Allvarlig JO-kritik mot Jordbruksverket och länsstyrelse

JORDBRUKSVERKET2021-08-12
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot både Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Uppsala län för att handläggningen av jordbruksstöd blivit kraftigt försenad på grund av brister i it-systemen.

Länsstyrelsen i Uppsala län JO-anmäldes 2020 för långsam handläggning. Anmälaren hade ansökt hos länsstyrelsen om ersättning för omställning till ekologisk produktion för 2015. Han fick beslut först den 27 februari 2020. Det hade inte varit någon kommunikation från länsstyrelsen i ärendet och när han väl fick beslutet var det felaktigt.

Länsstyrelsen avslog hans ansökan med hänvisning till att han inte hade ett åtagande för ekologisk produktion, vilket inte stämde. När han påpekade att han hade ett åtagande svarade länsstyrelsen att beslutet hade blivit fel, men att det inte var prioriterat att ändra det.

Även handläggningen av flera pågående ärenden var mycket långsam, bland annat hade hans ansökan om ekostöd för 2017 ännu inte handlagts. Länsstyrelsen hade uppgett att det ärendet inte kunde handläggas innan hans ansökan för 2015, som han hade återkallat, hade avvisats. Enligt länsstyrelsen hade Jordbruksverkets it-system ingen funktion för att hantera avvisningar. Eftersom ärendet inte kunde få rätt status i systemet hindrades hans utbetalningsärenden.

JOs utredning visar att ett stort antal ärenden om jordbruksstöd från åren 2015–2017 inte hade kunnat avgöras beroende på brister i it-system som Jordbruksverket ansvarade för. JO begärde in yttranden från både länsstyrelsen och Jordbruksverket.

”Att länsstyrelsen under flera års tid har underlåtit att fatta beslut i ärenden som varit klara för avgörande vittnar om en nonchalant inställning till grundläggande förvaltningsrättsliga regler. Ur den enskildes synvinkel är detta förstås helt oacceptabelt. Länsstyrelsen förtjänar därmed allvarlig kritik”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Också Jordbruksverket får skarp kritik av JO. Myndighetens ledning har försummat de förvaltningsrättsliga krav som gäller för ärendehandläggningen, konstaterar JO:

”Bristerna har lett till och riskerat leda till påtagliga svårigheter av olika slag för enskilda. Detta är allvarligt. Jordbruksverket har haft många år på sig att rätta till problemen, men it-systemen är fortfarande inte fullt utbyggda eller fungerande. Jag vill understryka att det är ledningens ansvar att se till att myndighetens uppgifter utförs på ett sätt som är rättssäkert, effektivt och enkelt. Jordbruksverket förtjänar allvarlig kritik för att den brustit i detta hänseende”, skriver JO i beslutet.

Enligt JO tyder de knapphändiga yttranden som både länsstyrelsen och Jordbruksverket har lämnat på att myndigheterna inte har tagit frågorna på fullt allvar. Detta finner JO mycket bekymmersamt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.