Annons:
LönerNyhetLena Erixon på Trafikverket är inte bara den generaldirektör som tjänar mest i staten, utan också den bland de tio högst betalda myndighetscheferna som regeringen gett störst löneökning, procentuellt sett. Hon tjänar numera 170 000 kronor i månaden.
LönerNyhetArbetsgivarverkets årliga lönerapport visar att löneutvecklingen i staten ligger i linje med det privata näringslivet. Kvinnorna har fortfarande en starkare löneutveckling än män och andelen lönesättande samtal ökar.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått regeringens uppdrag att öka kunskapen om informationssäkerhet, inklusive id-stölder, bland både allmänhet och företag.
LönesamtalFördjupningDet finns olika vägar att gå när arbetsåret ska värderas i siffror. För en del myndighetsanställda sätts den nya lönen vid ett samtal med chefen. Andra företräds av fackligt förtroendevalda i en kollektiv löneförhandling. På Lant­mäteriet i Visby kan de anställda välja.
ÖppenhetNyhetLagrådet underkänner regeringens förslag om att offentlighetsprincipen ska gälla också på friskolor. Lagrådet skriver i sitt yttrande att det går emot regler för börsnoterade företag.
FrankrikeNyhetDen franska regeringens reformiver sätts nu på prov. I dag, torsdag, strejkar tusentals offentligt anställda mot personalnedskärningar, vilket kommer att lamslå stora delar av landet.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots upprepad kritik från Justitieombudsmannen, JO, har Arbetsförmedlingen inte rättat till brister i myndighetens dokumentation av beslut. Systemet är utformat så att handläggarna inte kan följa reglerna i förvaltningslagen, skriver JO.
HögskolanNyhetRegeringen föreslår nya möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Genom ett särskilt behörighetsprov ska en sökande kunna visa att hen har nödvändiga kompetenser för högre utbildning.
SpårtrafikenNyhetRegeringen vill förmå EU att förlänga den svenska stomnätskorridoren genom Sverige från Stockholm till Haparanda respektive Oslo. EU-finansiering skulle möjliggöra en mångmiljardsatsning på järnvägen.
POSTNORDNyhetDen nya postlag som träder i kraft 1 april kommer att vara föråldrad redan inom ett par år, spår Postnords vd Håkan Ericsson. Att förändringarna i branschen går oerhört snabbt var alla överens om när ST anordnade ett seminarium om postlagen.
POLISENNyhetMänniskor som bor i socialt utsatta stadsdelar är betydligt mer otrygga än boende i andra stadsmiljöer. Polisen behöver ta itu med både vardagsbrott och allvarlig kriminalitet i områdena för att förbättra förtroendet, skriver Brottsförebyggande rådet i en ny rapport.
JordbruksverketNyhetI stort fungerar myndigheternas utbetalningar av EU-medel bra, men Jordbruksverket behöver förbättra sina it-system för att få bättre koll på utbetalningarna av EU-pengar. Det skriver Ekonomistyrningsverket, ESV, i en rapport.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen föreslår att polisen ska få utökad rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.
ÖPPENHETNyhetMyndigheter får inte skydda sina anställa mot hot, våld och trakasserier genom att anonymisera myndighetsbeslut. Det klargör Justitieombudsmannen i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler sjuka personer förlorar sin sjukpenning och tvingas till Arbetsförmedlingen för att söka jobb. Antalet har ökat med 165 procent på tre år, enligt uppgifter från myndigheten själv.
E-förvaltningNyhetFrån 1 april 2019 måste leverantörer till staten skicka sina fakturor digitalt. Det föreslår regeringen i en proposition om elektroniska fakturor.
KriminalvårdenNyhetST stämmer Kriminalvården inför AD. Enligt ST vägrar myndigheten att betala ut övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal.
DigitaliseringNyhetDe statliga myndigheterna tar inte vara på de möjligheter till digitalisering som finns, enligt Ekonomistyrningsverket, ESV. Det behövs en tydligare styrning, anser myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två olika beslut från Försäkringskassan. Myndigheten får allvarlig kritik för att handlingar kommit på avvägar och kritiseras för att två försäkrade inte fått använda finska i sina kontakter med myndigheten.
#metooNyhetArbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen ska hjälpa arbetsgivare att motverka sexuella trakasserier. På uppdrag av regeringen ska myndigheterna gemensamt producera ett digitalt stöd.
SPÅRTRAFIKENNyhetFör att få fortsätta jobba har personalen på Öresundstågen behövt göra ett test kring sina alkoholvanor, uppger facket. Detta trots att det inte finns något sådant krav i regelverket. ”Vi menar att det är ett intrång i den personliga integriteten”, säger STs sektionsordförande Lars Nilsson.
E-förvaltningNyhetMyndigheterna blir allt bättre på e-handel, men utvecklingen går för långsamt, tycker Ekonomistyrningsverket, ESV. En ny rapport visar att andelen e-fakturor nu är uppe i 63 procent.
Mänskliga rättigheterNyhetAtt ta hänsyn till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är utmaningar i statens arbete, konstaterar Statskontoret efter en analys. Regeringen bör enligt myndigheten agera för att öka efterlevnaden.
krishanteringNyhetDet finns oklarheter kring vilka myndigheter som ska göra vad i händelse av en krissituation, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.
Statens institutionsstyrelseNyhetTvångsvårdades tillgång till internet har lett till allvarliga arbetsmiljöproblem på Statens institutionsstyrelse, SiS. Man lägger ut bilder på personalen, hotar dem på sociala medier och lägger ut annonser på säljsajter i personalens namn, säger STs avdelningsordförande Thord Jansson.
ArbetsmiljöNyhetSkillnader i personalsammansättning, som större andel kvinnor, förklarar att sjukskrivningstal skiljer sig mellan privat och offentlig sektor, enligt en analys från Försäkringskassan.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården måste öka antalet platser de närmaste åren. För att klara kostnaderna under 2018 begär myndigheten ett tilläggsanslag på 400 miljoner kronor i det budgetunderlag som lämnats till regeringen.
AVTALNyhetEtt flertal tidsbegränsade strejker mot en föreslagen pensionsreform skakar brittiska universitet. Fackförbundet UCU hotar med arbetsnedläggelse under examensperioden om en godtagbar överenskommelse inte nås.
FACKETNyhetNordea har problem med facket. Finansförbundet är kritiskt till att banken bygger ut verksamheten i det alltmer auktoritära Polen, och ett stort antal LO-förbund tänker lämna Nordea eller har redan gjort det.
ArbetsmarknadNyhetEU-kommissionen föreslår att en europeisk arbetsmyndighet inrättas under 2019. Myndigheten ska bland annat övervaka genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
UDNyhetEn tidigare UD-anställd har åtalats misstänkt för grovt tjänstefel och medhjälp till grov urkundsförfalskning, rapporterar SVT. Tjänstemannen har i sitt arbete på en ambassad i Afrika beviljat visum på felaktiga grunder.
ARBETSMARKNADNyhetArbetsförmedlingen drar i gång en satsning för att få fler arbetsgivare att se kompetensen hos människor med funktionsnedsättning. I en reklamfilm använder man John Lennons sång Working class hero – efter brevväxling med hans änka Yoko Ono.
IT-säkerhetNyhetUnder utfrågningen i riksdagens konstitutionsutskott, KU, sade den förra chefen för Transportstyrelsen, Maria Ågren, att hon upprepade gånger tagit upp säkerhetsriskerna med departementet, men inte fått någon reaktion.
DigitaliseringNyhetDet finns flera återkommande hinder för utomstående att i praktiken utnyttja de öppna data som statliga myndigheter publicerar. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en analys.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens satsning på att rekrytera nya medarbetare har lyckats över förväntan, enligt ett pressmeddelande. 2 552 personer har sökt till de cirka 200 nya tjänster myndigheten ska tillsätta.
MigrationsverketNyhetST på Migrationsverket har inte kunnat enas med arbetsgivaren om de nya lönerna och förhandlingarna har nu förts till en lönenämnd. Det är en lösning som bara blir aktuell om parterna står väldigt långt ifrån varandra, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
EkobrottsmyndighetenNyhetEkobrottsmyndigheten behöver mer resurser för att inte myndighetens förmåga att bekämpa den ekonomiska brottsligheten ska försämras. Annars väntar minskad verksamhet och personalnedskärningar, varnar Ekobrottsmyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.
StatsförvaltningNyhetAnsvariga myndigheter följer inte den princip för planering av infrastrukturinvesteringar som riksdag och regering fastlagt. Det är utgångspunkten för en granskning som Riksrevisionen ska genomföra.
EUNyhetUnder de två decennier som Sverige varit medlem i EU har statens totala utgifter minskat kraftigt, från första till sjunde plats bland EU-länderna. Det rapporterar Europaportalen.
DanmarkNyhetDet råder sammanbrott i de danska avtalsförhandlingarna. Fack varslar om strejk och arbetsgivarna svarar med lockout.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något förra året – med 0,2 procentenheter, till 3,8 procent. Det är första gången sedan 2011 som sjukfrånvaron minskar, skriver Arbetsgivarverket.
A-kassanNyhetRegeringen lämnar nu över sitt förslag om att minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sju till sex till riksdagen. Reformen beräknas kosta 90 miljoner kronor under 2018 och 2019.
JämställdhetNyhetEnligt ny statistik från Arbetsgivarverket är löneutvecklingen snabbare för kvinnliga chefer i staten än vad den är för manliga chefer. Andelen kvinnliga chefer i staten fortsatte också att öka förra året.
MSBNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill ha möjlighet att begära signalspaning av Försvarets radioanstalt på samma sätt som Säpo och Polisen kan göra.
regeringenNyhetLena Hallengren, S, tar över som barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Hon ersätter partikollegan Åsa Regnér, som fått jobb på FN.
finlandNyhetUniversitetspersonalen i Finland har fått en löneökning som motsvarar vad andra löntagargrupper får. På tisdagen kom parterna överens, och hotet om fortsatta strejker dras tillbaka.
ArbetsmiljöNyhetI spåren av ett gränslöst arbetsliv, med aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation, följer risker för arbetsmiljön, enligt två nya rapporter från Arbetsmiljöverket.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, säger nej till förslaget att införa hemlig dataavläsning mot vissa typer av brottslighet. DI anser att ett införande skulle vara ett för stort ingrepp i den personliga integriteten.
ServicekontorNyhetDavide Piccardo får ny arbetsgivare nästa år. Statens service­center ska ta över ansvaret för servicekontoren.
PolisenNyhetPolisen behöver anställa 1 000 nya civila medarbetare med expertkompetens redan under 2019 och 2020. Det skriver Polismyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.
RIKSREVISIONENNyhetInformationen om hur regeringen styr Luftfartsverket och Sjöfartsverket är för knapphändig, anser Riksrevisionen. Enligt revisorerna behövs också tydliga riktlinjer för när affärsverksformen är lämplig.
JämställdhetNyhetMindre än tre av tio föräldradagar togs ut av papporna under 2017. Det visar TCOs jämställdhetsindex, som publiceras dagen före den internationella kvinnodagen.
ArbetsmarknadNyhetMinst 10 000 nya jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa ska skapas genom införandet av etableringsjobb. Det har regeringen kommit överens om med LO, Svenskt Näringsliv och Unionen.
TysklandNyhetAngela Merkel bildar ny regering tillsammans med socialdemokratiska SPD. Det blev klart under söndagen, sedan SPDs medlemmar röstat ja till att ingå i koalition med CDU och CSU. Från fackförbundens håll uttrycks nu optimism inför de kommande fyra årens politik.
öppenhetNyhetAllmänheten har inte rätt att ta del av kammarrättspresidenternas personliga förteckningar av mappar och filer i tjänstedatorn, så kallade hemkataloger. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården satsar på en app för mobiltelefoner inom frivården. Appen ska hjälpa till att minska antalet uteblivna besök och ge klienterna fler verktyg för behandling. Förhoppningen är att den även ska ge fördelar för personalen.
INTEGRITETNyhetAllt fler tar ut uppgifter om sig själva från belastningsregistret. Regeringen överväger att förbjuda arbetsgivare att begära sådana uppgifter från arbetssökande, och låter nu utreda vilka undantag en sådan lag skulle behöva.
LänsstyrelsernaNyhetRedan tidigare har ansvaret för regional tillväxt och för transportinfrastruktur flyttats från länsstyrelserna till landstingen i en majoritet av länen. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att förändringen ska göras för samtliga län. ST vid Länsstyrelsen i Stockholms län instämmer i arbetsgivarens kritik mot förslaget.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, är kritisk mot Högskolan i Halmstad för att ha rekryterat en akademichef utan att studenterna fått delta. Detta strider enligt UKÄ mot högskolelagen.
SjukpenningNyhetRegeringen vill ta bort sjukförsäkringens karensdag och i stället införa ett karensavdrag. Syftet är att göra systemet rättvisare för yrkesgrupper som jobbar skift och obekväma tider.