Annons:
Bild:Getty Images
Öppenhet
Nyhet
AVElin EkseliusTyck till!

Utredare vill inte inskränka offentlighetslag

Det är ovanligt att personer begär ut sådana mängder allmänna handlingar att det blir ett arbetsmiljöproblem för de myndighetsanställda. Det menar den rådman som har utrett frågan. Hon tycker därför inte att det behövs några inskränkningar av offentlighetslagstiftningen.

För ungefär fyra år sedan fattade Kalmar kommun ett ovanligt beslut. Man bestämde sig för att inte handlägga begäran om allmänna handlingar från en specifik person. Under flera år hade nämligen en kvinna begärt ut mängder av handlingar och skrivelser – så många att kommunen upplevde hanteringen som ett arbetsmiljöproblem.

Men kommunen fick kritik från Justitieombudsmannen, JO, som menade att beslutet var rättsvidrigt och stred mot både tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen – samt mot regeringsformens princip om att alla ska vara lika inför lagen.

Efter det har justitiedepartementet låtit rådmannen Maria Hellberg undersöka hur vanligt det är med den typen av problem som Kalmar kommun upplevde. En enkät om situationen har skickats till 636 statliga myndigheter, kommuner, landsting och statliga affärsverk, varav drygt hälften svarade.

Enligt Maria Hellberg, som nu har samlat sina slutsatser i en rapport till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, är problemen inte särskilt stora. Dessutom finns det, menar hon, redan i dag flera olika åtgärder som kan användas för att hantera liknande situationer.

Bland annat har myndigheter själva i sina fritextsvar på enkäten tipsat om att exempelvis publicera sådana handlingar som ofta begärs ut på myndighetens hemsida, utbilda medarbetarna i rutiner och hantering och ha tydliga regler och riktlinjer både för hanteringen och avgifter.

Rådman Maria Hellberg föreslår ändå vissa förändringar i lagstiftningen. Hon anser att myndigheter – om det finns särskilda skäl i ett enskilt fall – ska kunna kräva att avgifter för kopior av allmänna handlingar betalas i förväg. Ett sådant särskilt skäl skulle till exempel kunna vara att en person tidigare struntat i att betala en föreskriven avgift.

Maria Hellberg föreslår också att beslut om avgifter för elektroniska handlingar ska kunna överklagas till Skatteverket, på samma sätt som motsvarande beslut som rör papperskopior redan i dag kan överklagas. Hon föreslår att regeländringarna träder i kraft 1 mars 2018.

 

Bli den första att tycka till!