Åsa Cajander.
Bild: Mikael Wallerstedt
Åsa Cajander.

Viktigt att arbeta för lika villkor

DEBATT: LIKA VILLKOR-ARBETE2020-11-19

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en framgångsfaktor för organisationer och för samhället. Ett lika villkors-perspektiv bör integreras i alla delar av en verksamhet, och arbetsmiljön bör präglas av öppenhet och respekt, skriver Åsa Cajander, rektorsråd för lika villkor vid Uppsala universitet.

I arbetet med lika villkor möts jag och mina kolleger i rådet för lika villkor vid Uppsala universitet av en utbredd förståelse för att vårt arbete fyller en viktig funktion. De allra flesta tycker att det är självklart att alla människor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Men det behövs mer kunskap om hur man som organisation skapar en inkluderande arbetsmiljö. I vissa fall saknas också kompetens i hur ett långsiktigt och framgångsrikt likavillkorsarbete bäst ska bedrivas, vilket kan leda till att insatserna blir punktinriktade och drivs av eldsjälar.

Många organisationer behöver också bredda sitt fokus i arbetet för lika villkor från juridiskt kön till att gälla alla sju diskrimineringsgrunder. Generellt sett är kunskapen bättre vad gäller diskriminering och jämställdhet när det handlar om juridiskt kön, och många av oss behöver lära mer om diskriminering, normer och värderingar kopplade till övriga diskrimineringsgrunder.

Vid Uppsala universitet sker arbetet med lika villkor på många nivåer inom organisationen. Givet att organisationen är decentraliserad behövs också samordning på central nivå och vi har därför ett lika villkors-råd med representanter från universitetets olika delar med ett rektorsråd som ordförande.

En av de saker som universitetet arbetat med är hur transpersoner ska bemötas på bästa sätt. Målet har varit att utbilda lärare i hur de ska bemöta transpersoner och skapa en trygg arbetsmiljö för dem.

Vi har också arbetat med hur vi kan underlätta för studenter med särskilda behov. Nu finns en anpassad tentamenslokal där studenter med exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter, eller som har behov av en egen assistent eller en servicehund, har möjlighet att skriva sin tentamen.

Ett område som Uppsala universitet fokuserar på framåt är breddad rekrytering, eftersom universitetet inte speglar hur det omgivande samhället ser ut. Två av de tre vetenskapsområdena har arbetat med att undersöka orsaker till denna obalans och vad man kan göra åt den.

Universitetet arbetar också långsiktigt för att öka antalet professorer med juridiskt kön kvinna. För att nå en könsfördelning inom spannet 40 till 60 procent behöver vi jobba med bland annat arbetsmiljöfrågor och transparenta karriärvägar. I detta arbete behöver vi naturligtvis också säkerställa att rekrytering och kompetensförsörjning sker utifrån sakliga grunder och att det finns en medvetenhet om diskriminering och bias genom alla steg i rekryteringsprocessen.

Inom Uppsala universitet ser vi lika villkor som en kvalitetsfråga. Lika villkors-arbete är inspirerande och långsiktigt för universitetets utveckling och fortsatta framgångar.

Åsa Cajander

Professor, excellent lärare och rektorsråd för lika villkor vid Uppsala universitet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.