Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

ESV stödjer centraliserade utbetalningar

I ett remissvar ställer sig Ekonomistyrningsverket, ESV, bakom förslagen att öka samordningen av statens utbetalningsfunktioner. Syftet är att minska fel och fusk.

En statlig utredning har sett över statens utbetalningar. I betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet kommer den särskilde utredaren Lars-Erik Lövdén fram till att förutsättningarna för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten är otillräckliga. Det förekommer för många felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar. Därför föreslås i utredningen bland annat att en ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan och att mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten. Dessutom anser utredaren att regeringen bör utreda en samordnad statlig utbetalningsfunktion.

ESV ställer sig bakom förslagen och ser positivt på att utreda en samordnad statlig utbetalningsfunktion. Myndigheten instämmer också i utredarens förslag att ändra i instruktionerna för utbetalande myndigheter så att det framgår att de ska vidta förebyggande och upptäckande åtgärder för att minska risken för felaktiga beslut och utbetalningar. Dessutom ska alla utbetalande myndigheter se över i vilken utsträckning som personuppgifter får behandlas automatiserat för kontrolländamål.

ESV vill att en utredning av en samordnad statlig utbetalningsfunktion också ska omfatta inrättandet av ett ”välfärdskonto”, liknande skattekontot, för utbetalning av statliga bidrag till fysiska och juridiska personer. ESV påpekar också att det är viktigt att en sådan utredning gör en bedömning av de kostnadsmässiga konsekvenserna.

Bli den första att tycka till!