Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Utredning vill ha mer dialog med lärosäten

En ny dialogbaserad och lärosätesanpassad modell för styrningen av universitet och högskolor är vad Styr- och resursutredningen föreslår i sitt betänkande. Enligt förslaget ska styrningen läggas fast genom en samlad proposition vart fjärde år.

Regeringens särskilda utredare Pam Fredman betonar i sitt betänkande den akademiska friheten som en grund för kunskapsutveckling, och tillit till att denna inte styrs eller begränsas av politiska, ekonomiska eller andra intressen. Men den akademiska friheten förutsätter också ansvar i form av integritet och hög kvalitet:

– När vi ser runt om i världen att akademisk frihet är under press är det viktigt att vi värnar om den. Därför vill vi skriva in den akademiska friheten i högskolelagen, sade Pam Fredman i samband med en presskonferens där utredningens förslag presenterades.

Utredningen om styrning för statliga lärosäten vill också främja högskolans strategiska handlingsförmåga genom att ge lärosätena långsiktiga ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive förutsättningar. Samhällsansvar, långsiktighet, flexibilitet och förnyelse är andra nyckelord i utredningen.

I betänkandet betonas uppföljning och utvärdering som underlag för beslut och prioriteringar. Samtidigt behöver omfattningen av uppföljning och utvärdering begränsas och utformas på så att negativa styreffekter undviks.

Vart fjärde år, knutet till riksdagens mandatperioder, vill utredningen att regeringen presenterar en samlad proposition för högre utbildning och forskning. Som grund förordar utredningen en dialogbaserad, samordnad och långsiktig ram för den direkta styrningen i stället för dagens myndighetsdialoger, regleringsbrev eller särskilda uppdrag till lärosäten.

Därför vill utredningen se ett dialogbaserat och lärosätesanpassat styrinstrument i form av fyraåriga överenskommelser där varje lärosätes mål och uppföljningskriterier formuleras för ett antal av politiken prioriterade områden, som komplement till regleringsbreven. Mål och uppföljningskriterier ska tydligt vara lärosätets ansvar. 

För att öka högskolans forskningsresurser utan att öka de totala anslagen vill utredningen flytta resurser från till exempel forskningsråden till lärosätena. Utredningen lägger inget konkret förslag för hur detta skulle gå till, men konstaterar att detta är den enda framkomliga vägen utan att skjuta till mer pengar totalt.

– Vi behöver ha en större andel direkta forskningsanslag till lärosätena, konstaterade Pam Fredman under presskonferensen.

Utredningen fördjupar sig också i jämställdhetsfrågorna inom högskolan. Det räcker inte att ha ett mål om att få fler kvinnliga professorer, påpekade Pam Fredman. Den jämställdhetsintegrering som ska genomsyra arbetet i alla myndigheter, högskolor och universitet ska också vara grunden för lärosätenas jämställdhetsarbete. Att arbeta med karriärvägar och övriga tjänstetillsättningar kan komplettera målet om fler kvinnliga professorer.

Utredningen vill ha ett samlat anslag till utbildning och forskning utan att pengarna öronmärks för det ena eller andra ändamålet.

– Lärosätena ska få ta sitt ansvar och själva avgöra hur anslaget ska fördelas mellan utbildning och forskning. Vi lägger över ett stort ansvar, men vi tror att de kan leva upp till det uppdrag man har och att man verkligen bejakar den akademiska friheten. Vårt förslag handlar väldigt mycket om att gå från konkurrens till att betona kompetens. Lärosätena måste få hitta de former som passar dem, sa Pam Fredman.

– Vi måste lyfta blicken och ta ett helhetsperspektiv, det gäller alla inblandade, menade den särskilda utredaren.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.