Försäkringskassan måste ta ansvar för arbetsmiljön vid hemarbete

DEBATT: DISTANSARBETE2021-03-04

Försäkringskassan borde föregå med gott exempel och säkerställa en god arbetsmiljö för sina anställda även i hemmet, skriver Peter Karlsson, ordförande för sektion Gävleborg-Uppsala-Dalarna i ST inom Försäkringskassan. Men den enkät som sektionen genomfört visar att arbetsgivaren inte tar arbetsmiljön vid hemarbete på allvar, konstaterar han.

Att vara rädd om de hemarbetande medarbetarna och förebygga fysiska och psykiska arbetsskador verkar inte vara något Försäkringskassan prioriterar. Många anställda upplever att de inte fått det stöd de behöver från sin arbetsgivare under coronapandemin.

Efter att ha nåtts av oroande signaler från medarbetare som hade problem med arbetsmiljön gjorde vi i styrelsen för ST inom Försäkringskassans sektion Gävle-Uppsala-Dalarna en enkät bland sektionens medlemmar. Svaren bekräftar bilden av att arbetsgivaren inte tar arbetsmiljön vid hemarbete på allvar.

Av de cirka 120 medlemmar som besvarat enkäten uppger fyra av tio att de inte haft någon kontinuerlig kontakt med sina chefer och att dessa inte heller frågat hur de upplever sin arbetsmiljö hemma.

En medlem skriver i ett fritextsvar: ”De få kontakter vi har haft gällande arbetsmiljön har varit på mitt initiativ och mestadels via mejl. Dock svårt att få tydliga, konkreta svar om jag ens får något svar.”

Många har önskat att få hem höj- och sänkbara skrivbord eller att få ekonomiskt bidrag till egna inköp, men har nekats detta. Motiveringarna till det har bland annat varit att ”det bestäms högre upp”, att det blir en månadskostnad för hemarbetsplatsen som det inte finns möjlighet att ta, samt att den som inte kan jobba hemma kan åka in till kontoret.

En medlem framhåller avsaknaden av en konsekvent linje som det största problemet: ”Det värsta är dock att vi medarbetare behandlas olika och beroende på vem som frågar kan man få helt olika svar och hjälpmedel. Förväntar mig ingen millimeterrättvisa, men jag känner att det är orimliga olikheter i behandlingen och bemötande av medarbetare.”

Det uteblivna stödet från arbetsgivaren har lett till att många medlemmar själva investerat i sin arbetsmiljö och köpt allt från egen skärm, tangentbord och ståmatta till skrivbord för egna pengar.

Men alla har inte ekonomiska möjligheter till egna investeringar i arbetsmiljön. En fjärdedel av dem som svarat på vår enkät uppger att de fått problem med nacke, axlar, rygg eller ögon. Några uttrycker också att det börjat tära psykiskt att vara hemma hela tiden och känner sig ensamma och isolerade.

Flertalet vill ändå att facket ska driva på för att det ska finnas fortsatta möjligheter till hemarbete även efter pandemin, men man önskar att arbetsgivaren ska engagera sig mer i arbetsmiljön.

Vi är medvetna om att andelen medarbetare som besvarat enkäten är liten – knappt en fjärdedel av sektionens 500 medlemmar har deltagit – men de svar vi fått in överensstämmer väl med signaler vi fått från andra delar av landet.

Det är skamligt att Försäkringskassan, som har uppdraget att arbeta med rehabilitering och att få sjukskrivna att komma tillbaka i arbetslivet, inte förmår att föregå med gott exempel och säkerställa en god arbetsmiljö för sina anställda även i hemmet. Vi i sektionsstyrelsen uppmanar arbetsgivaren att skärpa sig och snarast se till att medarbetarna får den hjälp de efterfrågar för en god arbetsmiljö hemma.

Peter Karlsson

Ordförande för sektion Gävleborg-Uppsala-Dalarna i ST inom Försäkringskassan

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA