Annons:
Sameskolstyrelsen
Nyhet
AVElin EkseliusTyck till!

Revisionskritik mot Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen uppfyller inte sina mål, vilket i slutänden riskerar att drabba eleverna, konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport. Enligt rapporten finns problem både i arbetet på Sameskolstyrelsen och i regeringens styrning av myndigheten.

Sameskolstyrelsen har till uppgift att arbeta för att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning med samiska undervisningsinslag. Myndigheten ansvarar bland annat för Sameskolan, som ska bidra till att det samiska språket och den samiska kulturen bevaras och utvecklas.

Men nu visar alltså Riksrevisionens granskning att arbetet på Sameskolstyrelsen har allvarliga brister. Myndigheten har ”svårt att uppfylla de grundläggande krav som ställs på en statlig myndighet”, skriver Riksrevisionen. Det saknas planering, uppföljning och utveckling inom flera verksamhetsområden. Avsaknaden av tydliga strukturer har lett till en stor arbetsbelastning för skolchefen och kansliet. Dessutom har skolan under flera år haft stora ekonomiska problem.

Också insatserna till de elever som av olika anledningar inte går i Sameskolan brister.

Även regeringens styrning av Sameskolstyrelsen får kritik. Trots att myndighetens problem har varit kända under lång tid, har regeringen inte lyckats hitta någon strategi för att förbättra situationen. Riksrevisionen tycker också att det är problematiskt att Sameskolstyrelsen är inrättad som en nämndmyndighet. Myndighetens ledamöter utses av Sametinget utifrån politiska grunder, i stället för utifrån verksamhetens krav och förväntningar.

Trots bristerna anser Riksrevisionen att verksamheten i skolan i stort sett fungerar bra – men det finns indikationer på att eleverna inte får tillräckliga förutsättningar för att nå målen i samiska.

Riksrevisionens granskning utmynnar i ett antal olika rekommendationer. Bland annat anser revisionen att regeringen ska överväga möjligheten att Sameskolstyrens verksamhet inryms i sametinget. Dessutom bör man utreda Sameskolstyrelsens möjligheter att genomföra sina uppgifter. Riksrevisionen anser att Sameskolstyrelsen å sin sida behöver skapa ett långsiktigt och målinriktat arbete med tydliga rutiner och uppföljningar.

 

Bli den första att tycka till!