Annons:

Viktigt att värna vår öppenhet

Det finns många hot mot öppenheten. Nu har den åter inskränkts av ny lagstiftning. Men den hindras även av bristande kunskap. Därför behövs utbildning om offentlighetsprincipen.

Insynen i de verksamheter vi äger gemensamt är en viktig del i vår demokrati. Den skyddar mot mygel och korruption och bidrar till större förtroende för politik och förvaltning.

Därför är det viktigt att värna om den öppenhet som offentlighetsprincipen skapar.

Tyvärr är det alltför få som gör det. Med jämna mellanrum kommer förslag om att begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar med hänvisning till en påstådd risk för att uppgifter kan orsaka skada om de sprids. De som försvarar insynen har svårt att nå ut med sina argument, så det blir aldrig någon större debatt om vilka skador vår offentlighet lider av att allt fler uppgifter hålls hemliga. Därför slutar det ofta med att de folkvalda beslutar att utöka sekretessen.

För ett år sedan summerade Dagens Nyheter det dystra läget – då hade 69 ändringar gjorts sedan den nya offentlighets- och sekretesslagen infördes 2009. »Varje ändring har i någon mån försämrat allmänhetens möjlighet till insyn«, skrev tidningen. Siffran kommenterades av konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson, MP: »Varje liten ändring är så liten att ingen reagerar på det men när man ser ändringarna sammantaget så kan man få en helt annan bild«, sade han.

För bara några dagar sedan inskränktes öppenheten ännu en gång. Nu ska svenska myndigheter »typiskt sett« ta hänsyn till andra länders sekretess och vetorätt när någon vill ta del av en handling som rör EU och annat internationellt samarbete. Formuleringen är så otydlig att den kan tolkas som ett frikort att hemligstämpla det mesta. Som så ofta fanns skarp kritik mot förslaget – bland annat hävdade Justitiekanslern att det stred mot tryckfrihetsförordningen. Trots det röstade riksdagsmajoriteten för regeringens förslag.

Det skulle behövas mer diskussion kring nya begränsningar av öppenheten. Men också en ordentlig granskning av om alla de begränsningar som har beslutats verkligen behövs.

Det är dock inte bara lagstiftning som kan hindra insyn – det finns också problem med hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. I en debattartikel konstaterar Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och STs ordförande Britta Lejon att myndigheter ofta gör fel när någon vill ta del av allmänna handlingar. 2001 fattade Justitieombudsmannen 44 beslut om kritik av handläggningen av sådana ärenden – 2011 hade siffran ökat till 73. Antalet anmälningar steg samma period från 126 till 212.

Tidigare har organisationen Utgivarna visat att förvaltningsdomstolarna ändrat myndigheters beslut om utlämnande av allmänna handlingar i drygt 950 av 2 400 mål under åren 2010 till 2012 – en betydligt större andel än i exempelvis skattemål.

Siffrorna tyder på ett stort problem som behöver mötas med bättre kunskap. Alla offentligt anställda bör få utbildning i offentlighetsprincipens funktion och värde.

Men det räcker inte. Även allmänheten och deras valda företrädare måste förstå hur lagstiftningen ser ut och varför. Annars kommer offentlighetsprincipen långsamt att förfalla. Det vore en tragedi för demokratin. 


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.