Annons:
Samverkan
Debatt
AVAnita Engvoll0 kommentarerTyck till!

Så lyckas vi bäst med samverkan

Gemensamt fattade beslut ger med all sannolikhet ökat engagemang från medarbetarna, skriver Anita Engvoll, ordförande för ST inom Regeringskansliet.

Kan samverkan leda till ökat inflytan­de, effektivare organisationer och tydligare beslutsvägar? 

På senare år har det i ett flertal statliga myndigheter ingåtts samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbets­tagare, så också i Regeringskansliet. Dessa avtal har syftat till att vara redskap för bättre beslutsfattande med hjälp av ett ökat deltagande från dem som arbetar i myndigheterna. Tanken har varit att frågor av betydelse för verksamheten tidigt ska bli gemensamma för dem som berörs och att de ska få sin bästa lösning genom ett samarbetsinriktat arbetssätt. Även där det finns ett samverkansavtal måste parterna fortsatt ha förhandlingar i olika frågor och därmed måste det fortsatt finnas ett förtroende mellan parterna för att få en effektivare och bättre fungerande statlig förvaltning.

Gemensamt fattade beslut ger med all sannolikhet också ökat engagemang från medarbetarna, om det blir tydligt att det är just gemenamma beslut som har fattats och inte ensidiga arbets­givar­beslut. De demokratiska processerna blir bättre och verksamheten kan bara vinna på detta.

Min uppmaning till arbetsgivare inom staten och bland de statliga bolagen är därför att gå era fackliga parter till mötes i en öppnare och mer inbjudande dialog kring verksamhets­frågorna. Att dialogen i vardagen fungerar, mellan parterna och mellan chefer och medarbetare, är en viktig förutsättning för att lyckas. Ömse­sidig respekt ger också en bättre arbets­miljö!

Det finns goda men också mindre goda erfarenheter av samverkans­avtal. Där det har fungerat mindre bra har det inte sällan haft sin orsak i ett förhandlingsklimat som inte varit sam­arbetsinriktat och förtroendefullt. Låsta positioner har stått i vägen för ett bra resultat. Det har lett till att samverkansavtal har sagts upp.

För de flesta partsföreträdare som går in i en förhandling är det lätt, och även naturligt, att hamna i en position. Båda parter positionerar sig för att få möjlighet att göra eftergifter inom ett givet förhandlingsutrymme. När parterna har facit av förhandlingen så inställer sig frågorna »kunde vi ha fått ut lite mer?« eller »gjorde vi för stora efter­gifter?«. Risken är då att resultatet har blivit halvbra – därmed blir implementeringen av ett sådant avtal mellan parterna halvhjärtad. Efterlevnaden blir också därefter.

Problemet med den positionella förhandlingsstilen är att parterna mycket snabbt identifierar sig med sin position. Därmed hämmas de kreativa möjligheterna. 

Det finns ett alternativ till den positionella förhandlingsstilen, nämligen den principiella förhandlingsstilen, en metod som utvecklades på Harvarduniversitetet under 1970-talet och bygger på fyra hörnstenar. Den första är att man skiljer mellan individerna och problemområdet. Den andra är att man skiljer mellan sina intressen och vilka positioner som finns. Den tredje hörnstenen är att hitta det som båda sidor får ömsesidiga fördelar av och som båda parter kan leva med. Den fjärde att parterna letar efter objektiva kriterier som kan legitimera en överenskommelse. Vilka fakta och vilken objektiv statistik finns det att tillgå?

Det är min övertygelse att samverkansavtalen har bättre förutsättningar att leda till framgångsrika resultat om förtroendet och respekten mellan parterna finns och att sättet att föra dialogen följer en principiell snarare än en positionell förhandlingsstil.

Anita Engvoll, ordförande för ST inom regeringskansliet

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.