Samlad funktion för statsstöd föreslås

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN2024-03-22

Statskontoret föreslår att en samlad myndighetsfunktion för statens arbete med vägledning, rapportering, kvalitetssäkring och registerföring av statsstöd inrättas vid Upphandlingsmyndigheten. Syftet är att göra arbetet med statsstöd mindre sårbart och mer effektivt.

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå en samlad myndighetsfunktion för elva uppgifter som rör statens arbete med vägledning, rapportering, kvalitetssäkring och registerföring av statsstöd, samt att möjliggöra EU-kommissionens tillsyn av reglerna. Nu har myndigheten lämnat sin rapport till regeringen.

Det finns både sårbarheter och effektivitetsproblem i statens arbete med statsstöd, skriver Statskontoret. I dag har fyra myndigheter ansvar för en eller flera av de elva statsstödsuppgifterna, antingen direkt eller indirekt. De utspridda uppgifterna leder enligt rapporten till dubbelarbete. Dessutom försvårar det för myndigheterna att utveckla kompetens i statsstödsfrågor och att möta den offentliga förvaltningens behov av vägledning.

Enligt Statskontoret saknar ofta de myndigheter, kommuner och regioner som ger statsstöd kunskap om statsstöds­reglerna. Det finns också stödgivare som inte vet om att de ger statsstöd och behöver följa reglerna, skriver myndigheten i rapporten. Därför är det enligt Statskontoret troligt att det finns ett mörker­tal i EU-kommissionens register när det gäller antalet aktörer i Sverige som ger statsstöd, och en risk för dubbelfinansiering av stödmottagare.

Statskontoret föreslår att den samlade myndighetsfunktionen för statsstödsfrågor inrättas vid Upphandlingsmyndigheten. Myndigheten ger redan vägledning till kommuner och regioner i upphandlingsfrågor och statsstödsfrågor. Vägledningen är enligt rapporten uppskattad av dem som känner till den. Det gör det lättare för offentliga aktörer att hitta till den samlade funktionen.

Statskontoret anser att regeringen bör låta väglednings­­uppgifterna utgöra basen för den samlade funktionen för statsstödsfrågor och organisera uppgifter som rör rapportering, kvalitetssäkring och registerföring vid denna funktion, eftersom det finns synergier och skalfördelar mellan uppgifterna.

Den nya funktionen kommer enligt rapporten att kräva drygt åtta årsarbetskrafter, till en kostnad av drygt tolv miljoner kronor per år. Statskontoret föreslår en permanent höjning av Upphandlingsmyndighetens förvaltningsanslag med drygt sju miljoner kronor per år, utöver de fem miljoner som myndigheten redan får för uppgiften att vägleda kommuner och regioner i statsstödsfrågor.

Elva uppgifter som rör statsstöd

 • vägleda kommuner och regioner i statsstödsfrågor
 • vägleda statliga myndigheter i statsstödsfrågor
 • uppgifter som motsvarar en expertmyndighet för statsstöd
 • uppgifter som följer av EU-förordningen om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
 • ansvara för en visselblåsarfunktion för statsstöd
 • administrera SARI (State Aid Reporting Interactive)
 • särskild rapportering av enskilda statsstöd som omfattas av sådana krav
 • rapportering om SGEI (Services of General Economic Interest) och rapportering till WTO (World Trade Organization)
 • administrera ett nytt register för de minimis-stöd
 • administrera TAM (Transparency Award Module)
 • ansvara för tillsyn enligt lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

  Källa: Statskontorets rapport

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA