det här är jätteviktigt att vi kommer framåt i, säger hon.

Att hela Sverige ska kunna leva hänger också på att att de statliga servicekontoren blir fler, enligt civilministern. Det finns budgetmedel avsatta för att bygga upp fler servicekontor och de första kommer att öppna som planerat 2020, enligt Lena Micko.

Visionen är att etablera ännu fler kontor än de som nu är planerade till och med 2022. Hur många servicekontor det blir, var de ska ligga och när de kommer att öppna, kommer Lena Micko att ge besked om i ”närtid”, säger hon.

Hon hänvisar till den pågående omstöpningen av Arbetsförmedlingen som en viktig orsak till att frågan om servicekontorens exakta lokalisering behöver beredas ytterligare.

Utbyggnaden av servicekontor bör ske parallellt med Arbetsförmedlingens förändring av verksamheten, enligt Lena Micko.

Fler myndigheter än Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket bör också följa Statens servicecenters rekommendation och ansluta sig till servicekontoren, anser civilministern.

– I det här skedet är det bra att vi har fler som har en service.

När det gäller Statens servicecenter så är vissa myndigheter kritiska mot att de mer eller mindre ska tvingas in deras tjänster, eftersom de anser att det inte leder till ökad effektivitet. Hur tänker du där?

– Man ska kunna ägna sig åt sina kärnuppgifter, och samla det som i övrigt är administrativt. Och det finns en bra grundtanke i det, för det gör vi ju på andra håll i samhället. Så jag tycker nog att det är klokt att ha det som en linje. Sedan måste man naturligtvis se om det är någonting som det blir problem med. Då måste man gå igenom det.

Lena Micko är före detta kommunalråd i Linköping och kommer närmast från Sveriges kommuner och landsting, SKL, där hon senast var andre vice ordförande. Mellan mars 2015 och mars 2019 var hon SKLs ordförande.

Till jobbet som civilminister tar hon med sig de kontakter hon har haft med de statliga verksamheterna utifrån ett kommunalt perspektiv. Stöd ges nationellt, säger hon, men konstaterar att välfärden ofta genomförs på lokal nivå närmast medborgarna.

Att sjuktalen i staten är högre än någonsin är en av de frågor som Lena Micko känner igen från den kommunala sektorn, och orsakerna bakom är desamma, enligt henne.

Stress leder till sjukdomar, och stress måste förebyggas. Ansvaret för att förebygga ligger hos arbetsgivarna, som i samråd med fackliga organisationer kan förändra för att förbättra arbetsmiljön, menar hon.

Det finns en risk, tror hon, för att statsanställda – i och med att de har i uppdrag att ge samhällsservice åt medborgarna – kan känna att det är svårt att sätta gränser i jobbet. Och det kan leda till stress.

– Samhället har inte råd med att vi har den typen av översjuktal, och det här är varningsklockor för att arbetet måste intensifieras, säger Lena Micko.

Från kommunerna till staten

Lena Micko, S, är före detta kommunalråd i Linköping.

Fram till i våras var hon ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Därefter var hon andre vice ordförande för SKL fram tills för tre veckor sedan, då hon efterträdde Ardalan Shekarabi som ny civilminister.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.