Annons:
EU
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Sju länder utreds för brott mot asylregler

EU-kommissionen uppmanar sju av medlemsländerna att förklara varför de inte införlivat EU-direktiv om asylrätten i sin nationella lagstiftning. Nästa steg är EU-domstolen.

Kommissionen har beslutat att utfärda nio motiverade yttranden mot sju medlemsstater eftersom de inte har införlivat det gemensamma europeiska asylsystemet. Besluten gäller Tyskland (två fall), Estland, Slovenien (två fall), Grekland, Frankrike, Italien, och Lettland. Att begära in motiverade yttranden är det första steget i det så kallade överträdelseförfarande som kan sluta i EU-domstolen och leda till ekonomiska sanktioner.

Kommissionen uppmanar Tyskland, Estland och Slovenien att meddela vilka nationella åtgärder de har vidtagit för att införliva direktivet om asylförfaranden, med gemensamma regler om internationellt skydd. Tyskland uppmanas också att redovisa hur direktivet om normer för mottagande införlivats med de nationella lagarna.

Grekland, Frankrike, Italien, Lettland och Slovenien ska redovisa hur de hanterat direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare. Enligt kommissionen borde länderna redan i maj 2013 ha redovisat vilka åtgärder de vidtagit.

I ett pressmeddelande konstaterar kommissionen att syftet med direktiven är att få en ökad samstämmighet mellan de nationella asylsystemen. Om skillnaderna mellan de nationella asylsystemen minskar finns mindre skäl för flyktingarna att flytta vidare mellan medlemsstaterna eftersom asylbestämmelserna skiljer sig åt.

Ämnen: EU, Asyl
Överträdelseförfarandet

 

Det första steget i överträdelseförfarandet är formella underrättelser . En medlemsstat som tar emot en formell underrättelse får två månader på sig att svara eller meddela nationella införlivandeåtgärder till kommissionen. Om inget tillfredsställande svar lämnats eller om inga nationella åtgärder meddelats som helt införlivar direktivet, kan kommissionen besluta att sända ett motiverat yttrande, som är det andra steget i ett överträdelseförfarande.

Medlemsstater som fått motiverade yttranden har två månader på sig att lämna svar till kommissionen, och meddela vilka åtgärder som ska se till att den nationella lagstiftningen anpassas till EU-rätten. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen. Om inga nationella införlivandeåtgärder meddelas kan kommissionen föreslå att EU-domstolen ska utdöma ekonomiska påföljder.

Källa: EU-kommissionen

Bli den första att tycka till!