Annons:
Karin Dölek, Hira Ansari, Eva Dazley, Charlie Mattsson, Maiju Koskela, STs arbetsplatsombud Davide Piccar­do, Jessica Wartanian, Farah Badrudin, Toumas Eskndar, Kristofer Svensson, Malin Wärlinge och Leila Habibi Javid.Bild:Elis Hoffman
Servicekontor
Nyhet
AVKarin Thorsell0 kommentarerTyck till!

Stor utmaning när personalen byter myndighet

Vid årsskiftet ska myndigheten Statens service­center ta över ansvaret för servicekontoren från Försäk­rings­kassan, Skatte­verket och Pensionsmyndig­heten. Davide Piccardo på service­kontoret i Kista ser fördelar med förändringen, men påpekar också att många frågor återstår att lösa.

Det är tisdagsmorgon, strax före öppningsdags, när Publikt besöker service­kontoret i Kista i norra Stockholm. Utanför ingången står ett femton­tal personer i kö. Varje dag kommer i genomsnitt 500 personer hit.

Totalt tar landets 103 service­kontor emot 3,8 miljoner besök varje år. De som kommer vill få hjälp med ärenden hos en eller flera av de tre myndig­heterna Försäkringskassan, Skatteverket eller Pensionsmyndigheten. För även om mycket går att genom­föra digi­talt, finns det många som av olika orsaker behöver hjälp och stöd vid ett personligt möte.

Davide Piccardo är arbetsplats­ombud för ST och servicehandläggare på servicekontoret i Kista. Han berättar att det har kommit upp många frågor från personalen inför bytet av arbetsgivare vid nyår:

– Vad händer? Vad blir det av min anställning? Inte mycket är spikat. Nu finns en känsla av att vi får vänta och se.

Skatteverkets tidigare general­direktör Mats Sjöstrand leder utredningen om service­kontorens organisation. Han menar att den stora fördelen med förändringen är att det blir en enda ledning.

– Tre myndigheter har samverkat och det är en svår ledningsroll. Med det här blir det större stabilitet, mer långsiktighet. Vi får en myndighet som ansvarar för service till medborgarna, som har ett anslag att göra det bästa möjliga av, och inte behöver förhandla med andra.

För att verksamheten ska flyta på som vanligt efter förändringen krävs mycket jobb internt, säger han.

– Det viktiga är att få med sig mycket duktigt folk, att de ska känna för­troende för att det ska gå bra. Ingen av de inblandade myndigheterna kan sitta på sidlinjen, utan de måste ha ett tätt samarbete.

Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, menar att det är viktigt för alla inblandade myndigheter att verksamheten fungerar bra.

– En annan myndighet ska stå för vår service. Där måste vi se till att för­utsättningarna finns. Det här handlar om förtroendet för vår myndighet, så det får inte bli fel.

En timme efter öppning finns ett fyrtio­tal besökare i lokalen på service­kontoret i Kista. Några sitter och väntar på sin tur, andra har fått komma fram till en handläggare vid disken medan ytterligare några står vid besöks­datorerna. Flera handläggare går runt och hjälper människor till rätta.

I dag har Skatteverket och Försäkringskassan ansvar för ungefär hälften av servicekontoren vardera. Det betyder att all personal på ett servicekontor är anställd av samma myndighet, men ska hantera ärenden för alla tre myndig­heter: Förutom Skatte­verket och Försäkringskassan även Pensionsmyndigheten – som inte har någon egen personal på service­kontoren.

Varje morgon har personalen i Kista två timmar avsatta för att upprätt­­hålla sina kunskaper om hur ärendena ska hanteras och för att läsa in sig på nya regler. Resterande sex timmar träffar de kunder, berättar Davide Piccardo.

– Arbetet kräver jättemycket kunskapsmässigt och samtidigt i be­mötande. Det kan vara ärenden med tre till fyra beslut från olika myndigheter och det gäller att se vad som hänt, om något är missat, och sedan förklara. Ofta på andra språk, säger han.

Mats Sjöstrands utredning ska titta på hur verksamheten inom några år kan utvidgas och även omfatta Arbets­förmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets förarprov, något Davide Piccardo uppfattar som en stor ut­maning.

– Hur ska vi hantera det ökade informationsflödet? undrar han.

Hans dröm är att arbetet ska bli mer hållbart, med flextid, friskvårdstimme och minskad arbetstid, så att personalen orkar jobba på servicekontor i många år.

Marie Martinsson, utredare på ST, säger att förbundet välkomnar att Statens servicecenter tar över huvud­manna­skapet för servicekontoren:

– Vi tycker att staten ska stärkas i landet och det här är ett bra sätt att få närvaro i stället för att flytta på befintliga myndigheter. Vårt fokus är på god arbetsmiljö, på avtalen och på att det från politiskt håll tillförs tillräckligt med pengar och resurser. Men idén tror vi är nödvändig, förklarar hon.

Andra ST-företrädare pekar på att förändringen innebär utmaningar.

Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, har svårt att se hur kompetensutvecklingen ska fungera när personalen inte längre är anställd av de myndigheter vars ärenden de hjälper till med.

– Det handlar både om att ge korrekt information och att fånga upp och föra tillbaka hur medborgarna upp­lever myndigheten och försäkringarna. Det gäller att det växer fram ett samarbete, och att inte vi and­ra myndig­heter ska behöva försörja service­kontoren med kompetens utan att få resurser till det.

Annika Andersson, ordförande för ST inom Statens servicecenter, säger att personalen på servicekontoren behöver ha ett fortsatt bra samarbete med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensions­myndigheten.

– Det är ju fortfarande de myndig­heternas ärenden som besökarna behöver hjälp med.

Bland de anställda på servicekontoren finns funderingar på vad som händer med flextiden, förmåner i lokala avtal och sparad semester. Det kommer att avgöras när avtalen tas upp till förhandling, vilket blir senast i augusti, berättar ombudsmannen Jorma Niska som ansvarar för förhandlingarna för STs del. Han är angelägen om att få en omfattande kommunikation med medlemmarna och att de tidigt får veta vad som gäller.

– Jag vill att förhandlingen är klar i så god tid att när medarbetarna får erbjudande från sin arbetsgivare om verksamhets­övergång ska de veta vad de tackar ja eller nej till. Jag utgår också från att alla som i dag är sysselsatta på servicekontor erbjuds att fortsätta, säger Jorma Niska.

Över 100 kontor – och det ska bli fler
  • Det finns 103 servicekontor i Sverige. I sommar öppnar ytterligare tio. Antalet anställda motsvarar cirka 760 årsarbetskrafter.
  • På kontoren kan man få hjälp med ärenden hos Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
  • Servicekontoren drivs av Skatteverket och Försäkrings­kassan. Statens Servicecenter, som i dag främst sköter admi­nist­­rativ verksamhet på uppdrag av ett antal myndigheter, ska ta över verksamheten 1 januari 2019. Regeringen har ännu inte fattat det formella beslutet, men finansdepartementet uppger att förändringen kommer att bli av.
  • Utredningen »Servicekontor i ny regim« lämnar sitt slutbetänkande 31 maj. Då ska den bland annat föreslå hur servicekontoren kan bli fler. Den ska också se över när service i ärenden hos Arbets­förmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets förarprovs­verksamhet kan tillhandahållas på servicekontoren.
Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.