Annons:
Tabellen visar de myndigheter som ingår i Publikts kartläggning som har störst summor oanvända lokala omställningsmedel. Se även längst ned i artikeln. Bild:Malin Hansson
Omställningsmedel
Nyhet
AVCarl von Schéele0 kommentarerTyck till!

Pengar till omställning läggs på hög

Myndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.

Varje år avsätter de statliga arbets­givarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengar­na kan användas till långsiktig kompetens­utveckling, karriärväxling eller till att öka de anställdas för­utsätt­ningar för ett längre arbetsliv.

– Pengarna behövs och borde användas, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Men på de 20 myndigheter som Pub­likt har granskat har mer än 570 miljoner kronor samlats på hög.

Den största outnyttjade summan har Polisen, nästan 180 miljoner kronor. På Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Läkemedelsverket motsvarar den sparade summan tio års avsättningar av omställningsmedel. På Stockholms konstnärliga högskola har inte ett enda öre använts sedan läro­sätet bildades för fyra år sedan.

Åsa Erba-Stenhammar vill inte kritisera myndigheterna, trots att arbets­givarna är ytterst ansvariga för att pengarna används. Hon vill invänta den utvärdering av avtalet som ska göras under hösten.

– Arbetsgivarens ansvar är en av delarna som ska undersökas. Vi måste ta reda på vilka förklaringarna är på de myndigheter som inte nyttjar medlen, trots att det finns lokala avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Även Arbetsgivarverkets biträdande förhandlingschef Ken Johnsson vill invänta utredningen.

– Arbetsgivaren ska se till att pengarna används som den lokala överenskommelsen stipulerar. Jag har ingen kommentar i den delen, eftersom jag inte vet varför pengarna inte används, säger han.

Det första centrala avtalet om loka­la omställningsmedel tecknades 2002. Men det har omförhandlats och ett nytt avtal gäller från 1 januari 2015. Orsaken till att det tidigare avtalet omförhandlades var att det kunde uppstå problem med att använda pengarna efter­som det fordrades att varje enskild insats skulle godkännas av samtliga parter, det vill säga arbetsgivaren och de olika fackliga organisationerna inom myndigheten.

Numera behöver de lokala parterna bara komma överens om gemensamma riktlinjer, därefter är det arbetsgivaren som ansvarar för att medlen används enligt avtalet.

Inom Polisen ger parterna olika förklaringar till varför 180 miljoner kronor har blivit liggande outnyttjade.

ST-avdelningens ordförande, Karin Svenning, hävdar att arbetsgivaren stoppade all användning av omställningsmedlen efter beslutet om den nya polisorganisationen som infördes 2015.

Åsa Hollmén på Polisens HR-avdelning ifrågasätter den beskrivningen. Hennes förklaring är i stället att pengarna blev liggande därför att parterna dels inte lyckades enas i olika ärenden, dels ville ha resurser för den våg av omställningsproblem som väntade när den nya polisorganisationen infördes. Men enligt Åsa Hollmén uteblev de stora problemen.

Först nu har parterna enats om att använda 30 miljoner kronor för utvecklingsprojekt när Polisen anställer flera tusen nya medarbetare.

180 miljoner kronor är mycket pengar. Hur kan så mycket ha samlats på hög?

– Vi är en stor myndighet. Då genereras mycket pengar, säger Åsa Hollmén.

Men 180 miljoner motsvarar sex års avsättningar?

– Jag har inget annat svar att ge dig.

På Luftfartsverket finns 27 miljoner kronor i oanvända omställningsmedel. Per anställd är det 24 000 kronor, vilket är högst bland de undersökta myndigheterna.

– Vi har tidigare använt medel till trygghetsfrågor och kompetensväxling. Jag tycker att våra medel har använts klokt, säger STs avdelningsordförande Ann-Marie Bredberg.

Hon tror att de sparade medlen kan vara halverade inom kort. Myndig­heten ska genomföra en centralisering av flygledningen och medflyttande personal behöver komplettera sin kompetens, förklarar Ann-Marie Bredberg.

Arbetsförmedlingen har 90 miljoner kronor ackumulerade, den näst högsta summan i enkäten. Där används en del av medlen i ett stödcenter med inriktning på rehabilitering av anställda som är sjukskrivna.

ST-avdelningens ordförande Fredrik Andersson är på väg till ett möte om hur övriga omställningsmedel ska användas när Publikt når honom. 

– Vi har provat olika åtgärder, men en del har blivit lite flummigt. Det är inte alltid lätt att hitta bra satsningar, säger han.

Migrationsverket är den enda av de 20 undersökta myndigheterna som saknar ett lokalt omställningsavtal. Trots stora personalminskningar – sedan 2016 har 1 300 anställda slutat, varav 600 sagts upp – har de avsatta medlen inte använts på flera år. På myndigheten finns 44 miljoner kronor liggande.

Alla parter har ansvar för att pengarna inte har använts, anser STs avdelningsordförande Sanna Norblad.

– Redan 2016 såg vi i ST att myndigheten skulle hamna i en omställning och hade förslag på hur medlen skulle användas, men arbetsgivaren ville använda pengarna till vad vi uppfattar som löpande kompetensutveckling, säger hon.

Sanna Norblad säger att relationerna mellan ST och arbetsgivaren har blivit bättre.

– Om vi sätter oss och diskuterar tror jag att vi hittar en lösning och får ett avtal.

Migrationsverkets förhandlingschef Fernando Alvarez tillbakavisar påståendet om att arbetsgivaren vill lägga pengarna på löpande kompetens­utveckling. Enligt honom är problemet att parterna har olika åsikter om hur pengarna ska användas.

– Nedskärningarna ger oss en ny situation. Nu måste vi anstränga oss ännu mer för att få ett avtal.

De 20 myndigheter som ingår i Pub­likts kartläggning sysselsätter närmare hälften av de statligt anställda. Om bilden är densamma inom hela den statliga sektorn skulle det innebära att omställningsmedel för över en miljard kronor ligger oanvända.

Ämnen: Omställning
Lokala omställnings­medel

De lokala omställningsmedlen regleras i ett centralt kollektiv­avtal. Det är pengar som myndig­heterna förfogar över vid sidan av det stöd som Trygghetsstiftelsen kan ge statligt anställda vid ned­skärningar.
Från 1 januari 2015 gäller följande:

  • Arbetsgivaren ska sätta av 0,3 procent av lönesumman.
  • Medlen kan till exempel användas till »åtgärder som ökar eller bibehåller arbets­tagarens anställningsbarhet eller ökar förutsättningarna i övrigt till ett längre arbetsliv«. De ska inte användas till kompetensutveckling som inte har ett »långsiktigt omställningssyfte«.
  • Parterna sluter lokala avtal med riktlinjer om hur medlen ska användas. Sedan ansvarar arbetsgivaren för att pengarna används enligt avtalet.
Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetÖrebro universitet satsar på omfattande digitalisering av campus, i samarbete med statliga Akademiska Hus. Örebro Campus Lab ska bli en utbildnings- och forskningsmiljö i framkant.
RättsväsendetNyhetChefsåklagaren Lise Tamm säger i en intervju med Studio Ett att det bör finnas möjlighet att häkta minderåriga som gjort sig skyldiga till grövre brott.
EUNyhetSju månader före valet till EU-parlamentet visar en stor opinionsmätning växande sympatier för EU bland medborgarna. Också i Storbritannien ökar stödet för EU och en klar majoritet är mot Brexit.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
Statens institutionsstyrelseNyhet»Högsta prioritet är att få tillräckligt med bemanning på LVM-sidan, det har vi begärt under en lång tid utan att få gehör«, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom Statens institutionsstyrelse, med anledning av Uppdrag gransknings program om drogtillgången inne på hemmen för vård av missbrukare.
FörsäkringskassanNyhetRättssäkerheten hotas när regeringen ständigt ändrar fokus i styrningen av Försäkringskassan, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. ”Redan när regeringen satte upp målet om att sänka sjukpenningtalet till 9,0 varnade vi för en rättsosäkerhet”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten i bara 13 av 250 granskade handlingsplaner för arbetssökande lever upp till lagens krav.
ÖppenhetNyhetUnder en intervju frågade en bibliotekschef upprepade gånger efter journalistens källor. Efter anmälan väckte JK åtal mot tjänstepersonen, som nu dömts till 50 dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
ArbetsmiljöNyhetFyra procent av STs medlemmar svarar ja på frågan om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen, visar förbundets arbetsmiljöundersökning. Två procent uppger att de själva blivit utsatta.
MångfaldNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. 2016 utgjorde gruppen 18,3 procent av de statsanställda.
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.