Annons:
Ledare
3 kommentarerTyck till!

Öppna för diskussion

Regeringens nedskärningar gör arbetssituationen på Försäkringskassan mer pressad. Det är viktigt att medarbetarna får veta vad som händer – och att ledningen signalerar att det är högt i tak.
Alla svenskar har kontakt med Försäkringskassan vid många tillfällen i livet. Myndigheten har en central roll i vårt välfärdssystem. Därför är det av största vikt att medarbetarna har förutsättningar att göra ett bra jobb och ge god service till medborgarna.

Man kan fråga sig om regeringen tänkte på det när man utan förvarning gjorde en jättebesparing på Försäkringskassan. Att det dessutom skedde utan konsekvensanalys är beklämmande.
Regeringen verkade inte ens ha någon idé om vad myndigheten skulle spara in på.

Nu får både allmänheten och de anställda bereda sig på hårda tider. För givetvis kan man inte med kort varsel skära bort 1400 jobb – närmare en tiondel av personalen – utan att det går ut över verksamheten. Redan i dag känner sig många medarbetare oerhört pressade. Arbetssituationen har lett till att myndigheten åtskilliga gånger fått kritik från Justitieombudsmannen för bristfällig och långsam handläggning.

Pressad är naturligtvis också myndighetens ledning, som överraskades av de kraftigt minskade anslagen. I det besvärliga läget gäller det dock att hantera medarbetarna med omsorg och göra allt för att underlätta omställningen.

Att nedskärningarna ska genomföras samtidigt med en redan tidigare beslutad omorganisation gör det hela än mer problematiskt. Givetvis kan Försäkringskassan behöva modernisera sin organisation och sitt IT-stöd. Men när kraftiga åtstramningar väntar vore det klokt att lyssna när facket framhåller att andra omställningar måste få ske i ett lugnare tempo.

Stora och snabba förändringar planeras nu utan att de anställda får särskilt mycket information. Fackliga företrädare har svårt att få insyn i processen. Och i förra numret av ST Press vittnade anställda på Försäkringskassan i Stockholms län om hur jobbigt det är att gå och vänta på besked. Ingen vet hur nedskärningarna kommer att slå. Rykten
går och människor mår dåligt.

Lika självklart som att de anställda måste få veta vad som pågår är att det ska finnas möjlighet att ventilera kritik och oro. Därför är det oerhört allvarligt när en chef på Försäkringskassan uppmanar medarbetare att inte svara på frågor från journalister, som ST Press kan rapportera om i detta nummer.

Slutsatsen blir ofrånkomligen att repressalier kan vänta den som diskuterar sin arbetssituation med medierna. Men sådana är förbjudna i grundlagen. Försäkringskassans ledning måste göra klart att alla anställda har rätt att uttala sig för journalister. Detsamma gäller för övrigt andra myndigheter – STs arbetsmiljöundersökningar har visat på en tilltagande rädsla bland statligt anställda för att uttrycka kritik.

Regeringens chockbesparing på Försäkringskassan drabbar både anställda och allmänhet hårt. Myndighetens ledning har ett stort ansvar för att inte göra situationen ännu värre. Det borde vara självklart att möta utmaningarna i dialog med facket och att ge alla medarbetare information och inflytande.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av anonym tis, 02/13/2007 - 14:51
Som anställd inom försäkringskassan kommer nu ingen att våga prata med tidningar eller annan massmedia utan att vara rädd för att mista jobbet eller bli straffad på ena eller andra sättet.

Att generaldirektören har gått ut och sagt att vi kan prat med massmedia känns inte lugnade. Chefen som uppmanade till munkavle hade blivit reprimerad om det inte hade varit sanktionerat uppifrån. Det såg vi med den chefen som gav mera lön vilket är lindrigare än det brottet är att uppmana personalen till tystnad. Lönen går att reparera vid nästa avtalsrörelse om den skulle vara för hög. Ett förtroende och ett öppet klimat tar år att bygga upp och tog sekunder att riva ned och kommer troligtvis att kosta mer på grund av sjukskrivningar och minskad produktivitet när personalen mår dåligt och inte vågar framföra kritik varken offentligt eller till närmaste chef.

För att ledningen nu skall återfå förtroendet så att de anställda vågar framföra offentlig kritik bör de uppmuntra och belöna detta. Skapa forum där personalen kan yttra sig, återinför förslagsverksamhet mm. för att göra personalen mer delaktighet i förändringsarbetet.

Än viktigare är att hela tiden komma med löpande information om förändringsarbetet och före en dialog med fackföreningar och skyddsombud istället för att besluta i oenighet med fackföreningar och inte informera skyddsombud och inte heller ha med dessa i planeringen samt att indirekt uppmuntra personalen till tystnad.
Inlagt av ? Vågar jag upp... tis, 02/13/2007 - 14:23
Vi som arbetar inom försäkringskassan känner oro angående arbetssituationen när vi blir 1400 personer mindre men den riktigt stora oron finns med anledning av den stora omorganiseringen inom försäkringskassan som ska vara klar 2008. den sk. försäkringskassan 2.0

Med anledningen av minskade kontor och koncentreringar kommer troligtvis försäkringskassan personalstyrka att halveras. På vissa orter och kontor kommer större delen av personalen att bli tvungna att flytta eller bli arbetslösa. De som arbetade på posten innan de började på kassan känner igen scenariot.

Osäkerheten och bristen på information angående vilka som kommer att ha arbete kvar under detta året eller efter 2008 gör att mycket produktionstid går åt till att spekulera i och om vi kommer att ha arbetet kvar när telefonikuntjänsterna öppnat eller ändå till produktionscentra eller specialistcentra öppnar i någon centralort i regionen.

Räknar vi kontor och anställda idag kommer vi att vara hälften så många utifrån hur många och hur stora kontor som planeras.

Arbetar jag inom denna organisation om två år och hur ser då min arbetsituation ut med hälften så stor arbetsstyrka?Detta är vad som oroar de kassaanställda idag.

Om vi på mindre orter arbetar kvar om två år så kanske vi syns på arbetsförmedlingen, kommunhuset, konsum eller tillsammans med svensk kassaservice 1-2 dagar i veckan 2009.
Inlagt av Marie mån, 02/12/2007 - 15:52
Jag tycker det är helt otroligt att kassorna får hålla på så här med sin personal. Inga spelregler finns och ingen vet något och de som vet något har alla olika svar på samma fråga.
Helt otroligt med så många inkompetenta människor som finns i ledande positioner.
Skrämmande!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.