Annons:

Vägen till en bättre Arbetsförmedling

För att lyckas med sitt svåra uppdrag måste Arbetsförmedlingens nya generaldirektör skapa tillit bland medarbetarna – och bättre förutsättningar för dem att kunna göra sitt jobb.

De senaste åren har vi fått läsa många svarta rubriker som handlat om Arbetsförmedlingen. Några har berättat om klena resultat. Andra om missnöjda och rädda medarbetare. Åter andra om missförhållanden inom företag som utfört uppdrag åt myndigheten – problem som inte upptäckts, eller bara negligerats.

Ett tungt ansvar vilar på de politiker som gjort det svårt för myndigheten att göra ett bra jobb. Som detaljreglerat arbetsförmedlarnas uppdrag på ett sätt som inte främjar effektivitet och utveckling. Som krävt att privata utförare ska få allt större utrymme trots att deras resultat inte imponerat. Som kommit med nya uppdrag utan att låta dem följas av tillräckliga resurser.

Men alla Arbetsförmedlingens problem kan inte skyllas på den politiska styrningen. Däremot borde larmrapporterna om lågt i tak och utbrett missnöje fått regeringen att agera tidigare. När styrelsen till sist sade ifrån, ledde det till att Angeles Bermudez-Svankvist tvingades lämna sin post. Det var ett logiskt beslut – situationen på myndigheten är ytterst generaldirektörens ansvar.

Men det är inget lätt jobb som nu blivit ledigt. Arbetsförmedlingens verksamhet har alltid varit föremål för granskning och debatt. Det är inte konstigt. Det är en institution med en central roll för att förverkliga politikernas ambitioner att sätta fler människor i arbete. Det är också en av våra största myndigheter, med 13 000 anställda som har rätt att ställa höga krav på sin högsta chef.

Det finns inget enkelt recept för att lyckas med det tuffa uppdraget. Men arbetet måste börja med att på nytt bygga upp förtroende och tillit bland medarbetarna. Och det kan bara ske genom att skicka tydliga och konsekventa signaler om att debatt och kritik är nyttig och välkommen. Alla anställda behöver känna sig trygga nog att framföra sina åsikter, så att de vågar och vill bidra till att utveckla verksamheten.

Det är också viktigt att skapa en bra arbetsmiljö, där alla har förutsättningar att göra ett gott arbete. Ledningen måste lyssna till medarbetarna, prioritera bland uppgifterna och utveckla stödfunktionerna. Men också ha modet att gente­mot myndighetens uppdragsgivare tala klarspråk om hur lagstiftning och resurser påverkar möjligheten att nå de resultat som önskas.

Det krävs dessutom att Arbetsförmedlingen bygger upp rutiner som kan säkerställa kvaliteten i de tjänster man upphandlar. Annars kan nya avslöjanden om tvivelaktiga leveran­törer fortsätta att urholka förtroendet för myndigheten.

Alla chefer behöver ha ett gott samarbete med fack och anställda för att nå framgång. STs företrädare inom Arbetsförmedlingen har arbetat hårt för att medarbetarnas kompetens och förmåga bättre ska tas tillvara. De känner myndigheten och dess utmaningar väl. Om Arbetsförmedlingens nya generaldirektör drar nytta av deras och alla andra anställdas engagemang kommer chansen att lyckas med uppdraget att vara betydligt större. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.