Annons:
Mångfald
Debatt
0 kommentarerTyck till!

ST måste ta ansvar för etnisk mångfald

STs tydliga jämställdhetsarbete har gett resultat när det gäller förhållandet mellan antalet män och kvinnor i förbunds­styrelsen. Nu är det dags att ta frågan om etnisk mångfald på allvar, skriver Adrian Kaba, ST inom Arbetsförmedlingen.

I Publikt nr 8-2016 presenterades de personer som på kongressen 2016 blivit valda till STs nya förbundsstyrelse. Sju män och fem kvinnor. Väldigt få kan väl ha några kritiska invändningar gällande sammansättningen av styrelsen på basis av kön. Detta är ett uttryck för ett väldigt tydligt och målmedvetet jämställdhetsarbete inom ST.

Men en viktig kritik är att det, trots beslut på kongressen om ett mer pådrivande arbete i likabehandlings- och mångfaldsfrågor, saknas både mål och ett arbete med att säkerställa att mångfalden får samma prioritet som jämställdheten.

I de kriterier för nomineringar från 2012 som skickades ut till avdelningarna för revidering används inte ordet mångfald. Man väljer i stället att skriva att förslag till nomineringar ska baseras på »ett inkluderande synsätt där olika erfarenheter och kompetenser oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen beaktas«. För mig handlar detta om att bejaka någon form av generell representation, utan att specificera vikten av etniska och kulturella aspekter och hur dessa aspekter påverkar livsvillkor och positioner på våra arbetsplatser.

Bakgrund kan vara allt möjligt, från sociala och ekonomiska aspekter till just kultur, etnicitet och religions­tillhörighet. Vi vet att Sverige utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv är ett av de mest jämlika länderna i världen. Vi vet också att etnisk bakgrund i dagens samhälle många gånger spelar en större roll för den sociala och ekonomiska situation man befinner sig i, än vad exempelvis kön, ålder eller renodlad klassbakgrund gör. Specifikt är kopplingarna mellan etni­citet och det makt-, posi­tions- och privilegiesamhälle som vi har i dag det tydligaste beviset på att etnisk mångfald bör få en prioriterad roll i arbetet med att skapa ett »inkluderande synsätt«.

Detta har klokt nog också Publikt drivit på, genom den kartläggning tidningen genomförde 2014, som visa­de att få av STs högst uppsatta för­troendevalda har utländsk bakgrund. Det som däremot upprör mig i den intervju som Publikt inför kongressen (nr 6-2016) gjorde med valberedningens sammankallande Lisbeth Häggberg, är att hon inte tycker att valberedningen kan ta ansvar för etnisk mångfald i förbundsstyrelsen – och inte heller fråga kandi­daterna om deras etniska bakgrund.

Just nu pågår en samhällsveten­skaplig diskussion om just möjlig­heten till att använda sig av jämlikhets­data – »equality data« – som syftar till en metod för att ta fram data som belyser jämlikhet eller bristen på den mellan grupper. Det handlar alltså om ett paraplybegrepp som omfattar egenskaper såsom kön, etnicitet, religion eller ålder. Att då nedvärdera vikten av etnisk mångfald, genom att avsäga sig ansvaret för etnisk mångfald i förbundsstyrelsen på det sätt som valberedningens sammankallande gör, är okunnigt och oacceptabelt!

En facklig medlemsorganisation som ST bygger sin verksamhet på ansvar för demokratin och måste därför också ta sitt mångfaldsdemokratiska ansvar för inkluderingen av alla sina medlemmar, genom att inkludera etnisk mångfald i sitt förhållningssätt. ST kan börja med att uppmana sin egen valberedning och de nominerande avdelningarna att
på allvar ta sitt ansvar och börja arbeta med former som bejakar den etniska mångfalden. Därmed kan man göra det möjligt att bryta igenom det glastak som annars riskerar att inte endast förhindra nya kunskapsmöjligheter, utan också vidmakthålla tron på de egna vanor och traditioner som i sin tur hämmar förändring och framsteg.


Adrian Kaba, ledamot i valberedningen för sektion Skåne i ST inom Arbetsförmedlingen.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.