Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Rektorer vill svara för egen granskning

Rektorerna för landets lärosäten vill själva få rätten att ansvara för att utbildningarnas kvalitet granskas, efter förebilder från andra länder. Enligt en gemensam debattartikel anser de att det skulle leda till god kvalitet.

Sveriges modell för hur granskningen av utbildningarnas kvalitet genomförs har ifrågasatts av det internationella organet ENQA. Regeringen utsåg nyligen en utredare som ska se över hur kvalitetsarbetet ska organiseras i framtiden.

Nu går rektorerna för samtliga universitet och högskolor, tillsammans med ordföranden för Sveriges förenade studentkårer, SFS, ut i en debattartikel och förordar ett nytt system, där varje lärosäte självt ska vara ansvarigt för att utbildningen granskas.

”Inom lärosätena finns en kunskap, kompetens och professionalitet som gjort att svensk högre utbildning har hög internationell status och här förs en kontinuerlig diskussion om kvalitets- och utvecklingsarbete. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF har under en längre tid och i samråd med SFS arbetat med att ta fram grundprinciper för ett nytt och bättre kvalitetsutvärderingssystem”, skriver de 37 rektorerna och studentföreträdaren.

Debattartikelns förslag är ett utvärderingssystem som enligt artikelförfattarna

1) bygger på ett starkt mått av ägarskap och ansvarstagande från lärosätenas sida,

2) är både kontrollerande och utvecklingsinriktat,

3) underlättar bredd och variation i det samlade utbildningsutbudet och

4) har internationell legitimitet

De har hämtat inspiration från andra länders kvalitetssystem, bland andra Nederländernas, Skottlands och Kanadas. Där tar lärosätena ett större ansvar för granskningen av de egna utbildningarna, medan den nationella kvalitetssäkringsmyndigheten granskar att detta ansvar verkligen axlas av lärosätena.

Lärosätenas rätt att svara för egna utbildningsgranskningar ska enligt förslaget förenas med strikta grundkrav, som att granskarna ska vara externa, utbildningens resultat värderas och åtgärder vidtas. De lärosäten som inte vill ansöka om egen granskningsrätt, eller som får underkänt i prövningen, granskas av UKÄ i särskild ordning.

”Det kommer inte att vara en enklare väg för Sveriges lärosäten, men vi är fast övertygade om att den kommer att vara mer kvalitetsdrivande”, skriver undertecknarna.

Undertecknare av debattartikeln

Debattartikeln i Svenska Dagbladet har undertecknats av samtliga rektorer för de lärosäten som är medlemmar i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF):

Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola; Karin Markides, Chalmers tekniska högskola; Per Nilsson, Ersta Sköndal högskola; Romulo Enmark, Försvarshögskolan; Karin Henriksson Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan; Pam Fredman, Göteborgs universitet; Karl-Olof Hammarkvist, Handelshögskolan i Stockholm; Marita Hilliges, Högskolan Dalarna; Björn Brorström, Högskolan i Borås; Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle; Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad; Anita Hansbo, Högskolan i Jönköping; Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde; Sanimir Resic, Högskolan Kristianstad; Kerstin Norén, Högskolan Väst; Åsa Bergenheim, Karlstads universitet; Anders Hamsten, Karolinska Institutet; Maria Lantz, Konstfack; Måns Wrange, Kungliga Konsthögskolan; Cecilia Rydinger Alin, Kungliga Musikhögskolan; Peter Gudmundson, Kungliga Tekniska högskolan; Helen Dannetun, Linköpings universitet; Stephen Wang, Linnéuniversitetet; Johan Sterte, Luleå tekniska universitet; Per Eriksson, Lunds universitet; Stefan Bengtsson, Malmö högskola; Anders Söderholm, Mittuniversitetet; Karin Röding, Mälardalens högskola; Tommy Löfgren, Röda Korsets högskola; Jan Åke Lindgren, Sophiahemmet högskola; Anna Lindal, Stockholms konstnärliga högskola; Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet; Lisa Sennerby Forsse, Sveriges Lantbruksuniversitet; Moira von Wright, Södertörns högskola; Lena Gustafsson, Umeå universitet; Eva Åkesson, Uppsala universitet; Jens Schollin, Örebro universitet. Debattartikeln har också undertecknats av Erik Arroy, ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Bli den första att tycka till!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.