Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ny granskningsmodell för högskolor testad

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, inför nu på bred front ett nytt kvalitetsgranskningssystem för högskolorna. Myndigheten har genomfört en pilotstudie vid fyra högskolor med den nya modellen.

En av fyra delar i det nya systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning är att granska lärosätenas interna kvalitetsarbete. Alla universitet och högskolor kommer fram till 2022 att genomgå den här granskningen. För att testa metoden har UKÄ gjort en pilotgranskning.

”Fyra lärosäten har deltagit. Vi har gjort urvalet utifrån deras profil, utbildningsutbud, organisation, storlek och geografiska spridning”, kommenterar enhetschefen Viveka Persson i ett pressmeddelande.

Enligt UKÄ har det tidigare varit problematiskt att granska lärosätenas egna kvalitetsarbete. Myndigheten tar med sig både positiva och negativa erfarenheter från pilotprojektet:

”Det vi tycker fungerar särskilt bra är att bedömarna identifierar både styrkor och utvecklingsområden. Lärosätena får därför mycket tillbaka som de kan ta med sig i sitt fortsatta kvalitetsarbete”, enligt Viveka Persson.

Dialogen med de berörda lärosätena och med bedömarna har varit viktig under pilotgranskningen:

”Vi har regelbundet följt upp hur lärosätena tycker att processen och metoden har fungerat. Vi har också haft flera diskussioner med bedömargrupperna under resans gång. Lärosätena har även bjudit in oss till olika möten som har bidragit till en bra dialog.”

I februari ska alla justeringar av den nya metoden vara klara och därefter ska nya vägledningar tas fram. Fram till dess genomför UKÄ ett nära samråd med olika referensgrupper och i januari genomförs ett stort dialogmöte dit lärosäten och referensgrupper bjuds in. Då ska det slutliga förslaget presenteras och de berörda lärosätena får en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Bli den första att tycka till!