Annons:
Tankesmedja
Debatt
AVKjell Nilsson0 kommentarerTyck till!

Vill TCO överge den svenska modellen?

TCO-förbundens planer på att starta en egen tankemedja oroar Kjell Nilsson. Han anser att tanke­smedjans inriktning strider mot STs politik.

Som Publikt rapporterat (nr 4-2015) har STs förbundsstyrelse ställt sig bakom TCOs förslag att bilda en tankesmedja. Men det var en splittrad styrelse som tog beslutet. Frågan har varit kontroversiell, bland annat för att vi är många som uppfattar att tanke­smedjans inriktning tycks strida mot STs politik att vara en fack­förening för alla på en arbetsplats. 

Den indikerar att TCO kan vara på väg att överge den svenska modellen, där solidaritet mellan olika tjänstemanna­grupper och arbetare skapat ett löntagarkollektiv med större facklig styrka än i de flesta andra länder – en modell som utgjort grunden för den svenska välfärdsstaten. 

Motivet för att bilda en tanke­smedja är att det inte finns någon tankesmedja »som tar sin utgångspunkt i välutbildade och professio­nella yrkesutövares verklighet och villkor«. Jag har svårt att se det som en allvarlig brist. Politik som tillfredsställer den välmående medelklassen verkar redan vara högt prioriterad av de flesta politiska partier. 

Däremot behöver löntagarintressen och fackliga perspektiv få större inflytande. Det finns också formule­ringar som pekar åt detta håll, exempel­vis nämns förutsättningar för fackligt arbete och inflytande samt idéer och underlag som bidrar till ökad medlemsnytta – men med »särskilt fokus på akademiker och unga«. Jag har svårt att se en speciell TCO-profil i inriktningen.

Ett viktigt syfte för TCOs tankesmedja sägs vara att »lyfta fram och förstärka den svenska partsmodellen«. Detta låter ju bra, men jag undrar vad man inom TCO förstår med detta efter att organisationen utsett Fredrik Reinfeldt till hedersambassadör för den svenska partsmodellen. En statsminister vars regering såg till att en halv miljon människor lämnade a-kassan (och facket), införde både allmän visstidsanställning vars missbruk TCO anmält till EU-domstolen och Lex Laval som försvagar förhandlings- och strejkrätten, och som satte sig emot TCOs krav på höjt tak i a-kassan.  

Ett annat syfte med tankesmedjan är att bidra till att »både kollektiva och individuella lösningar har en plats i samhällsutvecklingen«. Formuleringen är en konstig utgångspunkt för en facklig organisation, vars själva grundidé är löntagarnas organisering i kollektiva former för att få inflytande. 

Tankesmedjans inriktning kan också avisera ett brott med den välfärdsmodell som kännetecknat Sverige, där bland annat inkomst­relaterade trygghetssystem inom den offentliga sektorn har hållit samman löntagare med olika inkomster ända sedan den inkomstbaserade tilläggspensionen ATP beslutades i slutet av 1950-talet.

Att bryta upp alliansen mellan olika löntagargrupper till förmån för de högre tjänstemännens intresse riskerar att göra oss svagare.

Att skilja ut grupper av löntagare påminner om Alliansregeringens strategi, som haft konsekvensen att stora grupper börjat privatförsäkra sig när trygghetssystemen försämrats. Det gynnar inte våra tjänstemannagrupper. Det blir dyrare och minskar också solidariteten mellan olika grupper och intresset av att betala skatt. Det gynnar knappast ett tjänstemannakollektiv som till stora delar arbetar inom offentligfinansierad verksamhet. 

Ett aktuellt exempel på vikten av solidaritet mellan lägre och högre betalda är de pågående tjänstepensionsförhandlingarna. Företräder vi bara de välavlönade lär det bli svårt att få stöd från de med lägre lön för rimlig kompensation för inkomstbortfall. Det förlorar alla på – även de lägre avlönade har gynnats av alliansen med medel­klassen, eftersom de högre skatteintäkter detta medfört också höjt lägstanivåerna.

Jag oroas av tecknen på att den nya tankesmedjans inriktning visar att TCO nu är på väg att överge den modell som kännetecknats av solidaritet mellan olika löntagar­grupper.

Kjell Nilsson ledamot i STs avdelnings­styrelse inom universitets- och högskoleområdet och ersättare i förbundsstyrelsen 

 

Svar: Jag ser fram emot tankesmedjans start

Jag är glad att vi i Fackförbundet ST, tillsammans med de tretton and­ra fackförbunden inom TCO, kan starta en ny tankesmedja. Vi gör den här satsningen därför att vi vill att det fackliga inflytandet ska öka.     

Kjell Nilsson oroar sig för att tanke­smedjan ska ha en inriktning som hotar solidariteten mellan arbetare och tjänstemän och att det skulle kunna leda till att vi överger den svenska modellen. Jag är övertygad om att den svenska fackförenings­rörelsens förmåga att hålla ihop är avgörande för vår förmåga att försvara alla våra medlemmars villkor och finansiera välfärden. Därför vill jag lugna Kjell Nilsson på denna punkt. Det finns inga sådana planer. 

Tankesmedjan ska arbeta med frågor om morgondagens arbetsliv, partsmodellen samt förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande. Planen är att tankesmedjan ska jobba med frågor som ligger framåt i tiden på cirka 15–20 års sikt. Tanke­smedjans uppdrag är att stärka den svenska modellen. Om inte vi fackliga värnar och utvecklar den svenska partsmodellen så kan vi räkna med att det finns andra starka parter som vill rasera den. Därför ser jag fram emot starten av vår tankesmedja. 

Britta Lejon ordförande i fackförbundet ST

 

 

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.