Annons:
Arbetsskador
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Välkomnar ny arbetsskadeförsäkring

LO-TCO rättsskydd välkomnar förslaget från arbetsskadeutredningen om en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring. Utredningen föreslår bland annat nya regler för livränta.

Den särskilda utredaren Ingrid Petersson lämnade i april sina förslag i betänkandet Samlad kunskap – stärkt handläggning. Hennes uppdrag var att utreda många frågor i samband med arbetsskadeförsäkringen, men särskilt hur det kan förhindras att människor gör rättsförluster på grund av att det inte prövas om en skada är en arbetsskada. En central utgångspunkt för utredningen var att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få sina skador erkända som arbetsskador. Nu kommenterar LO-TCO rättsskydd förslagen i ett pressmeddelande.

LO-TCO rättsskydd har drivit åtskilliga fall för medlemmar som nekats ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Ett problem är att det sedan 2008 inte finns någon fastställd tidpunkt för när det ska prövas om en sjukskrivning ska övergå i sjukersättning eller livränta. Sedan ändringen genomfördes har antalet ansökningar om livränta minskat markant, konstaterar rättsskyddet.

”Våra jurister har även sett att kvinnor har svårare att få sina besvär godkända som arbetsskada. Många gånger saknas tillräcklig forskning på de besvär som uppstår i kvinnodominerade yrken”, skriver enhetschefen Robert Sjunnebo.

Utredningen föreslog ingen fast tidpunkt för prövningen av livränta, trots att arbetstagarorganisationerna förordade det under utredningsarbetet. Utredningens förslag blev i stället inriktat på att ge bättre utredningsunderlag. Det vanligaste skälet för att avslå ansökningar om livränta är att kravet på varaktigt nedsatt arbetsförmåga inte är uppfyllt. Utredningen föreslår att det ska regleras tydligare när Försäkringskassan ska inhämta ett läkarintyg vid arbetsskada. Huvudregeln föreslås vara att Försäkringskassan ska vara skyldig att begära läkarutlåtande om varaktighetskravet.

LO-TCO rättsskydd tycker förslaget är bra, bortsett att det saknas en fast tidpunkt för prövning av livränta.

”Vår bedömning är att möjligheten att få en livränta godkänd förhoppningsvis kommer att bli bättre om utredningsunderlaget förbättras. Genom att frågan avgränsas till varaktighetskravet kommer det bli tydligare för läkare vilka uppgifter som efterfrågas. Idag är det mycket svårt för en försäkrad att få ett godtagbart läkarintyg”, skriver Robert Sjunnebo.

En uttrycklig utredningsskyldighet för Försäkringskassan är enligt LO-TCO rättsskydd också ett bra steg för att öka rättssäkerheten och jämställdheten i ärenden om livränta.

Utredningen har också föreslagit en ny ersättningsform vid rehabilitering efter arbetsskada. Ersättningen kompletterar den vanliga rehabiliteringspenningen och ersätter upp till den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst, SGI, under upp till tolv månader. Den nya ersättningsformen kommer att möjliggöra att varaktighetskravet vid livränta under rehabilitering kan frångås, konstaterar Robert Sjunnebo.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.