Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Granskning
Ditt jobb
AVIngegerd RönnbergTyck till!

Så klarar du granskningen av ditt arbete

Att ens egen arbetsinsats granskas kan väcka oro och stress. Misslyckade granskningar kan också hämma kreativiteten på hela arbetsplatsen. Samtidigt kan en bra utvärdering leda till förbättringar och utveckling.

I det moderna arbetslivet är det vanligt att arbetsgivarna granskar och utvärderar de anställdas prestationer. En välgjord granskning av arbetsplatsens prestationer kan vara positiv. Det är nyttigt att ibland utvärdera vad man gör, menar Anne­marie Hultberg, hälsovetare på Institutet för stress­medicin. Granskningen kan öka medvetenheten om vad som är bra kvalitet.

– Men ledningen ska vara öppen om vad syftet med granskningen är och sätta in den i ett sammanhang. Medarbetarna ska inte behöva oroa sig över varför den görs eller behöva vara rädda för att man ska leta efter syndabockar, säger hon.

Annemarie Hultberg arbetar med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser »där varje medarbetare kan och vill göra sitt bästa«.

– Ett sådant förtroende leder till något gott och det bör arbetsgivaren slå vakt om, säger hon.

Kerstin Wentz, psykolog på enheten för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte­borg, menar ändå att det finns faror med granskningar som inte genomförs på ett bra sätt.

– Forskning visar att i organisationer och företag med mer granskande arbetsmodeller har personalen ett mind­re förtroendefullt förhållningssätt till arbetsgivaren. Arbetsdagen präglas av kamp, de anställda blir mind­re hjälpsamma mot varandra och kreativiteten hämmas. När medarbetarna känner den här typen av obehag påverkas både produktiviteten och ekonomin negativt.

Hon tycker inte att arbetsgivaren behöver utvärdera personalens arbetsprestationer genom enkäter eller så kallade ratings, där exempelvis kunder bedömer hur anställda klarar sitt arbete.

– Ytligt sett kan det kanske verka effektivt. Men det är ett tecken på att ledarskapet går ut på att lappa och laga provisoriskt. Ett bra ledarskap handlar om ett dagligt utbyte av erfarenheter och en ständigt pågående dialog med de anställda om deras roll i verksamheten.

Både Kerstin Wentz och Annemarie Hultberg menar att om du misstänker att ledningen har en dold agenda med granskningen är det bra att inte protestera ensam.

Kanske känner du oro för att ledningen egentligen vill minska personalstyrkan eller pressa personalen att arbeta hårdare.

– Diskutera saken med dina arbetskamrater, säger Annemarie Hultberg. Tillsammans kan ni begära mer information. Kräv tydliga besked om varför granskningen görs, på vilket sätt feedback kommer att ges och hur resultatet ska användas. Eventuellt kan ni också tala med era fackliga företrädare.

Oron bland de anställda brukar minska om medarbetarna får information om varför arbetet ska granskas, säger Kerstin Wentz.

– Det är viktigt ur hälsosynpunkt att processen är genomskinlig, så att medarbetarna kan se att den genomförs på ett rättvist sätt. Ju mer medarbetarna vet om varför en utvärdering görs, desto mindre rädsla uppstår.

Med en öppen kommunikation och ett problemlösande förhållningssätt ter sig granskningen mindre dramatisk.

När undersökningen väl är i gång är den bästa strategin i allmänhet att vara så öppen som möjligt, menar Anne­marie Hultberg.

– Det är viktigt att du ger ärliga svar och bidrar med relevanta fakta.

Kerstin Wentz understryker vikten av att omdömen som ges efter en granskning ska vara konkreta och sakliga. Framför allt ska synpunkterna till den anställde inte innehålla några otrevliga överraskningar.

det är bra att förbereda sig på att det kommer ett resultat, menar Anne­marie Hultberg. Det kan innehålla negativ kritik som annars kan vara svår att ta emot.

– Tänk på att lyssna vid återkopplingen. Gå inte i försvar om du får negativ kritik, säger hon. Ta ett djupt ande­tag och be gärna om betänketid.

Hon föreslår att man som anställd söker stöd hos sina kolleger.

– Fundera på det du fått höra och resonera med dina arbetskamrater om vilken sanning det ligger i kritiken och hur du bäst ska bemöta den.

Annemarie Hultberg ger rådet att inte inta försvarsposition, utan att fundera på möjligheten att förändra ett beteende eller skaffa en kompetens som saknas.

Hon tycker att företagshälsovården bör informeras om att granskningen »kan göra att det uppstår svåra situationer«.

– Det ska finnas en beredskap att ta hand om medarbetare som far illa och stötta dem så de känner en grundtrygghet.

Kerstin Wentz betonar att arbets­givaren har ansvar för att granskningen inte skadar arbetsmiljön.

– Också därför är det viktigt att chefer har ett etiskt och respektfullt förhållningssätt och en vänlig ton i samtal med personalen.

Råd när din arbetsinsats ska granskas
  • Förvissa dig om syftet med utvärderingen och att den sker på ett rättvist sätt.
  • Ta reda på hur återkoppling ska ske och hur resultatet ska användas.
  • Tänk på att granskningen kan föra något gott med sig.
  • Anar du en dold agenda, prata med dina kolleger.
  • Svara ärligt på frågor och bidra med relevant information.
  • Gå inte i försvar om du får kritik.
  • Fundera på och prata med kolleger om huruvida det ligger något i eventuell kritik.
  • Var öppen för förändringar.
  • Kontakta företagshälsovården om du känner oro eller ångest. 
Bli den första att tycka till!
EkobrottsmyndighetenNyhetEfter ett larm om mycket dålig arbetsmiljö för den administrativa personalen på Ekobrottsmyndigheten ska nu kraftfulla åtgärder sättas in. ”Det ser jättefint ut på papper. Nu återstår själva verkstaden”, säger Ylva Nilsson, vice huvudskyddsombud.
LönerNyhetDe låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.
HögskolanNyhetAntalet sökande till landets lärarutbildningar minskar kraftigt. Men också det totala antalet sökande till universitet och högskolor minskar, uppger Universitets- och högskolerådet, UHR.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
polisenNyhetArbetsdomstolen kan inte tvinga Polisen att anställa en person som fått rätt till en tjänst efter att ha överklagat till Statens överklagandenämnd. Det slår en ny dom fast. ”Systemet behöver ses över. Det är högst otillfredsställande hur det fungerar i dag”, säger STs jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Under förra året rapporterades 281 incidenter.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsförmedlingenNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.