Annons:

Staten bör gå i bräschen för jämställdhet

Vi är fortfarande långt ifrån ett jämställt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver göra mer för att ge kvinnor samma möjligheter som män att nå ledande positioner. Staten bör visa vägen.

Vi måste lyckas ta till vara alla människors kompetens och förmåga på bästa sätt i arbetslivet. Det är en nödvändighet för att skapa framgångsrika företag och en effektiv offentlig sektor. Och det borde vara en självklarhet – men är tyvärr inte det.

I dagarna firar vi 8 mars, den internationella kvinnodagen. Men arbetet för ett jämställt arbetsliv måste fortgå årets alla dagar. Det kräver insatser på många områden.

Ett viktigt mål är att kvinnor och män får samma lön för likvärdigt arbete. Lönekartläggningar och fackligt arbete kan vara effektiva vägar för att nå dit. Det visar det exempel Publikt kunde berätta om i förra numret – en kvinnlig projektledare som fick en löneförhöjning på drygt 6 000 kronor i månaden, sedan ST jämfört hennes lön med hennes manliga kollegers och tagit strid för henne.

Det räcker dock inte med att jobba för rättvisa löner på varje enskild arbetsplats. De yrken som domineras av kvinnor behöver också värderas högre på arbetsmarknaden. Där kan offentliga arbetsgivare gå före. Det talas ofta om kommunerna, där många kvinnor jobbar inom vård, skola och omsorg. Men även i den statliga sektorn finns åtskilliga kvinnodominerade arbetsplatser och yrkesgrupper som måste uppvärderas.

Ett jämställt arbetsliv kräver dessutom att kvinnor har samma möjligheter att göra karriär som män. En snabb blick på statistiken visar att det knappast är så i dag. I det privata näringslivet var de manliga cheferna 2013 mer än dubbelt så många som kvinnorna.

På detta område ser det bättre ut inom staten. I den civila statsförvaltningen var andelen kvinnliga chefer samma år 44 procent.

Men det finns åtskilliga myndigheter där könsfördelningen bland cheferna är väldigt sned, vilket Publikts granskning i detta nummer visar. Det är ett problem oavsett vilket kön som är underrepresenterat på chefsstolarna. I en sådan situation ställer lagstiftningen krav på åtgärder. Många statliga arbetsgivare behöver ta frågan på större allvar och anstränga sig mer för att råda bot på snedfördelningen.

Att uppnå en jämn könsfördelningbland cheferna, både i staten som helhet och på enskilda myndigheter, är viktigt – men inte tillräckligt.

Att myndigheterna inte är jämställda arbetsplatser blir än mer tydligt högre upp i hierarkierna. Många av de mest prestigefyllda positionerna innehas av män. Därför krävs åtgärder för att underlätta för kvinnor att nå högre chefsbefattningar.

Bland de allra bäst betalda myndighetscheferna dominerar männen i dag stort. Det måste bli fler kvinnor i statsförvaltningens högsta topp. Det är viktigt att regeringen anstränger sig för att jämna ut könsbalansen på dessa poster när tillfälle ges.

Regeringen bör också driva på de statliga myndigheterna att jobba hårdare för att bli mer jämställda. Staten måste klara att gå före och inspirera andra arbetsgivare. Och målet måste vara tydligt: ett arbetsliv där ingen hindras eller begränsas av sitt kön.


Alexander Armiento, chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.